L3-banner-studium

Možnosti štúdia na Fakulte stredoeurópskych štúdií v akad. roku 2018/2019

Adresa a kontakt:
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
tel./fax: +421 37 6408 860
e-mail: ,
web: www.fss.ukf.sk
 
Deň otvorených dverí: 15. február 2018
 
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)
• do 31. marca 2018- podanie prihlášky
• 11.- 15. júna 2018 - konanie prijímacích skúšok
 
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
• do 30. apríla 2018 - podanie prihlášky
• 11.- 15. júna 2018 - konanie prijímacích skúšok
 
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)
• do 31. mája 2018 - podanie prihlášky
• posledný júnový a prvý júlový týždeň 2018 - konanie prijímacích skúšok

Poplatky:
Poplatok za prijímacie konanie:
- za papierovú prihlášku 30,00 €
- za elektronickú prihlášku 25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
 
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0007 3033
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:
• pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
• pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT):
    a) 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
    b) 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez  bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom.

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor - 25
 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským - 25
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii - 20
 • Regionálny cestovný ruch -  30+30*
 • Stredoeurópske areálové štúdiá - 20
 • Ugrofínske štúdiá - 10
 • Učiteľstvo predmetov: maďarský jazyk a literatúra v kombinácii - 25

Študijný program Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra sa uskutočňuje v kombinácii s predmetmi slovenský jazyk a kultúra alebo anglický jazyk a kultúra, resp. nemecký jazyk a kultúra.
Študijné programy Učiteľstvo predmetov: maďarský jazyk a literatúra v kombinácii sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Fakulte stredoeurópskych štúdií je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v kombinácii nasledovných predmetov:
 • maďarský jazyk a literatúra v kombinácii s predmetom:
  anglický jazyk a literatúra, biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, fyzika, geografia, história, hudobné umenie, chémia, informatika, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika,  telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie
 
Poznámky a vysvetlivky
  • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
  • Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia je 3 roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
  • Podrobnejšie informácie o prijímacích skúškach a ich obsahu nájde uchádzač na webovej stránke fakulty www.fss.ukf.sk.
  • Fakulta sa podieľa aj na uskutočňovaní ďalších študijných programov učiteľstva pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sú uvedené v ponuke ostatných fakúlt UKF. V tomto prípade uchádzač podá prihlášku na príslušnú fakultu UKF a v prihláške uvedie, že má záujem o štúdium „pre školy s vyučovacím jazykom maďarským“.
  • U uchádzačov o štúdium učiteľstva telesnej výchovy k prihláške odporúčame priložiť doklady o športových úspechoch alebo členstvách v športových kluboch.
  • Podmienkou pre prijatie na študijné programy Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, Ugrofínske štúdiá a Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským, je úspešná maturita z maďarského jazyka a literatúry.
  • *V prípade študijného programu regionálny cestovný ruch jedna skupina študentov, v plánovanom počte 30, bude mať výučbu z časti v jazyku maďarskom (tzn. uchádzač musí ovládať maďarský jazyk na patričnej úrovni); na prihláške uchádzač uvedie názov študijného programu nasledovne: „regionálny cestovný ruch (čiastočne v maďarskom jazyku)“.
  • Fakulta stredoeurópskych štúdií si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov.
  • Podrobnejšie informácie o prijímaní na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovom sídle fakulty www.fss.ukf.sk.

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 • Hungarológia - 10
 • Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii - 20
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii - 15
 • Stredoeurópske areálové štúdiá - 20
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským -  20
 • Učiteľstvo predmetov: maďarský jazyk a literatúra v kombinácii - 25

Študijný program Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra sa uskutočňuje v kombinácii s predmetmi slovenský jazyk a kultúra alebo anglický jazyk a kultúra, resp. nemecký jazyk a kultúra.
Študijné programy Učiteľstvo predmetov: maďarský jazyk a literatúra v kombinácii sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium. Na Fakulte stredoeurópskych štúdií je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium učiteľstva v kombinácii nasledovných predmetov:
 • maďarský jazyk a literatúra v kombinácii s predmetom:
  maďarský jazyk a literatúra v kombinácii s predmetom: anglický jazyk a literatúra, biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, fyzika, geografia, história, hudobné umenie, chémia, informatika, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie.
Poznámky a vysvetlivky
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho štúdia alebo prijímacej skúšky.
 • Fakulta sa podieľa aj na uskutočňovaní ďalších študijných programov učiteľstva pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sú uvedené v ponuke ostatných fakúlt UKF. V tomto prípade uchádzač podá uchádzač prihlášku na príslušnú fakultu UKF a v prihláške uvedie, že má záujem o štúdium „pre školy s vyučovacím jazykom maďarským“.
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej aj v externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov.
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí končia bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre, nepredkladajú overené fotokópie diplomu, dodatku k diplomu a rodného listu, ale iba výpis absolvovaných predmetov potvrdený študijným oddelením a vlastnoručne podpísaný životopis.
 • Podrobnejšie informácie o prijímaní na magisterské študijné programy sú zverejnené na webovom sídle fakulty www.fss.ukf.sk.

Doktorandské študijné programy v dennej a externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky denná forma, 4 roky externá forma
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

 • Stredoeurópske areálové štúdiá - 2
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry - 2
Poznámky a vysvetlivky
 • Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme štyri roky.
 • Absolventi získavajú akademický titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).
 • Uchádzači o štúdium doktorandského študijného programu budú prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky.
 • Podrobnejšie informácie o prijímaní na doktorandské študijné programy sú zverejnené na webovom sídle fakulty www.fss.ukf.sk.

Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017
banner-PrijimacieKonanie-Bighore
banner-PrijimacieKonanie-prihlaskabanner-PrijimacieKonanie-vysledkybanner-PrijimacieKonanie-navratka

Kontakty

Adresa FSŠ

Fakulta stredoeurópskych štúdií
UKF v Nitre
Dražovská 4
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

NCSRK 2017

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.