Vymenovanie nových docentiek

Dňa 20. apríla 2017 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" pracovníčkam Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: PhDr. Adriane Kičkovej, PhD., pracovníčke Katedry histórie na Filozofickej fakulte, v študijnom odbore 2.1.7 história; a PaedDr. Kataríne Hollej, PhD., pracovníčke Katedry pedagogiky na Pedagogickej fakulte, v študijnom odbore 1.1.4 pedagogika.
Vymenovanie docentiek sa konalo za prítomnosti prof. Ing. Zdenky Rózovej, CSc., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť na UKF v Nitre, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty a prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty.
Text: Ing. Gabriela Sarovová
Foto: Lubo Balko

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo