Ocenenie pre našu zamestnankyňu

Dňa 19. júna 2018 boli ocenení výnimoční pedagógovia za dlhoročnú prácu s talentovanou mládežou v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) pri príležitosti 40. ročníka SOČ. Ocenenie si prevzalo 44 učiteľov a učiteliek z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michala Němca. Medzi ocenenými bola aj PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D., z Katedry zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre. Pedagógovia boli ocenení v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave ďakovnými listami a plaketami. Celkove bolo ocenených 246 pedagógov. Okrem 44, ktorí si prevzali ocenenia v Primaciálnom paláci, bolo ocenených 51 pedagógov na tohtoročnej celoštátnej prehliadke SOČ v Žiline 25. apríla a 151 pedagógom boli zaslané ďakovné listy prostredníctvom krajských predsedov SOČ. Počas 40 rokov existencie SOČ sa do nej zapojilo približne 200 000 žiakov, ktorým sa venovalo vyše 20 000 pedagógov. „Som veľmi šťastná, že sme mohli oceniť desiatky pedagógov stredných aj vysokých škôl. Za to, že v našich deťoch akoby rozhárajú iskru tvorivosti a talentu, za to im patrí veľká vďaka. Poďakovanie a uznanie im patrí aj za to, že Slovensko a mladú generáciu posúvajú na vyššiu kvalitatívnu úroveň“, uviedla ministerka školstva M. Lubyová.
PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D., sa práci s talentovanou mládežou venuje od roku 1985, v súčasnosti pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde ťažiskom jej pedagogickej práce je výučba didaktiky biológie. Na základe osobných skúseností s prácou v SOČ v budúcich učiteľoch biológie podnecuje záujem o prácu s talentami, o možnosti rozvoja tvorivosti, odborných vedomostí, praktických zručností a kritického myslenia stredoškolských študentov. Má osobné dobré skúsenosti s tým, že ak budúci učiteľ počas vysokoškolského štúdia je riešiteľom ŠVOČ, alebo iným spôsobom sa zapája do mimoškolských aktivít, vo svojej pedagogickej praxi potom vedie svojich študentov k vedeckej práci a k práci v SOČ.
2018 cena Sandanusova1 2018 cena Sandanusova2
2018 cena Sandanusova3
Text a foto: Barbora Matejovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo