UKF v Nitre súčasťou unikátneho celoeurópskeho projektu

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa prostredníctvom pracovníkov Fakulty prírodných vied, konkrétne Katedry zoológie a antropológie (doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD., RNDr. Branislav Kolena, PhD., Mgr. Miroslava Šidlovská), zapojila do jedinečnej iniciatívy s názvom The European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU). Spoločne so  Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorý vystupuje v pozícii národného koordinátora (National hub), sa tak naša univerzita stala súčasťou celoeurópskeho projektu.
Projekt je výsledkom spoločného úsilia 107 partnerov z 26 krajín a Európskej komisie, spolufinancovaný z programu Horizont 2020. Hlavným cieľom iniciatívy je presadzovať ľudský biomonitoring v Európe a zabezpečiť dostatok vedeckých informácií o expozícii jej občanov chemickými látkami tak zo životného, ako aj pracovného prostredia, ich zdravotných účinkoch a vytvoriť tak ucelený informačný systém.
Priemyselný rozvoj, urbanizácia a intenzívne poľnohospodárstvo sú považované za permanentný zdroj často celoživotnej expozície cudzorodým látkam, z ktorých väčšina vykazuje vysokú biologickú účinnosť i pri veľmi nízkych koncentráciách. Xenobiotiká predstavujú látky chemickej povahy, ktoré sú súčasťou  napríklad obalov potravinárskych a  kozmetických výrobkov, stavebných materiálov, hračiek a mnohých iných produktov dennej potreby. Ľudský biomonitoring je efektívnym nástrojom pre identifikáciu, kontrolu a prevenciu expozície populácie týmto environmentálnym chemickým škodlivinám. Dôležitosť ľudského biomonitoringu spočíva v tom, že poskytuje údaje o koncentrácii chemických látok a ich metabolitov v ľudskom biologickom materiáli (moči, vlasoch, krvi, nechtoch a ď.), t.j. údaje založené na dôkazoch, ktoré predstavujú základ pre budúcu reguláciu chemických látok v prostredí.
Predmetom výskumu našich vedeckých pracovníkov je stanovenie expozície vybraným endokrinným disruptorom a ľudský biomonitoring látok s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (najmä ftaláty a bisfenol A) a štúdium súvisiacich zdravotných dôsledkov u osôb s rôznorodým vekom, pohlavím, etnicitou a históriou zamestnania. V rámci projektu HBM4EU bude UKF v Nitre poskytovať odborné znalosti hlavne v rámci identifikácie existujúcich dát a dátových medzier a vývoja dotazníkov, ktorých distribúcia následne prebehne naprieč krajinami EÚ. Výsledky iniciatívy HBM4EU poslúžia pri podpore tvorby národných politík štátov EU a stanú sa súčasťou európskej databázy chemických látok IPCheM (The Information Platform for Chemical Monitoring), ako podkladu pre vytváranie národných a európskych zákonov k ochrane zdravia.
2016 fpv Vedecky tim
Autori textu: doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD., RNDr. Branislav Kolena, PhD.
Fotografia: archív Katedry zoológie a antropológie FPV
 

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo