Začal sa tretí ročník XXL Akadémie

Slávnostnou imatrikuláciou sa v pondelok 13. júla 2015 začala ďalšia z letných aktivít Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - XXL Akadémia. Už tretíkrát ju pripravili Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a zariadenie sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov, pričom tento rok sa jej zúčastní 35 študentov tohto, ale aj iných vybraných zariadení sociálnych služieb v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Pripravené je pre nich vzdelávanie na témy Poznaj svoje telo, Prvá pomoc, Energia – súčasť nášho života, Šport a ja a iné. Tieto témy sú obsahovo spracované so zreteľom na mentálny postih detí a obsah je detailne metodicky pripravený. Prostredníctvom sociálneho učenia odborníci z praxe v príslušnom odbore zaradia klientov do vyučovacieho procesu. 
Jednotlivé aktivity, pomocou ktorých sa podporí sociálny rozvoj študentov, sa budú realizovať v alternatívnom i prirodzenom akademickom prostredí - v Komunitnom centre Klasov a v priestoroch FSVaZ a UKF v Nitre.
Cieľom vzdelávania je optimálne rozvíjať študentov v oblasti motoriky, senzoriky, komunikácie, sebaobsluhy, kognície, orientácie v prostredí. Zámerom je osvojiť si elementárne poznatky o prírode, spoločnosti, o sebe samom, aby sa pripravili na samostatné vykonávanie jednoduchých činností spojených s praktickým životom v ZSS. 
Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách sa počas celého týždňa budú zúčastňovať študentky z Katedry ošetrovateľstva.
Koncept XXL Akadémie je príkladom spolupráce univerzity s praxou. Aj touto netradičnou, a v prostredí Slovenska jedinečnou vzdelávacou aktivitou sa univerzita snaží napĺňať zámer byť centrom celoživotného vzdelávania a centrom spoločenského a kultúrneho života nitrianskeho kraja a širšieho regiónu.
V piatok 17. júla o 11.00 hod. budú absolventi slávnostne promovaní v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa v Nitre.