L3-banner-univerzita

Systém riadenia kvality

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a všetky jej fakulty deklarujú trvalý záväzok  k rozvoju kvality a jej zabezpečovaniu v jednotlivých hlavných činnostiach univerzity: vzdelávanie, veda a výskum, umelecká a ďalšia tvorivá činnosť (Politika kvality). Hlavným nástrojom rozvoja a zabezpečovania kvality univerzity je Systém riadenia kvality UKF v Nitre (SRK UKF, obrázok 1). SRK UKF je viazaný na definovanie:
a) oblastí riadenia kvality vzdelávania - „Systém kvality vzdelávania UKF založený na ESG“ (SKV ESG).
b) oblastí riadenia kvality vedy a výskumu - „Systém kvality vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti (SKVUČ),
c) procesov, postupov a nástrojov riadenia kvality v rámci SKV ESG a SKVUČ (obrázok 2).

System riadenia 2016 web

pre zväčšenie kliknite na obrázok

Hlavna procesna mapa UKF

pre zväčšenie kliknite na obrázok

Významnou súčasťou riadenia  a monitorovania Systému riadenia kvality UKF v Nitre a systémov riadenia kvality fakúlt UKF sú študenti univerzity. Študenti prostredníctvom ich zástupcov participujú svojou aktívnou činnosťou vo výkonných riadiacich orgánoch kvality - Rada kvality a vo výkonných riadiacich a poradných  orgánoch univerzity a fakúlt. Účasť študentov na reflexii stavu kvality vzdelávania je v širšej miere zabezpečená pravidelným hodnotením kvality vzdelávania prostredníctvom študentských dotazníkov. Hodnotené sú nasledovné oblasti:  zabezpečenie kvality študijného programu, zabezpečenie kvality študijného predmetu, kvalita uskutočňovania vzdelávania, kvalita vyučujúcich - ich odbornej a didaktickej kompetencie, kvalita a dostupnosť študijných zdrojov na podporu vzdelávania študentov, kvalita materiálno-technického zabezpečenia výučby a ďalšie. Výsledky hodnotenia kvality vzdelávania študentmi sú následne reflektované na všetkých úrovniach riadenia  SRK UKF. Univerzita podporuje zapojenie študentov aj do medzinárodného hodnotenia kvality vzdelávania The Trendence Graduate Barometer.
Univerzita plánovite a cielene realizuje interný výkonový benchmarking, ktorý je nástrojom na identifikáciu a pochopenie prvkov/príčin výkonu tvorivých zamestnancov pri produktovaní výstupov a riadení procesov v oblasti vzdelávania a v oblasti vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti. Informačným nástrojom realizácie výkonového benchmarkingu je systém "Výkonové ukazovatele" (Portál UKF). V rámci systému manažérstva kvality univerzity umožňuje zapojenie všetkých zamestnancov do vnútorného riadenia kvality. Zamestnanci majú možnosť využiť všetky kontaktné i bezkontaktné formy komunikácie so všetkými úrovňami manažmentu UKF (univerzita – fakulta – katedra/ústav/pracovisko), ako aj  viesť dialóg s manažérmi fakulty/univerzity na zasadnutí akademickej obce fakulty/univerzity. Komunikácia požiadaviek zo strany zamestnancov sa realizuje aj prostredníctvom nadriadených zástupcov pracovísk v poradných orgánoch fakulty  (následne v poradných orgánoch univerzity) a prostredníctvom členov akademickej samosprávy univerzity. Zamestnanci UKF majú možnosť raz ročne hodnotiť ukazovatele manažérstva  kvality UKF v súlade s viacúrovňovým princípom riadenia, vyjadriť svoje potreby a spokojnosť v pracovnej  oblasti prostredníctvom zamestnaneckého dotazníka.
Súčasťou interného hodnotenia kvality vzdelávania je taktiež autoevaluácia kvality vzdelávania a kvality výskumu na úrovni univerzity, fakúlt a katedier (napríklad Sebahodnotiaca správa Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, výročné správy univerzity a fakúlt, Kvalita vzdelávania na UKF v Nitre: monitoring a vyhodnotenie implementácie európskych noriem a smerníc (ESG), Systém riadenia kvality UKF: monitoring 2015 a ďalšie), ktorá smeruje k analýze pozitívnych a negatívnych stránok poskytovaného vzdelávania, vyhodnoteniu jednotlivých indikátorov kvality vzdelávania s cieľom kontinuálneho zvyšovania kvality vzdelávania a kvality výskumu na UKF v Nitre. V roku 2016 univerzita zahájila autoevaluáciu  riadenia kvality prostredníctvom modelu CAF, ktorá sa bude periodicky realizovať v trojročných cykloch.
Poradným orgánom rektora v oblasti zabezpečenia kvality UKF je popri CAF tíme aj Rada kvality UKF v Nitre:
Externé hodnotenie kvality UKF na národnej úrovni zabezpečuje Akreditačná komisia procesom  komplexnej akreditácie. UKF v Nitre v procese komplexnej akreditácie v roku 2016 obhájila status univerzity. Podpornými externými aktivitami zameranými na sledovanie kvality vzdelávania a kvality výskumu na národnej úrovni sú aj aktivity občianskeho združenia ARRA. V medzinárodnom externom hodnotení, ktorý reflektuje primárne kvalitu výskumu, je univerzita zastúpená vo viacerých medzinároných rakingoch (SCIMAGO, URAP RANKING, 4ICU RANKINGS, WEBOMETRICS RANKINGS).
Univerzita v oblasti zabezpečenia kvality vydala viaceré publikácie:
 • Systém riadenia kvality UKF: monitoring 2015
 • Kvalita vzdelávania na UKF v Nitre: monitoring a vyhodnotenie implementácie európskych noriem a smerníc (ESG)
 • Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov
 • Hodnotenie kvality informačných listov predmetov vybraných študijných programov študentmi v kontexte implementácie výsledkov vzdelávania
 • Zabezpečovanie kvality vzdelávania na vysokých školách
 • Indikátory kvality ďalšieho vzdelávania
 • Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku
Tvorba, implementácia, vyhodnotenie a revidovanie Systému riadenia kvality na UKF v Nitre (SRK UKF) bolo súčasťou riešenia nasledovných projektov:
 • LLP -> 511491-LLP-1-2010-1-CZ-KA "Identifying barriers in promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level and making recommendations as to how these might be addressed (IBAR)"
 • ITMS 26110230050 "Interné zabezpečovanie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG)"
 • ITMS 26110230041 "Hodnotenie kvality výskumu na UKF v Nitre"
 • ITMS 26120130028 "Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre"
 • 561685-EPP-1-2015-CZ-EPPKA2-CBHE-JP "IQAT - Enhancing capacity in implementation of quality assurance systems and typology using Bologna process principles"
 

Kontakt na Radu kvality

doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
prorektorka pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu
e-mail:
tel.: +421 37 6408 006
 
Adresa:
Referát pre ďalšie vzdelávanie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

Rýchly kontakt

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.