L3 banner studium new

Študijné programy akreditované na Filozofickej fakulte

Akreditované bakalárske študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 3 r. denná, 4 r. externá
– akademický titul: bakalár (Bc.)
 • učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov*
   – anglický jazyk a literatúra
   – estetická výchova
   – etická výchova
   – francúzsky jazyk a literatúra (len denná forma)
   – história
   – náboženská výchova (len denná forma)
   – nemecký jazyk a literatúra
   – ruský jazyk a literatúra (len denná forma)
   – slovenský jazyk a literatúra
   – španielsky jazyk a literatúra (len denná forma)
   – taliansky jazyk a literatúra (len denná forma)
   – výchova k občianstvu
 • anglistika
 • archeológia (len denná forma)
 • aplikovaná etika – etika profesijných činností
 • aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce
 • aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, pracovisko Martin (len externá forma)
 • editorstvo a vydavateľská prax 
 • estetika
 • etika
 • etnológia
 • euroázijské štúdiá
 • filozofia (len denná forma)
 • história
 • hudobná a tanečná folkloristika
 • kulturológia
 • riadenie kultúry a turizmu
 • riadenie kultúry a turizmu, pracovisko Lučenec (len externá forma)
 • marketingová komunikácia a reklama
 • masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka (len denná forma)
 • muzeológia
 • nemčina v hospodárskej praxi
 • religiózne štúdiá
 • politológia
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra v kombinácii (len denná forma)
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii (len denná forma)
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra v kombinácii (len denná forma)
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: ruský jazyk a kultúra v kombinácii (len denná forma)
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra v kombinácii (len denná forma)
 • románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii (len denná forma)
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
 • slovenský jazyk a literatúra
 • sociológia
 • taliansky jazyk a kultúra
 • východoslovanské jazyky a kultúry (len denná forma)
 • žurnalistika
Medziodborové študijné programy
 • etnológia – muzeológia
 • história – archeológia (iba denná forma)
 • politológia – filozofia
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – euroázijské štúdiá
 • sociológia – anglistika (iba denná forma)
 • žurnalistika – nemčina v hospodárskej praxi

Akreditované magisterské študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 2 r. denná, 3 r. externá
– akademický titul: magister (Mgr.)

 • učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov*
  – anglický jazyk a literatúra
  – estetická výchova
  – etická výchova
  – francúzsky jazyk a literatúra (len denná forma)
  – história
  – náboženská výchova (len denná forma)
  – nemecký jazyk a literatúra
  – ruský jazyk a literatúra (len denná forma)
  – slovenský jazyk a literatúra
  – španielsky jazyk a literatúra (len denná forma)
  – taliansky jazyk a literatúra (len denná forma)
  – výchova k občianstvu 
 • anglický jazyk v odbornej komunikácii 
 • aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo
 • aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo (pracovisko Martin, len externá)
 • archeológia (len denná forma)
 • digitálna marketingová komunikácia
 • editorstvo a vydavateľská prax
 • estetika
 • etnológia
 • filozofia (len denná forma)
 • história
 • kulturológia
 • riadenie kultúry a turizmu
 • marketingová komunikácia a reklama
 • muzeológia
 • politológia
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra v kombinácii (len denná forma)
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii (len denná forma)
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra v kombinácii (len denná forma)
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: ruský jazyk a kultúra v kombinácii (len denná forma)
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra v kombinácii (len denná forma)
 • ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
 • slovenský jazyk a literatúra
 • sociológia
 • taliansky jazyk a kultúra
 • žurnalistika

* Všetky predmety učiteľstva predmetov je možné v dvojpredmetovom štúdiu kombinovať s ľubovoľným predmetom z ponuky ostatných fakúlt UKF.

Akreditované doktorandské študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 3 r. denná, 4 r. externá
– titul: philosophiae doctor (PhD.)
 • anglistika
 • archeológia
 • estetika
 • etika
 • etnológia
 • dejiny filozofie
 • slovenské dejiny
 • národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev
 • kulturológia
 • lingvodidaktika
 • marketingová komunikácia a reklama
 • politológia
 • slovenský jazyk a literatúra
 • slavistika – slovanské jazyky
 • translatológia
 • teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo