UKF zakladajúcim členom STEM konzorcia európskych univerzít

Takmer desať rokov úspešnej partnerskej spolupráce UKF v Nitre s Vysokou školou pedagogickou vo Freiburgu (Nemecko) na riešení vedeckého projektu 7RP PRIMAS, kultúrno-edukačných projektov COMPASS a IncluSMe a v tvorbe odborných expertíz pre projekt 7RP mascil, prinieslo v roku 2017 pozvanie k založeniu unikátneho STEM konzorcia európskych univerzít. Konzorcium bude spravované Medzinárodným centrom STEM vzdelávania (International Centre for STEM Education, skratka ICSE), ktoré vzniklo na Vysokej škole pedagogickej vo Freiburgu tiež v roku 2017. STEM je medzinárodná skratka používaná pre tie oblasti vzdelávania, ktoré zahŕňajú prírodné vedy, technické a inžinierske programy a univerizné štúdium matematiky. Centrum ICSE je prvým európskym centrom pre vzdelávanie a inovácie vo vyučovaní a vzdelávaní v STEM s pôsobnosťou v akademickom prostredí. Centrum ICSE si kladie za cieľ prepájať výskum v STEM vzdelávaní medzi univerzitami a praxou, vrátane kontaktov na európske politické štruktúry. Požiadavky na vzdelanie pre 21. storočie prinášajú so sebou v oblasti STEM vzdelávania výzvy súvisiace s prírodovednou, matematickou a digitálnou gramotnosťou, záujmom žiakov a študentov o štúdium prírodovedných, technických a inžinierskych programov na stredných školách i na univerzitách s perspektívou celoživotnej kariéry na pracovných pozíciách, ktoré sú založené na STEM vzdelaní. S problematikou STEM vzdelávania súvisia i otázky rodovej rovnosti a ďalšie kultúrno-spoločenské aspekty vzdelávania a výchovy mladej generácie, vrátane digitalizácie vzdelávania. Centrum ICSE má ambície riešiť, zdieľať a manažovať výskumné projekty zaoberajúce uvedenou problematikou, prinášať overené výsledky vedeckého výskumu a transferovať ich do praxe a politických rozhodnutí v krajinách EÚ. Centrum ICSE a STEM konzorcium spája osobnosť profesorky Katji Maass, ktorej vedecká práca je sústredená v teórií vyučovania matematiky, v aktivizujúcich metódach vyučovania a v princípoch budovania medzipredmetových vzťahov STEM predmetov na všetkých úrovniach vzdelávania, vrátane prípravy a vzdelávania učiteľov.
Založenie STEM konzorcia podporilo 30 európskych univerzít, ministerstvá školstva z desiatich štátov EÚ a dvadsať centier kontinuálneho a profesionálneho vzdelávania v Európe. 
UKF v Nitre aktuálne spolupracuje s členmi konzorcia na riešení projektu Erasmus+ InsluSMe a na spolurganizovaní tímovej súťaže Matematický B-deň pre žiakov stredných škôl.
UKF v Nitre sa pozvaním stať sa zakladajúcim členom STEM konzorcia dostalo významného ocenenia. Pozvanie potvrdilo, že UKF v Nitre je spoľahlivým a vítaným partnerom európskych projektov vo vzdelávaní s perspektívnou ďašieho rozvoja nielen projektových partnerstiev v oblastiach otázok STEM vzdelávania v medzinárodnej vedeckej komunite.
Text: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Ďalšie informácie: https://www.ph-freiburg.de/icse

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo