Ďuričove dni: Psychológ v systéme školy

V dňoch 10. a 11. novembra 2016 sa uskutočnila na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre medzinárodná konferencia Ďuričove dni 2016: Psychológ v systéme školy, za účasti takmer 100 pracovníkov akademickej sféry (12 univerzít z 3 krajín), národnej výskumnej sféry (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie), poradenskej sféry (pracovníci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva) a sféry regionálneho školstva (školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia, učitelia a ďalší).
Pracovníci Katedry pedagogickej a školskej psychológie v spolupráci s výkonným výborom Asociácie školskej psychológie SR a ČR pripravili pre účastníkov podujatia bohatý program, pozostávajúci z vysoko podnetného bloku vyžiadaných prednášok renomovaných odborníkov v oblasti školskej psychológie (prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD., prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Mgr. Paulína Nekorancová, PhD. et al., PhDr. Čerešník Michal, PhD.), troch praktických workshopov (Osobnostný screening v diagnostike rizikového správania, Narušená komunikačná schopnosť: možnosti diagnostiky a intervencie, Morálna gramotnosť a možnosti jej rozvoja v prostredí školy) a štyroch odborných sekcií (Základné činnosti v práci školského psychológa, Poznávanie osobnosti a školská psychológia, Problémové správanie a socio-kultúrne odlišnosti v školskej psychológii, Sociálny a hodnotový rámec v školskej psychológii), v ktorých odznelo 48 veľmi cenných príspevkov.
Súčasťou konferencie bol aj Zjazd Asociácie školskej psychológie, ktorý sa niesol v duchu transformácie AŠP SR a ČR na slovenskú asociáciu a s tým spojenej zmeny stanov a voľby nového výkonného výboru. Formálny program spojený s aktívnou diskusiou a triangulovaním skúseností odborníkov z praxe a výskumov z akademického prostredia pokračoval neformálnym spoločenským večerom, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Galérie Univerzum PF UKF.
Autor textu: za výbor konferencie doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Branislav Ziman
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo