Pri príležitosti Dňa učiteľov bolo ocenených 15 pedagógov

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal dňa 28. marca 2018 rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitra prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ďakovné listy a ocenenia pätnástim vysokoškolským učiteľom, ktorých nominovali dekanky a dekani všetkých piatich fakúlt univerzity. Ako povedala prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD., ktorá slávnosť moderovala, „vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a vedenie fakúlt našej Alma mater považujú za významné popri narastajúcich nárokoch na vedecko-výskumný rozmer práce vysokoškolských učiteľov oceniť aj tú významnú súčasť ich práce, ktorá je vyjadrená pojmom vysokoškolské vzdelávanie.“
Ocenení boli:
 • PaedDr. Oľga Wrede, PhD. – z Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, nominovaná za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľnočasových aktivitách. Ako jeden z mnohých príkladov jej snahy možno uviesť pravidelnú organizáciu Rakúsko-slovenskej letnej školy v rámci medzinárodných projektov podporovaných Akciou Rakúsko – Slovensko. Viaceré domáce i zahraničné médiá, medzi inými aj RTVS informovali o úspešnej letnej škole v júli 2017.
 • PhDr. Mária Kočnerová, PhD. – z Katedry politológie a euroázijských štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre, nominovaná za implementáciu tzv. skúsenostného učenia do praxe v rámci celosvetového programu National Model United Nations a dosiahnuté výsledky počas simulovaných rokovaní (Honorable Mentioned Delegation). Intenzívne spolupracuje so žiackym parlamentom pri CVČ, a tak sa podieľa na vzdelávaní a výchove žiakov, ktoré svojou formou a obsahom presahujú rámec vzdelávania regionálneho školstva.
 • PhDr. Ľudovít Marci, CSc. – z Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF Nitre. Prevažná väčšina absolventov oceňuje jeho nezabudnuteľné prednášky, vždy pútavo podané, detailne vykresľujúce obdobia stredoveku a novoveku, ktoré sú objektom vedeckého záujmu Ľudovíta Marciho. O jeho erudícii a sčítanosti svedčí aj veľké množstvo recenzií na publikácie nielen z oblasti histórie, ale aj filozofie, sociológie alebo dejín umenia. Na katedre má preto povesť polyhistora, ktorý kolegom s ochotou poradí a usmerní ich. Počas učiteľskej kariéry odškolil nespočetné množstvo záverečných prác, ktorými pripravil budúcich pedagógov na zodpovedné plnenie svojho poslania.
 • doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD. – prodekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií pre vedeckovýskumnú oblasť, docentka Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre, ocenená za dlhoročnú a obetavú prácu pre fakultu, za kvalitné a zodpovedné plnenie povinností a svedomitú prácu a za vzorné plnenie pedagogických povinností s aktívnym a tvorivým prístupom k študentom.
 • doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD. – z Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, ocenená za dlhoročnú a významnú vedeckú i pedagogickú činnosť na našej fakulte. Vďaka osobnému i profesionálnemu prístupu dokáže v rámci svojej pedagogickej činnosti vytvárať motivujúcu a priateľskú atmosféru. Zapája sa do organizácie odbornej praxe realizovanej pracoviskom, vzbudzuje záujem študentov o štúdium a podporuje ich zapojenosť do kultúrnych súťaží i mimoškolských aktivít prospievajúcich k prezentovaniu univerzity doma i v zahraničí.
 • PaedDr. Helena Pataiová, PhD. – z Ústavu pre vzdelávanie pedagógov Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, ocenená za vysokú mieru osobnej zaangažovanosti vo vzdelávacom procese. Okrem toho organizuje pedagogickú prax realizovanú pracoviskom a fakultou, vzbudzuje záujem študentov o štúdium a podporuje ich zapojenosť do školských a mimoškolských aktivít prospievajúcich k prezentovaniu fakulty a univerzity doma i v zahraničí.
 • prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc. – z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ocenený za inováciu štúdia a popularizáciu ochrany životného prostredia.
 • prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD. – z Katedry zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ocenená za rozvoj doktorandského štúdia v odbore molekulárna biológia.
 • prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. – z Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ocenená za rozvoj štúdia v odbore štatistika.
 • PhDr. Erika Krištofová, PhD. – z Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, ktorá je odborníčkou v oblasti pediatrického ošetrovateľstva a koordinátorkou klinických cvičení študentiek a študentov vo Fakultnej nemocnici v Nitre a ďalších výučbových zdravotníckych zariadeniach. Jej prístup k študentom je charakterizovaný vysokou erudovanosťou a mimoriadne humanistickým prístupom. Podieľa sa významnou mierou na šírení dobrého mena katedry formou aktivít prezentovaných v rámci mesta Nitra, k mimoškolským aktivitám zameraným na podporu zdravia verejnosti vedie aj svoje študentky.
 • PhDr. Monika Mankovecká, PhD. – z Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, ktorá sa venuje výučbe disciplín zameraných na intenzívnu a urgentnú zdravotnú starostlivosť, rozvíja výskumné zručnosti študentov v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Venuje svoj čas a energiu rozvíjaniu profesionálnych kompetencií študentov, ktoré pravidelne úročia úspechmi na národných a medzinárodných súťažiach záchranárskych tímov. Študenti oceňujú najmä odbornosť, partnerský prístup a ochotu pomôcť.
 • prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. – z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, ktorá pôsobí ako vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, ktorá pod jej vedením intenzívne spolupracuje s európskymi univerzitami v oblasti vzdelávania v sociálnej práci a patrí do medzinárodných sietí vzdelávateľov sociálnej práce. Osobnou angažovanosťou vytvára pre študentov možnosti zapájania sa do medzinárodných aktivít. Študenti a študentky si na prístupe pani profesorky Mojtovej cenia empatiu, ľudskosť a bohaté skúsenosti v oblasti sociálnej práce v zdravotníctve.
 • prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. – z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ocenená za dlhoročný prínos v oblasti vysokoškolského vzdelávania a rozvoj jeho kvality na Slovensku a v zahraničí, za významný podiel na budovaní a šírení dobrého mena Katedry pedagogiky PF UKF v domácom i medzinárodnom kontexte, za dlhoročnú celoživotnú pedagogickú, riadiacu, vedeckú a tvorivú činnosť.
 • doc. Mgr. art. Alena Kručayová, PhD. – z Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ocenená za celoživotnú pedagogickú a vedeckú činnosť a za osobnostný vklad do rozvoja umeleckého vzdelávania, za významný podiel na budovaní a šírení dobrého mena Katedry hudby PF UKF v domácom i medzinárodnom kontexte.
 • prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. – z Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ocenený za dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v oblasti športu, za celoživotnú pedagogickú a vedeckú činnosť pre rozvoj vysokého školstva, za významný podiel na budovaní a šírení dobrého mena KTVŠ PF UKF v Nitre formou výskumných a publikačných aktivít prezentovaných v domácom i medzinárodnom prostredí.
„Práca učiteľa je prácou náročnou a zodpovednou, pre mnohých z nás sa stala životným poslaním, ale aj behom na dlhú trať“, uviedol po odovzdaní ocenení rektor UKF v Nitre. „Nezaobíde sa bez lásky k povolaniu, trpezlivosti, individuálneho prístupu ku študentom, neustáleho vzdelávanie sa a pasovaním sa s problémami každodenného školského života. Pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov by som sa Vám chcel poďakovať za to, že ste to práve Vy, každá a každý jeden z Vás, kto robí z našej alma mater nielen špičkové pracovisko na poli vedy a výskumu, ale i kolegiálne, ľudské, ba neraz i priateľské miesto, kam radi prichádzame učiť, objavovať, bádať, prijímať i rozdávať poznanie a v neposlednom rade ľudsky rásť. To všetko by nebolo možné bez Vašej lásky k učiteľskému povolaniu i k našim študentom. Prijmite moju osobnú vďaku i želanie pevného zdravia, tvorivých úspechov, rodinnej pohody a osobného naplnenia každého z Vás.“
Výnimočnú atmosféru umocnil koncert študentov a pedagógov, ktorý pripravila Katedra hudby Pedagogickej fakulty, zostavený z muzikálových piesní a šansónov.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
Foto: Lubo Balko, RRIaMK

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.