L3-banner-veda

Projekty KEGA MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov záverečného hodnotenia projektov riešených v období rokov 2014 - 2016 príslušnými komisiami KEGA a na odporúčanie predsedníctva KEGA vydalo certifikáty 139 ukončeným projektom.
Vedúci riešitelia UKF v Nitre v roku 2016 úspešne ukončili riešenie 7 projektov KEGA, z toho 5 projektov získalo certifikát s excelentne splnenými cieľmi, keďže boli dosiahnuté výsledky, ktoré budú celospoločenským prínosom v ďalšom rozvoji výchovno-vzdelávacieho procesu.
 

KEGA 013UKF-4/2014 Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov

timy Adamka
Vedúci riešiteľ: Mgr. Pavol Adamka, PhD.
Pracovisko: Jazykové centrum, Filozofická fakulta
Riešiteľský kolektív: doc. PaedDr. Jana Waldnerová, PhD., prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Lenka Michelčíková, PhD., Mgr. Martina Szabóová, PhD.
Doba riešenia: 2014 - 2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 30 976 Eur
Oblasť výskumu: Humanitné vedy, Pedagogické vedy
Cieľ projektu: Projekt bol zameraný na inováciu nefilologických študijných programov s konkrétnym cieľom prehĺbenia podielu profesijno-odborných a etnokultúrnych prvkov vo výučbe cudzieho jazyka (anglického a ruského) v študijnom odbore žurnalistika prostredníctvom implementácie nových učebných modulov kombinovanej cudzojazyčnej výučby (prezenčnej i dištančnej formy) do bakalárskeho štúdia daného odboru. Týmto spôsobom sa snažil aktualizovať motivačno-edukačné zložky, ktoré sa nemalým spôsobom podieľajú na vytváraní priaznivého enviromentu v procese zvyšovania jazykových kompetencií a zručností. Súbežne s tvorbou, aplikáciou a verifikáciou modulov cudzojazyčného vzdelávania v rámci projektu vznikli nové učebné materiály, reflektujúce aktuálne potreby odboru (vo forme printových,  elektronických publikácií a e-learningových kurzov), realizovali sa prednášky pozvaných zahraničných a domácich odborníkov na atraktívne témy, spojené s novinárskou praxou a workshopy zamerané na kultivovanie získaných zručností a podporujúce vlastnú tvorivú aktivitu.
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok: Štruktúra nových modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov a nové učebné materiály, ktoré sú potrebné pre ich absolvovanie (8 vysokoškolských učebníc a učebných textov, 3 e-learningové kurzy). Elektronické verzie všetkých publikácií nájdete na webovej stránke projektu: http://kega013.ff.ukf.sk/.
 

KEGA 014UKF-4/2014 Lingvistické kompendium pre študentov translatológie na báze IT – II. časť. Praktická gramatika nemeckého jazyka (fonetika/fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, štylistika)

timy Chebenova
Vedúci riešiteľ: doc. Viera Chebenová, PhD.
Pracovisko: Katedra germanistiky, Filozofická fakulta UKF v Nitre
Riešiteľský kolektív: PhDr. Roman Trošok, CSc., PaedDr. Oľga Wrede, PhD., doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD., Mgr. Ervín Weiss, PhD.
Doba riešenia:  2014 - 2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 13 444  Eur
Oblasť výskumu: Humanitné vedy
Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo doplniť  existujúce učebné moduly jednotlivých lingvistických odborov (pozri Chebenová, V. a kol.: Linguistisches Kompendium, 2011) o absentujúce tematické oblasti nevyhnutné pre translačnú činnosť. Konkrétne išlo o nasledovné oblasti: fonetika a fonológia (suprasegmentálne javy – slabika, slovný prízvuk, vetný prízvuk, melódia vety, pauza), morfológia (slovesá a ich tvary, verbo-nominálne konštrukcie, slovesný rod, slovesný vid), lexikológia (slovotvorba, slovná zásoba ako systém), syntax (pasívne parafrázy, syntaktická kongruencia, negácia) a štylistika (jazykové formy/variety súčasnej nemčiny, základné pojmy textovej lingvistiky a klasifikácia textov so špeciálnym zameraním na právny text). Druhým cieľom bolo vytvorenie sprievodných on-line modulov na edukačnej platforme Moodle.
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok: Hlavným a cieľovým výstupom projektu je  vysokoškolská učebnica Linguistisches Kompendium II (2016). Uvedená učebnica je kontinuálnym a zároveň cyklickým pokračovaním prvého dielu rovnomennej učebnice (Linguistisches Kompendium, 2011) a stala sa veľkým prínosom pre študentov translatológie i germanistiky. Linguistisches Kompendium II umožňuje príjemcom z radov študentov a záujemcom o nemecký jazyk získať rozsahom komplexný a informačne hutný pohľad na všetky relevantné javy nemeckej gramatiky. Súčasťou učebnice sú okrem teoretických informácií aj autentické príklady, odkazy na externé doplňujúce zdroje (printové a internetové). Učebnica môže slúžiť ako podklad pre prednášky a semináre, ako aj pre samoštúdium.
 

KEGA 035UKF-4/2015 Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry

2017 Foto Jankova
Vedúci riešiteľ: Mgr. Györgyi Janková, PhD.
Pracovisko: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta
Riešiteľský kolektív: PaedDr. Janka Satková, PhD., doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD., doc. Ing. Milan Džupina, PhD., Mgr. Edita Štrbová, PhD., Mgr. Zdenko Mago, PhDr. Jitka Rožňová, PhD., Mgr. et Mgr. Ivana, Mgr. Zuzana Bačíková
Doba riešenia: 2015 - 2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 13 665 Eur
Oblasť výskumu: Humanitné vedy
Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo potvrdenie a aplikácia edukačnej funkcie adverfaktu v podobe televíznej, internetovej reklamy a iných atraktívnych foriem marketingových komunikátov, vzhľadom na rôzne vekové segmenty. Uvedený cieľ predpokladal analýzu edukačnej funkcie adverfaktov, zmapovanie prvkov marketingových komunikátov s potenciálom edukatívneho charakteru s dôrazom na ich vymedzovanie podľa prostriedku medializácie a podľa zacielených segmentov (1),- zmapovanie efektov edukačných prvkov v marketingových komunikátoch u cieľových skupín detí (2), vytvorenie odporúčaní pre tvorbu adverfaktov s dôrazom na výchovu a vzdelávanie (3),  vypracovanie odporúčaní pre komerčnú oblasť na spracovanie a tvorbu marketingových komunikátov s edukačným obsahom (4).
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok:
Publikácie:
1. Monografia: Adverfakt ako zrkadlo edukačnej a socializačnej funkcie médií. Autor: Mgr. Gyorgyi Janková, PhD. (KMKaR FF UKF v Nitre)
2. Monografia Sociálna zodpovednosť pri tvorbe adverfaktov . Autori : Györgyi Janková – Milan Džupina - Janka Staková - Zuzana Bačíková. Zodpovedná osoba: Gyorgyi Janková (KMKaR FF UKF v Nitre)
3. Analýza edukatívnych socializačných prvkov v marketingovej komunikácii – prípadové štúdie
(zborník) - editor: Gyorgyi Janková, autori: Janková a kol. študentov.
4. Vydanie čísla časopisu Analýza a výskum v marketingovej komunikácii (AVMK, 4.ročník, 1.číslo) s príspevkami zaoberajúcimi sa edukačnou a socializačnou funkciu marketingového komunikátu. Zodpovedný riešiteľ a výkonný redaktor: Mgr. Gyorgyi Janková, PhD.
5. Vydanie čísla časopisu Analýza a výskum v marketingovej komunikácii (AVMK, 4.ročník, 2.číslo) s príspevkami zaoberajúcimi sa edukačnou a socializačnou funkciu marketingového komunikátu. Zodpovedný riešiteľ a výkonný redaktor: Mgr. Gyorgyi Janková, PhD.
Organizácia vedeckých podujatí:
6. Konferencia - Samostatná sekcia projektu s názvom Socializačné Edukačný aspekty marketingovej komunikácie na medzinárodnej vedeckej konferencii KOmédiá, ktorá sa konala 24. a 25. novembra 2015 na UKF v Nitre (Socializačné Edukačný aspekty marketingovej komunikácie)
7. Workshop Postoje k médiám - workshop so zameraním na zmapovanie vnímania edukačných prvkov z aspektu odborníkov pôsobiacich v praxi.
8. Odborný seminár Edukačný a socializačný aspekt marketingovej komunikácie, ktorý sa konal 10.11.2016 na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF s účasťou riešiteľov, študentov a záujemcov z UKF v Nitre
9. Odborný seminár Poľská sociálna reklama zameraná na deti a mládež, ktorý sa konal 22.11.2016 na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF s medzinárodnou účasťou Dr. Katarzyna Walotek-Ściańskej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) a prof. dr hab. Dariusz Rotta (Akademia Ignatianum w Krakowie), odborný garant: Katarína Fichnová
Iné výstupy súvisiace s propagáciou dosiahnutých výsledkov:
10. Účasť na konferenciách: Konferencia s medzinárodnou účasťou KOmédia v Nitre, medzinárodná konferencia ICTECH V Poľsku, Konferencia Marketing Identity 2015 v Smoleniciach, Konferencia Marketing Identity 2016 v Smoleniciach, Konferencia Religion and culture in the digital media v Krakowe,v Krakowe, 20th International Scientific Conference on Economic and Social Development v Prahe.
11. Spoluúčasť pri organizácii odborného seminára Nové výzvy v marketingu dňa 7.12.2016.
Výstupy zabezpečujúce trvalú udržateľnosť projektu:
12. Obhájené a riešené záverečné práce v rámci výskumného problému projektu:
Webový komiks a tvorivosť (autor: Bc. Silvia Duchoňová, školiteľ: Györgyi Janková, obhájené v r.:2015),
Podnecovanie pohybovej tvorivosti prostredníctvom detských televíznych programov(autor: Bc. Michaela Laciková, školiteľ: Györgyi Janková, obhájené v r.: 2015),
Online marketing a dieťa (autor: Bc. Tímea Tóthová, školiteľ: Györgyi Janková, obhájené v r.: 2016),
Nebezpečenstvá internetu a alternatívy ochrany detí (autor: Patrícia Cocherová školiteľ: Györgyi Janková, obhájené v r.: 2017), Analýza prvkov kreatogénneho prostredia v manažmente (autor: Adriana Juhásová, školiteľ: Györgyi Janková, obhájené v r.: 2016,
Analýza efektov marketingových komunikátov vo vzťahu k patologickému nakupovaniu (autor: Bc. Zuzana Poliačeková, školiteľ: Györgyi Janková, obhájené v r.: 2016),
Analýza efektov marketingových komunikátov vo vzťahu k bigorexii (autor: Katarína Runnová, školiteľ: Györgyi Janková, obhájené v r.: 2016),
Rozprávkové bytosti ako doporučovatelia v reklame (autor: Filip Kocera školiteľ: Györgyi Janková, obhájené v r.: 2017),
Edukačný a socializačný rozmer marketingových komunikátov (autor: Mgr. Patrícia Bartíková, školiteľ: Györgyi Janková, v procese spracovania)
Spotrebiteľská výchova v marketingovej komunikácii (autor: Adriana Juhásová, školiteľ: Györgyi Janková, v procese spracovania),
Spoločenská zodpovednosť marketingových komunikátov (autor: Veronika Rajbovská, školiteľ: Györgyi Janková, v procese spracovania),
Spotrebiteľská gramotnosť seniorov (autor: Nikola Slažanská, školiteľ: Györgyi Janková, v procese spracovania),
Online ohrozenia v marketingovej komunikácii (autor: Katarína Ludhová, školiteľ: Györgyi Janková, v procese spracovania).
 

KEGA 042UKF-4/2014 Identifikácia a eliminácia eróznych procesov v poľnohospodárskej krajine (Metodická príručka priestorovo-plánovacích procesov)

2017 foto petlusova
Vedúci riešiteľ: Ing. Viera Petlušová, PhD.
Pracovisko: Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Riešiteľský kolektív: prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., RNDr. Peter Petluš, PhD.
Doba riešenia: 2014 - 2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 15 660 Eur
Oblasť výskumu: Environmentálne vedy - ochrana a využívanie krajiny so zameraním na poľnohospodársku krajinu, využívanie a ochranu pôdy
Cieľ projektu: Projekt bol zameraný na tvorbu metodiky, na základe ktorej je možné identifikovať erózne procesy v poľnohospodárskej krajine. Navrhnúť spôsoby eliminácie eróznych procesov využiteľných v priestorovo-plánovacích procesoch založený na platforme geografických informačných systémov s využitím v edukačnom procese a v praxi.
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok: Vedecká monografia PETLUŠOVÁ, V., PETLUŠ, P., HREŠKO, J. (2016). Identifikácia procesov vodnej erózie v poľnohospodárskej krajine. Nitra (UKF). 98 s. ISBN 978-80-558-1118-5. 
 

KEGA 055UKF-4/2014 Mobilné technológie v škole pre 21. storočie

2017 foto Lovaszova
Vedúci riešiteľ: doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
Pracovisko: Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied
Riešiteľský kolektív: Mgr. Martin Cápay, PhD., PaedDr. Viera Michaličková, PhD., RNDr. Júlia Tomanová, PhD., prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Doba riešenia: 2014 – 2016
Finančná dotácia za celú dobu riešenia: 10 823 Eur
Oblasť výskumu: Pedagogické vedy
Cieľ projektu: Projekt bol zameraný na výskum možností využívania mobilných digitálnych zariadení (vreckové počítače, tablety, inteligentné mobilné telefóny, GPS navigátory) vo vyučovaní na sekundárnom stupni vzdelávania. Cieľom projektu bolo analyzovať stav využívania mobilných digitálnych zariadení vo vyučovacom procese a navrhnúť a overiť také učebné aktivity s využitím mobilných technológií, ktoré podporujú moderné formy a metódy konštruktivistického vyučovania. Výsledkom projektu je originálna koncepcia zmysluplného využívania mobilných technológií v školskom vzdelávaní.
Najvýznamnejší dosiahnutý výsledok: 1) Lovászová, Gabriela; Cápay, Martin; Michaličková, Viera; Tomanová, Júlia: Mobilné technológie vo vyučovaní informatiky. 2016. Nitra: UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1104-8, 2) Michaličková, Viera: Programovanie mobilných aplikácií v prostredí MIT App Inventor 2. 2016. Nitra: UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1101-7

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.