Stretnutie dôchodcov

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre zorganizovala dňa 15. júna 2015 slávnostné stretnutie dôchodcov – bývalých zamestnancov univerzity - s jej vedením. Tieto stretnutia majú už dlhoročnú tradíciu a organizujú sa pravidelne raz do roka v spolupráci s rektorátom. Odborová organizácia má vo svojej databáze 60 dôchodcov, tento rok sa ich stretnutia zúčastnilo 25. O činnosti a o vývoji Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za ostatný rok prítomných informovala prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD.  
O činnosti odborového zväzu za predchádzajúce obdobie a o príprave a organizovaní ďalších kultúrnych podujatí, zájazdov (najbližšie to bude „Romantika francúzskej riviéry“), návštev divadelných predstavení či o možnosti využívania rekreačných zariadení informovala doc. Gabriela Jonášková, CSc., predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre.
Dôchodcovia vyjadrili poďakovanie a spokojnosť za realizáciu stretnutia.