Všetko alebo nič pre prírodu

27. marca 2018 sa v priestoroch Katedry ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre uskutočnila prednáška Ing. Juraja Lukáča, náčelníka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, s názvom „Všetko alebo nič pre prírodu“. Počas prednášky Ing. Juraj Lukáč uviedol argumenty, ktorými Lesoochranárske združenie VLK dlhodobo kritizuje stav zabezpečenia ochrany prírody na Slovensku najmä v lesných ekosystémoch. Lesy predstavujú výnimočné ekosystémy mimoriadnej zložitosti a komplexnosti, ktoré sú hospodárskym využívaním veľmi často poškodzované a degradované. Ing. Lukáč zároveň ponúkol víziu vyhlásenia tzv. bezzásahových území v rozsahu 5 - 10 % celkovej rozlohy územia Slovenska, ktorých vývoj by bol ponechaný výlučne na prírodné procesy.
Prednášky sa zúčastnili nielen študenti a zamestnanci KEE, ale aj zástupcovia odbornej verejnosti a záujemcovia o problematiku stavu ochrany prírody na Slovensku, čo podnietilo zaujímavú a miestami tiež búrlivú diskusiu najmä o manažmente lesných porastov, ochrane prírody a o vedeckom výskume v chránených územiach.
Text: doc. RNDr. Peter Mederly, PhD., RNDr. Peter Petluš, PhD., FPV - Katedra ekológie a environmentalistiky
Foto: Lubo Balko a Katka Grichová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo