Duálne diplomy poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku

Študentky Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre Martina Mokrá, Simona Nedeljaková, Frederika Virágová a Martina Gagová dňa 21. novembra 2017 obhájili bakalársky titul na Katedre žurnalistiky a komunikácie Ekonomickej univerzity v Katowiciach v Poľsku. Štúdium absolvovali v rámci projektu duálneho diplomu (projekt ESF 26110230080 Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku).
Cieľom projektu bolo podporiť udeľovanie duálneho diplomu, a tým zabezpečiť zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov spoločného programu, vytvoriť im lepšie štartovacie podmienky na trhu práce a zvýšiť ich šance na získanie zamestnania na Slovensku i v Poľsku. Vytvorením spoločného študijného programu a udeľovaním diplomov obidvoch univerzít sa prispôsobilo vysokoškolské vzdelanie potrebám vedomostnej spoločnosti a podporil sa princíp zvyšovania kvality na VŠ odovzdaním študijných skúseností medzi školami.
Trvanie ESF projektu bolo v období rokov 2013 až 2016. Ten pozostával z ekvivalencie spoločných programov, pilotných ročníkov realizácie, študijných a prednáškových pobytov. Tím pedagógov KMKaR pod vedením PhDr. Tomáša Koprdu, PhD. a garantky prof. Mgr. Kataríny Fichnovej, PhD. úspešne pripravil a realizoval spoločný študijný program s UE v Katowiciach. Z našej univerzity sa zapojilo do programu ďalších 18 študentov, ďalších 7 študentov ukončí štúdium v roku 2017/18. Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená financovaním študijných a prednáškových pobytov cez Erasmus+.
Zavedenie udeľovania systému dvojitých diplomov bude mať za priamy následok zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe a následne sa zabezpečí rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizáciu a skvalitnenie výučby. Realizácia zavedenia dvojitých diplomov je priamo zameraná na zvyšovanie úrovne vzdelávania v  študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Tento zámer vyšiel z požiadaviek študentov a pedagógov Filozofickej fakulty UKF. Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá vo viacerých študijných programoch bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa.
Statnice Dualny diplom
Štátnice - Ekonomická univerzita v Katowiciach v Poľsku
Text: Gyorgyi Janková
Foto: archív KMKaR

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo