18. divadelný festival pre základné, stredné a jazykové školy

Katedra germanistiky, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Okresný úrad v Nitre, odbor školstva, zorganizovali v dňoch 25. - 27. apríla 2017 už 18. ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy, tentokrát s podtitulom “Zvieratá- Animals - Animales – животные - Animaux - Animali - Tiere”.
Divadelný festival sa konal pod záštitou dekana FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc. a slávnostne ho otvorili a zároveň povzbudili žiakov a študentov škôl prodekani Mgr. Jozef Palitefka, PhD., PhDr. Ľuboš Török, PhD. a predsedníčky poroty prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. a doc. PhDr. Mária Hricková, PhD. Vo svojich príhovoroch zdôraznili význam festivalu ako platformy, ktorá zaujímavo prepája akademické prostredie s prostredím základných, stredných a jazykových škôl.
V tomto roku sa na pódiu v univerzitnej aule vystriedalo 35 predstavení, ktoré spolu so svojimi žiakmi a študentmi pripravili učitelia základných, stredných a jazykových škôl v rôznych cudzích jazykoch. Z pódia sa ozývali vystúpenia v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku.  
Nadšenie, radosť a odvahu z divadelných vystúpení spoločne zdieľalo viac ako 500 detí a študentov škôl z ďalekého (Hradec Králové, Námestovo, Trstená, Oravská Lesná, Žilina, Banská Bystrica, Malacky a i.) i blízkeho okolia (Nové Zámky, Topoľčany, Levice, Hurbanovo, Štúrovo, Komárno, Vráble, Bratislava, Nitra a i.). Počas troch dní amatérski herci postupne odhaľovali jedinečný pohľad na tému Zvieratá. Každé z predstavení tvorilo čiastočne alebo úplne autorské divadlo a prinieslo zlomky kreativity, emotívnosti, odvahy, dramatickosti i vtipu. Inšpirovali sa rozprávkami o zvieratách pre najmenších, dielami známych mytologických, literárnych, či filmových príbehov o zvieratách (Ezopove bájky, Kniha džunglí, Zvieracia farma, Volanie divočiny a i.) a zvieracími inšpiráciami z fantastických svetov (Knihy Narnie, Hviezdne vojny a i.).  
Porotu, ktorá hodnotila a v závere dňa aj oceňovala jednotlivé predstavenia, tvorili pedagógovia z katedry anglistiky a amerikanistiky, katedry germanistiky, katedry translatológie, katedry romanistiky, vybraní učitelia základných alebo stredných škôl, doktorandi a vybraní študenti z Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Na príprave a realizácii podujatia sa výraznou mierou podieľali aj doktorandi a študenti z organizujúcich katedier. Moderovali celé podujatie, pomáhali pri registrácii, vytvorili poster a booklet festivalu. Taktiež pripravili literárne stvárnenie témy Zvieratá, ktoré odznievalo počas celého festivalu. Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať kolegom a kolegyniam, ktorí svojou profesionalitou a prístupom prispeli k vytvoreniu podnetnej a príjemnej atmosféry pre všetkých zúčastnených.
Text: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Foto: Mgr. Matúš Horváth

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo