Univerzitná knižnica zakúpila 510 nových publikácií

Univerzitná knižnica UKF v Nitre zakúpila vďaka Fondu na podporu umenia 510 nových publikácií. Pracovníci knižnice v roku 2016 vypracovali projekt s názvom Nákup vedeckej a odbornej literatúry pre Univerzitnú knižnicu UKF v Nitre v programe „akvizícia knižníc“. Fond na podporu umenia sa rozhodol podporiť menovaný projekt sumou 6 000 €. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bola zaviazaná spolufinancovaním projektu sumou 316 €. To znamená, že Univerzitná knižnica využila na nákup vedeckej a odbornej literatúry finančné prostriedky v celkovej sume 6 316 €.
Projekt sa realizoval v mesiacoch november 2016 a január - február 2017. Počas uvedeného obdobia pracovníci referátu akvizície intenzívne vyhľadávali vhodné publikácie pre akademické knižnice pre oblasť pedagogických, humanitných, spoločenských, prírodných vied a zdravotníctva.
Vďaka Fondu na podporu umenia pribudlo do knižného fondu 510 nových publikácií, ktoré boli umiestnené do Univerzitnej knižnice a jej študovní: Dražovská, Hodžova a Kraskova. Veríme, že nové publikácie prispejú k skvalitneniu a podpore vedecko-výskumného a vzdelávacieho procesu na UKF v Nitre. Publikácie budú k dispozícii hlavne našim študentom, vedecko-pedagogickým a výskumným pracovníkom, ako aj odbornej verejnosti.  
Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, ako aj na podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. 
Celkovo fond podporuje dvanásť rôznych oblastí umenia a kultúry, z ktorých jednu samostatnú oblasť tvoria knižnice.
2017 fond na podporu umenia
2017 uk FPU
Autor textu a fotografie: Bc. Juraj Šatka
Autor ilustračnej fotografie: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo