Účasť Katedry ekológie a environmentalistiky na interaktívnom dialógu

Európska komisia a jej riaditeľstvá dávajú v súčasnosti veľký dôraz na vzájomnú informovanosť a spoluprácu zástupcov vedy a výskumu s tvorcami európskych politík a ich administrátormi. Príkladom je aj tzv. „Policy day“ usporiadaný DG Research & Innovation (čo je vlastne európske ministerstvo pre výskum a inovácie), ktorý sa konal 1. marca v Bruseli pod názvom „Innovating with Nature - Natural capital and ecosystem services for sustainable EU policies“ (Inovácie s prírodou – Prírodný kapitál a ekosystémové služby pre udržateľné politiky EÚ“). Zúčastnilo sa na ňom 220 účastníkov z rôznych oblastí environmentálnej politiky a výskumu (najmä jednotlivé riaditeľstvá EK, zástupcovia Európskeho parlamentu a rôznych medzinárodných a národných inštitúcií). Informačný deň bol zameraný na výmenu poznatkov a diskusiu medzi zástupcami riešiteľov dvoch významných medzinárodných projektov 7. rámcového programu EÚ (OpenNESS a OPERAs), ktoré sú zamerané na environmentálnu problematiku – konkrétne na hodnotenie koncepcie tzv. „ekosystémových služieb prírody“ a na jej využitie v praxi na rôznych úrovniach.
Prvá časť podujatia prebiehala formou „interaktívneho dialógu“ medzi zástupcami viacerých riaditeľstiev EK, vybranými odbornými riešiteľmi výskumných projektov a ostatnými účastníkmi stretnutia. Hlavné slovo mali riešitelia oboch projektov, ktorí predstavili metódy výskumu a výsledky najmä v štyroch oblastiach politiky EK – voda, mestské životné prostredie, adaptácia na klimatickú zmenu, prírodný kapitál. Druhá časť podujatia bola organizovaná ako fórum otázok a odpovedí medzi zúčastnenými stranami dialógu.
Informačného dňa sa na pozvanie hlavného riešiteľa projektu OpenNESS (Fínska environmentálna agentúra SYKE Helsinki) aktívne zúčastnil aj pracovník Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF RNDr. Peter Mederly, PhD. - ako zástupca riešiteľov tzv. „Urban cluster“ projektu OpenNESS zameraného na hodnotenie ekosystémových služieb a ich využitia v praxi v mestských sídlach. Vystúpil s prezentáciou o význame tzv. „prírode blízkych riešení“ v mestskom životnom prostredí, v ktorej predstavil najmä inovatívne metódy použité pri výskume modelových miest Oslo (Nórsko), Sibbesborg (Fínsko), Trnava (Slovensko), Barcelona a Vitoria-Gasteiz (Španielsko). Následná diskusia potvrdila, že táto téma je v súčasnosti veľmi aktuálna a zastúpenie univerzity na takomto fóre je jednoznačným prínosom pre pracovisko v oblasti propagácie, budovania kontaktov a ďalšej medzinárodnej spolupráce.
fpv Policy Session
Autor článku: prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Zdroj foto: OpenNESS a OPERAs project
 

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo