Zachovanie statusu univerzity

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre patrí medzi štandardné univerzity postavené na európskych tradíciách a princípoch. Naša súčasnosť je výsledkom aktívneho budovania jej štruktúry, študijných odborov a vedeckovýskumnej a umeleckej aktivity. Aktuálne na piatich fakultách poskytujeme nadštandardné možnosti štúdia pre viac než 10000 študentov vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia. Cieľavedome budujeme vedecké a výskumné laboratóriá a podporujeme vedeckú, umeleckú a publikačnú činnosť tvorivých zamestnancov. Vychádzame z predpokladu, že len na výsledkoch rozvinutej a uznávanej vedeckovýskumnej činnosti je možné budovať kvalitné vzdelávanie. 
Nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia a udržania kontinuity výborných výsledkov je periodické nastavovanie si zrkadla svojej práce, a to tak formou internej sebareflexie, ako aj formou externého hodnotenia a evalvácie. Externé hodnotenie považuje manažment univerzity a manažment jednotlivých fakúlt za relevantný prostriedok poskytujúci kritický pohľad posudzovateľov na výstupy pracovníkov UKF a jej prezentáciu smerom navonok v zmysle definovaných kritérií príslušnej agentúry. Pozitívne hodnotenie nás ubezpečuje v tom, že v konkrétnych oblastiach postupujeme správnym smerom. Naopak, identifikované stagnovanie či negatívny posun je stimulom k prehodnoteniu činnosti v kontexte hodnoteného aspektu a realizácie žiaducich opatrení. Univerzita dosiahla za posledné obdobie pozitívne hodnotenie od uznávaných medzinárodných rankingových agentúr Scimago Institutions Rankings (SCIMAGO), University Ranking by Academic Performance (URAP), World Academies Rank (WAR), Ranking Web of Universities RWU), 4 International Colleges & Universities (ICU), EduRoute University Ranking, ktoré nás zaradili v ich rebríčku posudzovaných kritérií na pozíciu medzi druhým až šiestym miestom spomedzi všetkých hodnotených slovenských univerzít. Z domácich agentúr sú fakulty UKF hodnotené Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) a Univerzita je hodnotená v procese komplexnej akreditácie Akreditačnou komisiou. 
V ostatnom období rezonujú v našom univerzitnom priestore výsledky komplexnej akreditácie UKF a ich medializácia. Akademickú obec budeme podrobne informovať o výsledkoch hodnotenia v akreditačnom procese na zasadnutí akademickej obce 28.9.2015.
Vzhľadom na medializované a komunikované neúplné informácie či informácie vytrhnuté z kontextu a bez vzájomnej spojitosti považujeme za potrebné uviesť niekoľko faktov o našom postavení. Komplexná akreditácia začala 17.5.2013. Požadované materiály sme predložili k posúdeniu 27.6.2014. UKF predložila do akreditácie vedeckú a publikačnú činnosť 550 tvorivých pracovníkov v 21 vedných oblastiach realizovaných na 5 fakultách. Požiadala o posúdenie 337 študijných programov vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia, z toho 35 nových študijných programov, 31 doktorandských študijných programov a 21 habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov. 
Podrobnejšia analýza našich výsledkov poukazuje na fakt, že UKF sa posunula s porovnaní s predchádzajúcou akreditáciou vo výsledkoch dopredu a dosahuje vo vedeckej činnosti dobré výsledky. Sme štandardná univerzita, ktorá pokrýva svojimi 5 fakultami 21 vedných oblastí. Úroveň výskumnej činnosti Univerzity v 16 oblastiach výskumu z hodnotených 19 (2 oblasti neboli hodnotené) bola ohodnotená Akreditačnou komisiou známkou B a lepšou, čo nás radí medzi štandardné univerzity. Kritérium sme splnili na 84,21%. Tento výsledok znamená, že UKF zostáva právo uskutočňovať vzdelávanie vo všetkých hodnotených oblastiach výskumu.
Rovnako ďalšie kritérium, a to hodnotiace výstupy výskumu študentov a absolventov doktorandského štúdia, UKF splnila na 81,8%. Výsledky boli v porovnaní s inými slovenskými univerzitami na dobrej úrovni a radia nás približne na 7. miesto.
V súčasnosti s rozdielom necelých 3% nespĺňame jedno kritérium označované ako KZU-3, ktoré bolo oproti predchádzajúcej akreditácii pridané 4. apríla 2013 a hodnotí činnosť a výsledky do roku 2013. Považujeme ho za retroaktívne pridané kritérium, ktoré je administratívnym spôsobom nastavené na plnenie vo výške 60%. Kritérium porovnáva podiel oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola poskytuje doktorandské štúdium k počtu oblastí, v ktorých má vysoká škola akreditovaný študijný program prvého alebo druhého stupňa. V našom prípade máme a vykonávame v 11 oblastiach výskumu z 21 doktorandské štúdium. I napriek vysokému počtu doktorandských študijných programov, t.j. 31, sme dosiahli výsledok 57,14%. 
Akreditačná komisia vo svojej správe upozornila a poukázala na pozitíva i nedostatky v našej edukačnej i výskumnej činnosti. Univerzita kontinuálne robí opatrenia na zlepšenie kvality svojho výskumu a ponúkaných študijných programov. Sledujeme osobnostný rast našich pedagógov a vedcov, budujeme laboratóriá, podporujeme publikačnú činnosť a vytvárame komplexný systém na zabezpečenie kvality. Pri znalosti kritérií, na základe ktorých budeme hodnotení, sme schopní zabezpečiť ich plnenie a vytvorenie optimálneho prostredia pre štúdium a vedeckú prácu. Za nedostatok súčasného procesu akreditácie považujeme retroaktívnosť spojenú s neznalosťou kritérií hodnotenými subjektmi v primeranom predstihu a nedostatočnú transparentnosť.
Už teraz manažment UKF a jednotlivých fakúlt má pripravené opatrenia, ktoré vedú k náprave nedostatkov v oblasti relevantných študijných programov a ich garantovania tak, aby naši študenti neboli v žiadnom prípade nijakým spôsobom ohrození. 
Z pohľadu zachovania nášho statusu univerzity je kľúčovým aspektom fakt, že máme pripravené alternatívy na odstránenie Akreditačnou komisiou identifikovaného nedostatku v prípade plnenia vyššie spomínaného kritéria KZU-3. Opatrenia však môžu byť predložené Akreditačnej komisii až po skončení procesu komplexnej akreditácie. 
Ubezpečujeme uchádzačov o štúdium, študentov, zamestnancov, partnerov UKF a širokú verejnosť, že máme všetky predpoklady na udržanie statusu univerzity a pokračovanie v poskytovaní kvalitného vzdelávania v štandardnej podobe.
 

prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.,
rektor

 

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.