L3-banner-univerzita

Nositelia čestného titulu „Doctor honoris causa Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre“

Ján Chryzostom Korec

Korec
J.E. kardinál, Biskupský úrad, Nitra
Slovensko
1998
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za tvorivú spisovateľskú prácu na poli duchovnej literatúry,
 • za príkladný ľudský čin odporu voči perzekúcii a praktikám komunistickej ideológie a vlády a počas štyridsiatich rokov,
 • za tvorivý podiel na duchovnej obnove slovenského národa,
 • za povznesenie vzdelávania a kultúry v Slovenskej republike,
 • za celoživotnú prácu obrancu ľudských práv,
 • za celoživotné dielo humanistu, teológa a filozofa, kňaza a spisovateľa,
 • za morálnu podporu rozvoju Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 

Ladislav E. Roth

Roth
vedúci vedecký pracovník, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, Kalifornia
USA
1998
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za významné výsledky v teórii a vo vývoji prístrojovej techniky v oblasti kozmického výskumu,
 • za vedeckú a inžiniersku podporu pri projektoch Apollo, Mariner, Viking, Shuttle Imaging Radar, Magellan a za aktívnu vedeckú prácu na projekte svetového významu Cassini-Huygens,
 • za reprezentáciu a šírenie dobrého mena Slovenska vo svete.


Zdeněk Mathauser

Mathauser
profesor, literát a filozof, Česká akadémia vied, Praha
Česká republika
2000
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za vedecké diela základného významu z filozofického, estetického a literárnovedného myslenia,
 • za rozvoj vzájomných vedeckých a kultúrnych vzťahov národa slovenského a českého,
 • za zviditeľňovanie slovenského vedeckého myslenia v Českej republike a v slovanskom svete vôbec,
 • za plodnú a iniciačnú vedeckú spoluprácu medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Českou akadémiou vied v Prahe,
 • za riešiteľskú garanciu výskumných úloh Teória textu a literárneho vývinu, Literárna komunikácia v podmienkach vedecko-technického rozvoja a vedeckej výskumnej úlohy Teória a metodika interpretácie umeleckého textu, ktoré z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie našej fakulty urobili pracovisko navštevované prestížnymi osobnosťami svetovej vedy,
 • za neustálu podporu rozvoja Filozofickej fakulty a tým aj Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 

Fernando Henrique Cardoso

Cardoso
prezident
Brazílska federatívna republika
2002
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za vedecké diela základného významu z politologického, sociologického a ekonomického myslenia,
 • za príkladný ľudský čin odporu voči perzekúcii a praktikám vojenského režimu, vlády vojenskej diktatúry počas dvadsiatich rokov,
 • za celoživotnú prácu obhajcu demokratických práv povznášajúcich život človeka,
 • za zviditeľnenie rozvoja latinskoamerických štátov v európskom a svetovom kontexte,
 • za rozvoj politických, ekonomických a kultúrnych vzťahov národa brazílskeho a slovenského,
 • za ekonomickú a politickú garanciu našich aktivít v Brazílskej federatívnej republike a na latinskoamerickom kontinente vôbec.


Ján Kopál, in memoriam

Kopal
profesor, literát a publicista, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovensko
2002
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za otvorenie a organizovanie koncentrovaného výskumu literatúry z hľadiska semiotiky, teórie textu a literárnej komunikácie, čoho viditeľným dielom bola jeho spoluúčasť na iniciatívnom založení špecifického vysokoškolského vedeckovýskumného pracoviska známeho pod názvom Kabinet literárnej komunikácie,
 • za rozvoj výskumu literatúry pre deti a mládež, čoho prejavom sú jeho monografické práce, obsahujúce mnohé syntézy, metodologické i materiálové inšpirácie pre dnešných bádateľov, zásluhou ktorých sa Slovenská republika stala krajinou známou v Európe s rozvinutou a umelecky prestížnou literatúrou pre deti a mládež,
 • za objavenie jedinečného spôsobu spojenia výsledkov vedeckého výskumu literatúry pre deti a mládež s pedagogickým pôsobením, čoho dôkazom bolo jeho nenapodobiteľné pedagogické pôsobenie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre,
 • za humanizáciu človeka, pedagóga, žiaka i študenta,
 • za zmysel pre sociálnu spravodlivosť, vysoké mravné hodnoty, činné myslenie a ušľachtilé konanie, za úctu k životu a dielu iných, za život výkonného človeka s „obmedzenou slobodou“.


Štefan Luby

Luby
profesor, vedec, fyzik a vynálezca, predseda Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Slovensko
2002
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za vedecké dielo základného významu,
 • za patenty a autorské osvedčenia,
 • za reprezentáciu slovenskej vedy doma a v zahraničí,
 • za riešiteľskú garanciu výskumných úloh a grantových projektov,
 • za organizátorskú a riadiacu prácu,
 • za podporu rozvoja Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.


Robert J. Sternberg

Sternberg
profesor, psychológ, Yalská univerzita
USA
2004
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za originálne vedecké výskumy v oblasti kognitívnych vied,
 • za excelentné monografické dielo, ktoré predurčilo smerovanie psychologických výskumov vo svete v treťom tisícročí,
 • za povznesenie vzdelávania študentov, vedeckých pracovníkov a pedagógov v oblasti psychológie,
 • za osobnú angažovanosť na šírení najnovších trendov kognitívnej psychológie v Európe, v Slovenskej republike a osobitne na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.


Ladislav Ťažký

Tazky
slovenský prozaik, publicista, scenárista a klasik slovenskej literatúry
Slovensko
2005
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za tvorivú celoživotnú prácu na poli umeleckej literatúry,
 • za umelecké diela základného významu určujúce smerovanie slovenskej literatúry,
 • za príkladný ľudský čin odporu proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie spojený s následnou diskrimináciou a zákazom publikačnej činnosti,
 • za tvorivý podiel na morálnej, kultúrnej a duchovnej obrode slovenského národa,
 • za prezentáciu národnej kultúry v zahraničí,
 • za plodnú a iniciatívnu spoluprácu s kultúrnymi a umeleckými ustanovizňami v nitrianskom regióne,
 • za podiel na profilovaní a umeleckom rozvoji nitrianskej literárnej školy,
 • za nezištnú podporu rozvoja Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.


Rudolf Schuster

Schuster
prezident SR, spisovateľ a publicista
Slovensko
2006
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za celoživotnú tvorivú prácu v oblasti literatúry faktu, populárnej literatúry a publicistiky,
 • za osobitý príspevok k rozvoju memoárovej literatúry,
 • za originálny prínos k rozvoju slovenskej slovesnej a vizuálnej kultúry,
 • za nezastupiteľný podiel na rozvoji slovenskej mediálnej tvorby najmä v oblasti rozhlasu, televízie a filmu,
 • za aktívnu spoluprácu s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre pri realizácii kultúrnych aktivít v nitrianskom regióne,
 • za nezastupiteľný príspevok k rozvoju Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
 • za osobnú účasť na budovaní a šírení dobrého mena Slovenskej republiky doma a v zahraničí,
 • za aktívnu účasť na rozvíjaní zahraničných kontaktov Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umení.


Imre Békesi

Bekesi
maďarský jazykovedec, pedagóg a verejný činiteľ, Univerzita v Pécsi
Maďarsko
2006
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za originálny vedecký prínos vo vytvorení koherentnej semiotickej analýzy textu,
 • za vypracovanie a definíciu základných kategórií semiotickej analýzy textu,
 • za aplikáciu teoretických výsledkov na poli interpretácie rôznych druhov textov,
 • za nezištnú podporu vedeckej spolupráce medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Segedínskou univerzitou
 • za dlhoročnú podporu odbornej prípravy študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Segedínskej univerzite,
 • za dlhoročnú účasť v ďalšom vzdelávaní učiteľov maďarského jazyka na Slovensku
 • za podporu rozvoja medzinárodných vzťahov medzi inštitúciami Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Segedínskej univerzity,
 • pri príležitosti jeho významného životného jubilea.


Ladislav Burlas

Burlas
slovenský muzikológ, hudobný skladateľ a pedagóg
Slovensko
2007
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za celoživotnú vedeckú, pedagogickú a umeleckú prácu,
 • za významný prínos  do slovenskej hudobnej vedy a kultúry.


Ján Vilikovský

Vilikovsky
slovenský prekladateľ, diplomat a pedagóg
Slovensko
2007
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za celoživotné dielo v oblasti teórie a praxe prekladu,
 • za osobnú účasť na budovaní a šírení dobrého mena Slovenskej republiky doma a v zahraničí.


Hans-Werner Eroms

Eroms
profesor, filológ - lingvista a pedagóg, Univerzita v Passau
Nemecko
2008
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za celoživotnú tvorivú vedeckú a pedagogickú prácu v oblasti nemeckej jazykovedy a významný prínos na formovaní aktuálnych trendov moderného lingvistického myslenia v širokom medzinárodnom kontexte,
 • za výraznú osobnú angažovanosť pri rozvíjaní dlhoročnej spolupráce medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzitou v Passau.
 

Katerin Katerinov

Katerinov
profesor, filológ – lingvista a pedagóg, Univerzita v Perugii
Taliansko
2008
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za svetové uznanie porovnávacích metód didaktiky vyučovania talianskeho jazyka,
 • za prínos k skúmaniu dedičstva sv. Cyrila a Metoda.


Ian Francis Hancock

Hancock
profesor, lingvista a kulturológ, Texaská univerzita, Austin
USA
2009
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za mimoriadne významný prínos v oblasti rómskej lingvistiky a štandardizácie rómskeho jazyka,
 • za významnú publikačnú tvorbu v oblasti rómskej histórie, osobitne holokaustu,
 • za podporu spolupráce s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre v odbore rómsky jazyk a kultúra.


Encho Nedyalkov Gerganov

Gerganov
profesor, kognitívny psychológ a lingvista, Nová bulharská univerzita, Sofia
Bulharsko
2009
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za mimoriadny prínos k rozvoju kognitívnej psychológie vo výskume krátkodobej pamäti,
 • za vedecký prínos v oblasti psycholingvistického výskumu rómskych detí,
 • za podporu spolupráce s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre v odbore rómsky jazyk a kultúra.
 

Zdeněk Helus, in memoriam

Helus

pedagogický psychológ, Univerzita Karlova, Praha
Česká republika
2017
Titul Dr.h.c. bol udelený:

 • za významný prínos v rozvoji pedagogických vied.
 

Abrahim Habibulla Khan

khan
filozof, Torontská univerzita
Kanada
2017
Titul Dr.h.c. bol udelený:
 • za celoživotnú tvorivú vedeckú a pedagogickú prácu v oblasti humanitných vied a osobitne v oblasti štúdia svetových náboženstiev,
 • za výraznú osobnú angažovanosť pri rozvíjaní dlhoročnej spolupráce s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre vo výskume odkazu Sørena Kierkegaarda.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.