Deň otvorených dverí 2018

Kategória:
UKF
Dátum:
15.2.2018 09:00 - 12:00
Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa každý rok vo februári koná Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Na všetkých piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta) sa záujemcovia o štúdium môžu oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou.
 
2017 dod18 poster

Program:

 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Tr. A . Hlinku 1 (od 9.00 do 12.00 hod.)
 1. Informačno-poradenské stánky jednotlivých fakúlt UKF v Nitre
  •    Informácie o študijných programoch.
  •    Informácie o možnostiach štúdia na našich fakultách.
  •    Informácie o podávaní prihlášok.
  •    Informácie o prijímacom konaní.
 2. Informačný stánok SAIA, n.o. – informácie o štipendiách na študijné pobyty v zahraničí, a to cez rôzne programy SAIA, n. o.:
  •    Akademické mobility (štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád).
  •    Akcia Rakúsko-Slovensko.
  •    CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá.
  •    NŠP – Národný štipendijný program SR.
  •    EURAXESS – sprievodca mobilitou a kariérou vo výskume.
 3. Prezentačný stánok AIESEC -  prezentácia činnosti najväčšej svetovej študentmi riadenej organizácie vytvárajúcej pozitívny dopad na spoločnosť prostredníctvom osobnostného rozvoja a zdieľaných medzinárodných skúseností.
 4. Prezentačný stánok ESN – prezentácia aktivít neziskovej medzinárodnej študentskej organizácie.
 5. Úvodná prezentácia Filozofickej fakulty UKF v Nitre (od 9.00 do 9.45 hod.).
 
Ďalší program univerzitného Dňa otvorených dverí bude prebiehať v priestoroch všetkých fakúlt UKF v Nitre (minimálne od 9.00 do 12.00 hod.):
 
 
Umiestnenie jednotlivých pracovísk UKF v Nitre: https://www.ukf.sk/o-univerzite/kontakt/rozmiestnenie-objektov.