L3 banner studium new

Študijné programy akreditované na Fakulte prírodných vied

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre má akreditované študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia.
Bakalárske študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 3 r. denná, 4 r. externá
– akademický titul: bakalár (Bc.)
 • aplikovaná ekológia a environmentalistika (iba denná forma)
 • aplikovaná informatika
 • biológia
 • environmentalistika
 • fyzika
 • geografia v regionálnom rozvoji
 • matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
 • technická mineralógia – gemológia
 • učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov*
  • biológia
  • chémia
  • ekológia
  • fyzika
  • geografia
  • informatika
  • matematika
  • odborné ekonomické predmety
Magisterské študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 2 r. denná, 3 r. externá
– akademický titul: magister (Mgr.)
 • aplikovaná informatika
 • biológia
 • environmentalistika
 • environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi (iba denná forma)
 • fyzika materiálov
 • geografia v regionálnom rozvoji
 • matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
 • učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov*
  • biológia
  • ekológia
  • fyzika
  • geografia
  • chémia
  • informatika
  • matematika
  • odborné ekonomické predmety
Doktorandské študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 4 r. denná, 5 r. externá
– titul: philosophiae doctor (PhD.)
 • molekulárna biológia
 • environmentalistika
 • fyzika materiálov
 • teória vyučovania matematiky
 • teória vyučovania fyziky
 • teória vyučovania informatiky
* Všetky uvedené predmety učiteľstva predmetov je možné v dvojpredmetovom štúdiu voľne kombinovať, a to nielen v rámci ponuky Fakulty prírodných vied, ale aj s ľubovoľným predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Fakulta stredoeurópskych štúdií – učiteľstvo predmetu maďarský jazyk a literatúra.
Filozofická fakulta – učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra, história, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, náboženská výchova, výchova k občianstvu, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra.
Pedagogická fakulta – učiteľstvo predmetov hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo