Cena dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Dňa 9. decembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre za účasti zástupcov spolupracujúcich inštitúcií i významných osobností spoločenského života. Zasadnutie otvorila predsedníčka AS FSŠ UKF v Nitre doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., ktorá vyzdvihla význam rokovania akademickej obce v možnosti nastoľovať a prerokovať vízie úspešného rozvoja fakulty. Z tohto hľadiska možno zvlášť upriamiť pozornosť na plnenie kritérií kvality vzdelávacej, vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti na fakulte za uplynulé štvrťročné obdobie. Sumarizáciu dosiahnutých výsledkov RNDr. Attila Komzsík, PhD., dekan FSŠ UKF v Nitre, doplnil o reflexiu ďalších možností a perspektív, výrazne determinovaných nielen dosahovanými výsledkami, ale tiež mierou spolupráce s domácimi i zahraničnými partnerskými inštitúciami ako motivačným impulzom i „sociálnym zrkadlom“ zmysluplnosti vedeckovýskumnej práce či poskytovaného vzdelávania. Dekan FSŠ UKF v Nitre vo svojom vystúpení zdôraznil nielen potrebu dobre odvedenej práce zo strany pracovníkov fakulty, ale aj prehlbovania existujúcej spolupráce, ktorej prínos je neprehliadnuteľný. Práve v tejto súvislosti sa rozhodol udeliť ocenenie - plaketu Fakulty stredoeurópskych štúdií - nasledujúcim inštitúciám i významným osobnostiam:
  • Veľvyslanectvu Maďarska v Bratislave za významný prínos v rozvoji vzdelávania maďarských pedagógov i všestrannú podporu záujmov fakulty. Ocenenie prevzala Eva Czimbalmosné Molnár, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Maďarska.
  • Veľvyslanectvu Českej republiky v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu a podporu aktivít fakulty. Ocenenie prevzal Ondřej Pometlo, 1. štátny tajomník Veľvyslanectva Českej republiky.
  • Veľvyslanectvu Poľskej republiky v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu a podporu aktivít fakulty. Ocenenie prevzal Piotr Samerek, radca minister, zástupca veľvyslanca Poľskej republiky.
  • Ildikó Lőrinc, prodekanke Fakulty Jánosa Apáczai Csere Západomaďarskej univerzity v Győri za organizovanie a realizáciu odbornej praxe študentov fakulty.
  • Ladislavovi Olcsvárymu, generálnemu riaditeľovi Mercure Bratislava Centrum Hotel za poskytnutú pomoc pri vypracovaní a realizácii študijného programu Regionálny cestovný ruch a za podporu odborného rastu pracovníkov i študentov fakulty.
  • OTP Banke Slovensko za dlhoročnú morálnu a finančnú podporu fakulty, ako aj za podporu odborného rastu študentov. Ocenenie prevzala generálna riaditeľka Zita Zemková.
  • Spoločnosti Microcomp-Computersystém, s r. o. za dlhoročnú morálnu a finančnú podporu fakulty. Ocenenie prevzal generálny riaditeľ Jozef Gál.
  • Gáborovi Zászlósovi, predsedovi akciovej spoločnosti TriGranit Centrum za poskytnutú pomoc pri vytváraní vzťahov k účastníkom trhovej ekonomiky.
Dekan a predsedníčka Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre zároveň udelili osobitné ocenenie Ladislavovi Borosovi, členovi Správnej rady UKF v Nitre, ktorý bol menovaný za čestného člena akademickej obce fakulty.
Aj keď zo strany fakulty ide len o symbolické poďakovanie, dosahované výsledky fakulty jednoznačne dokumentujú, že práve takáto širšia a intenzívna spolupráca zvyšuje šance úspechu fakulty, veď „tajomstvo úspechu tkvie v tom, že vykonávame celkom obyčajné veci neobyčajne dobre“ (John D. Rockefeller).
Autor článku: doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Mgr. Andráš Kelemen, PhD.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo