Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť na Filozofickej fakulte

Neodmysliteľnou súčasťou života na Filozofickej fakulte je systematické vedenie študentov k vedeckovýskumnej práci. Na pôde našej fakulty sa priestor na prvý sólový výskumný projekt každoročne ponúka predovšetkým v rámci platformy ŠVOUČ. Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na výskumnú a umeleckú činnosť študentov, na ich vlastnú tvorbu a schopnosti. Filozofická fakulta tak pokračuje v zavedenom systéme, ktorého cieľom je zapojiť študentov s výbornými študijnými výsledkami a s najlepším hodnotením v súťažiach ŠVOUČ do vedeckej práce na katedrách a pripraviť budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.
Do tohtoročnej súťaže, ktorá sa konala 29. marca 2017, sa prihlásilo 181 študentov so 157 prácami. Súťažné práce boli hodnotené oponentmi a obhajoby prác sa konali pred odbornými komisiami. Súťažilo sa v 23 sekciách na takmer všetkých katedrách. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené v recenzovanom zborníku. Dekan fakulty prof. Bernard Garaj odovzdal víťazom ŠVOUČ diplomy na slávnostnom podujatí 3. mája 2017.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Foto: Mgr. Marek Čabák

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo