11. ročník Nitrianskej letnej univerzity

Mladý informatik, sokoliar, remeselník, vodič, fyziológ, ale aj redaktor či výtvarník. Ozaj rôzne profesie si mohli vyskúšať deti počas podujatia Nitrianska letná univerzita. Ide o projekt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre organizovaný v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámili s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami, predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. Tento rok sa konal už 11. ročník.
Program bol vybraný tak, aby bol vhodný pre deti vo veku 8 – 11 rokov. Nitrianska letná univerzita 2018 otvorila svoje brány 2. júla 2018 slávnostnou imatrikuláciou na pôde Univerzity Konštantína Filozofa a ukončená bola slávnostnou promóciou 13. júla 2018 v Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v rámci ktorej bol absolventom udelený certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.
„My, absolventi Nitrianskej letnej univerzity 2018 sľubujeme, že budeme využívať nové poznatky získané počas štúdia a šíriť dobré meno oboch našich nitrianskych univerzít,“ tak znel sľub, po zložení ktorého si šesťdesiatosem úspešných absolventov prevzalo z rúk prorektorky UKF v Nitre pre vzdelávanie J. Duchovičovej juniorské diplomy. Bodkou za slávnostným promočným aktom bol krátky videozostrih z aktivít tohtoročnej NLU, ktorý potešil nielen deti, ale najmä prítomných rodičov a starých rodičov.
Malí študenti mali svoje vlastné indexy, do ktorých im bola zapísaná účasť na jednotlivých aktivitách. Na akademickej pôde si mohli precvičiť aj cudzie jazyky – angličtinu, španielčinu a čínštinu. Zároveň si vyskúšali, aký je to pocit byť olympionikom, vodičom, botanikom, sokoliarom, ale aj remeselníkom, výtvarníkom, pedagógom či redaktorom. Už tradične získali informácie o právach a povinnostiach euroobčanov, ako aj občanov mesta Nitra.
2018 nlu tablo2
 
Aktivity boli rozdelené do rôznych tematických okruhov:
Mladý informatik
Deti pomocou počítača hravou formou riešili technické úlohy. Každé dieťa sedelo za vlastným počítačom a riešilo zadaný technický problém. Náročnosť úloh postupne narastala. Na konci prvej časti aktivity boli vyhodnotení najlepší riešitelia. V druhej časti aktivity dostali deti hravou formou základné informácie o práci s interaktívnou tabuľou, v jednoduchom programe vytvorili vlastné animácie zamerané na vybrané oblasti vzdelávania, ktoré následne prezentovali na interaktívnej tabuli. V záverečnej časti celej aktivity si overili svoje všeobecné vedomosti prostredníctvom interaktívnej tabule celotriednou interakciou v hre „Miliardár“.
Mladý výtvarník
Deti v rámci tejto aktivity absolvovali viacero tvorivých činností zameraných na rozvoj kreativity a fantázie. Vyskúšali si maľovanie s akvarelom, ako aj prácu kostýmových výtvarníkov, pričom obe aktivity boli rámcované témou „Štyri ročné obdobia“. Motiváciou bol rozhovor s deťmi, charakteristika jednotlivých období, ich pocity spájajúce sa s daným obdobím. Maľovanie akvarelom bolo spojené s názornou inšpiráciou od niekoľkých umelcov. Inšpirácia kostýmovým výtvarníctvom bola koncipovaná do výsledného výstupu – pokrývky hlavy ako vyjadrovacieho prostriedku k danej téme. Materiálom na tvorbu boli okrem akvarelových farieb aj rôzne druhy papiera a fólie, jednoducho spájané strihaním, lepením a spínaním, čo sú základné činnosti vyhovujúce rôznym vekovým kategóriám detí a zároveň rozvíjajú ich jemnú motoriku. Finále tvorivej dielne bolo ukončené mini prehliadkou vytvorených modelov.
Mladý geoinformatik
Deti v úlohe mladých geoinformatikov riešili problémy spojené s krajinnou ekológiou. Využívali k tomu geografické informačné systémy a prístroj GPS.
Mladý remeselník
Deti získali základné informácie o odpadovom materiáli a možnostiach jeho spracovania, recyklovania a estetického zužitkovania. Aktivita bola zameraná aj na praktickú časť, v ktorej si deti rozvinuli zručnosti pri práci s týmto materiálom. Deti sa naučili rozpoznávať rôzne druhy materiálov, spôsoby ich ručného opracovania. Na záver vzdelávacej aktivity zhotovili jednoduchý výrobok ako darček pre rodičov. Deti sa oboznámili so strojovým obrábaním materiálov. Na modelových školských zariadeniach si odskúšali elektroodporové delenie polystyrénu, drevených doštičiek a tvarovanie rotačne symetrickej súčiastky na modelovom sústruhu. Na záver vzdelávacej aktivity sa pokúsili vytvoriť jednoduchý úžitkový predmet.
Mladý olympionik
Deti sa zoznámili so základnými myšlienkami olympijských hier. Absolvovali vybrané športové disciplíny, v ktorých si mohli overiť svoje športovo–vôľové schopnosti a etické vlastnosti, ktoré sú základom olympionika. Každé dieťa dostalo po absolvovaní športového dňa olympijskú medailu.
Mladý vodič
Deti si overili svoje znalosti o dopravných značkách, od príslušníka dopravnej polície SR sa dozvedeli o bezpečnosti vodičov a chodcov na cestách. V praktickej časti si vyskúšali riadenie osobného motorového vozidla, motocykla a traktora. Zúčastnili sa súťaže v streľbe zo vzduchovky a bežeckých disciplínach. Po úspešnom absolvovaní všetkých aktivít a testov z pravidiel cestnej premávky deti získali vodičský preukaz.
Mladý chovateľ
Deti navštívili Univerzitné vivárium a dozvedeli sa zaujímavosti o živote jeho exotických obyvateľov.
Mladý sinológ
Na hodine lektorky čínskeho jazyka Jinjin Li z Konfuciovho inštitútu sa deti zábavnou formou oboznámili so základnými frázami čínskeho jazyka a čínskou kultúrou.
Mladý hispanista
Španielčina je druhým najrozšírenejším materinským jazykom na svete a ako úradný jazyk sa používa vo vyše 20 krajinách. Deti získali základné informácie o Španielsku, naučili sa, ako sa majú pozdraviť a predstaviť. Z množstva populárnych letných hitov sa naučili jednu pesničku a dozvedeli sa ako pripraviť výborný a veľmi jednoduchý španielsky pokrm.
Mladý botanik
Deti dostali základné informácie o Botanickej záhrade SPU a rastlinnej ríši. Naučili sa niečo o pestovaní rastlín, mali pripravený materiál na určovanie niektorých zaujímavých rastlín. Následne si mohli vyskúšať presádzanie rastlín v skleníkoch.
Mladý sokoliar
Deti získali základné informácie o Univerzitnej zoologickej záhrade a svete zvierat. Naučili sa ako sa správať k sokolom v prírode a ako sa starať o tieto dravce. Pozreli si, ako prebieha kŕmenie zvierat a zároveň si niektoré druhy mohli chytiť a pohladkať.
Mladý prírodovedec
Kvíz na tému Viete, čo je biodiverzita? Je to živá príroda vo všetkých podobách – človek – zvieratá – rastliny – huby, všetko, čo je alebo bolo ich súčasťou. Deti sa dozvedeli, kde všade môžu naraziť na biodiverzitu a aké je dôležité ju ochraňovať, ako žiť ekologicky, múdro a šetrne. Hravo a tvorivo zistili, ako môžu prispieť k ochrane rozmanitosti prírody.
Mladý hipológ
Deti si osvojili základné charakteristiky plemien koní a naučili sa ako sa koníky správajú v jazdiarni, v boxe a vo výbehu. Cieľom bolo oboznámiť deti s chovateľským prostredím koní, naučiť ich základy správneho jazdenia a zásady ovládania koňa.
Mladý syrár
Deti sa venovali mlieku a mliečnym produktom. Dozvedeli sa základné informácie o chuťových vlastnostiach a spracovaní mlieka a vyskúšali si výrobu vlastných mliečnych produktov.
Mladý pekár
Deti získali základné informácie o surovinách potrebných pri výrobe pekárskych výrobkov, o jednotlivých technologických krokoch výroby a hodnotení ich kvality. Nechýbala ani praktická realizácia rôznych druhov pekárskych výrobkov a senzorické hodnotenie.
Mladý fyziológ
Deti získali vedomosti o úlohách červených krviniek v organizme a prakticky preskúmali význam osmotickej rovnováhy krvi. Dozvedeli sa zaujímavosti o trávení a zisku energie a mali možnosť vidieť, ako prebieha trávenie mlieka v žalúdku a tenkom čreve. V záverečnej časti sa deti zoznámili s počítačovým systémom analýzy pohyblivosti buniek, mohli pozorovať a vyhodnocovať motilitu živočíšnych reprodukčných buniek.
Mladý redaktor
Deti dostali základné informácie o príprave televíznych reportáží, následne boli rozdelené do redakčných štábov, kde v skupinách spracovali témy pre „televízne noviny“. Reportáže boli z rôznych oblastí a deti si mohli vyskúšať reálnu prácu pri tvorbe audiovizuálnych výstupov pre TV. Spracované reportáže boli zostrihané do celku, vrátane zvučiek, jinglov a exportované na youtube, kde si prácu mladých tvorcov mohli pozrieť aj rodinní príslušníci a kamaráti.
Mladý pedagóg
Deti mali možnosť oboznámiť sa s pedagogickou prácou učiteľa, s vlastným hodnotením činností pedagóga, vlastným oboznámením sa s osobnosťou, nachádzať tvorivosť v práci pedagóga, rozvoj kritického a hodnotiaceho myslenia.
Mladý angličtinár
Do you speak English? – Hovoríte anglicky? – po anglicky veselo a hravo. Cieľom aktivity bolo predstaviť deťom úryvky z diel britského spisovateľa Roala Dahla prostredníctvom práce s textom, ukážkami filmu a dramatizácie v anglickom jazyku. Výstupom aktivity boli tradične krátke divadelné predstavenia.
Mladý Nitran
Aktivita zabezpečovaná Mestom Nitra – deti navštívili MsÚ v Nitre, stretli sa s vedením Mesta Nitra a spoznali históriu a súčasnosť mesta.
Zdroje: UKF v Nitre, SPU v Nitre a Veda na dosah

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo