english
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy
 • Študijné programy prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) si môžu zvoliť absolventi s úplným stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou (resp. ekvivalentnou skúškou) zo Slovenskej republiky a zo zahraničia a predložia o tom právoplatný doklad.
 • Uchádzač o bakalárske štúdium si podáva prihlášku, a to elektronickú alebo papierovú,  na niektorú z fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 • Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
 • Na otvárané študijné programy sú v súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vopred stanovené a zverejnené plánované počty prijímaných uchádzačov (číselný údaj za názvom študijného programu).
 • Uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou doložia k prihláške posudok vydaný lekárskou posudkovou komisiou.
 • Potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole je potrebné dokladovať u uchádzačov o bakalárske štúdium v študijných programoch podľa rozhodnutia dekana fakulty zverejnenom na webovom sídle príslušnej fakulty.
 • K prihláške uchádzač doloží vlastnoručne podpísaný životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
 • Poplatok za prijímacie konanie uhradí uchádzač  na číslo účtu fakulty výlučne bankovým prevodom  za každú podanú prihlášku osobitne, doklad o úhrade nalepí na 3. stranu prihlášky.
 • Pri elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu, ktorý si uchádzač vytlačí dvojmo a v banke predloží na úhradu. Jedno potvrdenie priloží k prihláške.
 • Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované.
 • Neúplné prihlášky budú vrátené uchádzačovi.
 • O výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní písomne rozhodnutím dekana fakulty.
 • Cudzinci sú prijímaní na fakulty v súlade s § 56 a § 57 zákona o vysokých školách.
 • Poplatok za štúdium cudzincov upravuje vnútorný predpis o výške školného a poplatkov za štúdium.
 • Podrobnejší popis štruktúry a obsahu prijímacej skúšky na jednotlivé študijné programy, kde podmienkou prijatia bude vykonanie prijímacej skúšky, bude zverejnený na webovom sídle príslušnej fakulty.
Posledná úprava: utorok, 17. september 2013 11:10
 
© 2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (XHMTL 1.0, CSS 3, WCAG 2.0 (Level AA))