L3 banner studium new

Študijné programy akreditované na Fakulte stredoeurópskych štúdií

Akreditované bakalárske študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 3 r. denná, 4 r. externá
– akademický titul: bakalár (Bc.)
 • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov*
 • maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii (len denná) 
 • regionálny cestovný ruch
 • stredoeurópske areálové štúdiá
 • ugrofínske štúdiá
Akreditované magisterské študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 2 r. denná, 3 r. externá
– akademický titul: magister (Mgr.)
 • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov*
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
 • hungarológia
 • maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii
 • stredoeurópske areálové štúdiá
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii (len denná)
* Všetky predmety učiteľstva predmetov je možné v dvojpredmetovom štúdiu kombinovať s ľubovoľným predmetom z ponuky ostatných fakúlt UKF.
Akreditované doktorandské študijné programy
– forma štúdia: denná a externá
– dĺžka štúdia: 3 r. denná, 4 r. externá
– titul: philosophiae doctor (PhD.)
 • stredoeurópske areálové štúdiá
 • teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo