Veľvyslankyňa Slovinskej republiky na UKF v Nitre

Dňa 8. marca 2017 sme na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prijali Jej Excelenciu pani Bernardu Gradišnik, mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Slovinskej republiky v Slovenskej republike. Prijatie sa konalo na rektoráte za účasti rektora prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc., prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc., prorektorky pre medzinárodné vzťahy, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty a PhDr. Ľuboša Töröka, PhD., prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj. 
Pani veľvyslankyňa vyjadrila potešenie z toho, že sa napokon osobne stretáva s pánom rektorom a vyznala sa zo svojho blízkeho vzťahu k Slovensku, hovorila o spriaznenosti našich národov a kultúr, spomenula medzinárodnú putovnú výstavu fotografií o podobnostiach a rozdieloch medzi Slovinskom a Slovenskom, ktorá v blízkej budúcnosti pravdepodobne  zavíta aj do Nitry.
V úvode veľmi príjemného stretnutia spomínali prítomní na začiatky spolupráce v roku 2013, ktorá vznikala medzi Slovinským veľvyslanectvom v Bratislave a Filozofickou fakultou UKF v Nitre, najmä Katedrou náboženských štúdií a Inštitútom Sorena Kierkegaarda. Spolupráca  s univerzitami v Slovinsku má však na UKF tradíciu a mnohé naše pracoviská, nielen na Filozofickej fakulte, rozvíjajú kvalitné a prínosné pracovné vzťahy s kolegami zo Slovinska. Vo všeobecnosti naši kolegovia a študenti radi vstupujú do projektov a realizujú mobility  na univerzitách v Slovinsku. Okrem Erasmus bilaterálnych dohôd, prostredníctvom ktorých realizujeme študentské a pedagogické mobility, má UKF aj bilaterálnu Dohodu o spolupráci s univerzitou v Maribore, no existuje dlhoročná spolupráca i s univerzitou v Ľubľane v rámci rôznych študijných odborov.
Na stretnutí pán rektor zdôraznil, že takáto spolupráca má plnú podporu vedenia našej univerzity a vyjadril želanie, aby spolupráca úspešne pokračovala aj v nasledujúcich rokoch. Pani veľvyslankyňa končí tento rok svoju misiu na Slovensku, ale prisľúbila odovzdať svojmu nástupcovi len tie najlepšie referencie o našej univerzite. Všetci zúčastnení vyjadrili nádej, že tieto  kvalitné a produktívne odborné, spoločenské a kultúrne väzby sa naďalej budú upevňovať.
Na záver stretnutia Jej Excelencia pani Bernarda Gradišnik podpísala pamätnú knihu návštev UKF a vymenila si upomienkové predmety s pánom rektorom. Po stretnutí so zástupcami vedenia UKF pokračoval program pani veľvyslankyne na Filozofickej fakulte UKF, a to dve prednášky v Akropole FF UKF a zahájenie výstavy fotografií k 25. výročiu samostatnosti Slovinska realizované v Galérii na schodoch, ktorá je v gescii Katedry kulturológie FF UKF.
Autor článku: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
Autor fotografií: Lubo Balko

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo