L3-banner-univerzita

Významné ocenenia zamestnancov univerzity

Každoročne rektor univerzity udeľuje ocenenia významným osobnostiam, ktoré sa pričinili o zviditeľnenie univerzity a šírenie jej dobrého mena. 
 

Prof. PhDr. Pavol Koprda, CSc.

Cena rektora za celoživotné dielo udelená v roku 2017

foto Koprda

Prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc.

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Pavol Koprda sa narodil v r. 1947 v Slepčanoch, na Univerzite Komenského vyštudoval odbor učiteľstvo taliansky jazyk- slovenský jazyk (1969). Doktorát získal v odbore teória a dejiny talianskej literatúry. V roku 1996 sa habilitoval, titul docenta  obhájil v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry už na vtedajšej Vysokej škole pedagogickej v Nitre. Vedecký rast ho nasmeroval na Prešovskú univerzitu, na ktorej v r. 2003 získal titul profesor v odbore literárna veda. Najvyššiu métu dosiahol v r. 2012, keď sa mu podarilo získať vedecký titul doktor vied na SAV v Bratislave, v odbore vedy o kultúre a umení.
Prof. Koprda je zaslúžilý vedecko-pedagogický pracovník, ktorý sa významnou mierou podieľal na formovaní Katedry romanistiky a na založení a vedení študijných programov „taliansky jazyk a literatúra“, „taliansky jazyk a kultúra“ už od r. 1995.
Okrem toho sústavne publikuje a jeho dielo dosiahlo medzinárodný ohlas a uznanie aj v domácom prostredí (ohlas najmä v českom a talianskom kultúrnom prostredí, séria článkov a monografií v spolupráci s popredným talianskym medievalistom Antoniom Gagliardim). Ako výskumný pracovník pôsobil aj v Ústave svetovej literatúry SAV, viedol mnohých doktorandov v spoločnom študijnom programe UKF a SAV „národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev“, v súčasnosti vedie doktorandov v spomínanom odbore na UKF. V roku 2012 založil a dodnes vedie vedecký časopis Studi italo-slovacchi, ktorý vychádza pod hlavičkou FF UKF v Nitre. Na účely zlepšenia finančného zabezpečenia odboru na Slovensku založil a je konateľom neinvestičného fondu Slovenská talianistika.
Pavol Koprda je aktívnym členom a spolupracovníkom medzinárodnej spoločnosti Società Dante Alighieri. Syntetický prierez jeho štúdií a prác uverejnila práve táto spoločnosť v časopise  „Il mondo in italiano.Studi italo-slovacchi di Pavol Koprda“ (Aracne ed., 2011, ISBN 978-88-548-3793-5). Okrem toho je členom spoločnosti CeFIS (Vzdelávacie taliansko-slovenské centrum, organizačná zložka Slovensko-talianskej obchodnej komory), na portáli ktorej uverejňuje vzdelávacie materiály v elektronickej a audiovizuálnej podobe (www.cefis.sk).
Jeho vedecká činnosť sa odráža v nepretržitom riešení národných projektov VEGA a KEGA.
 

Prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Cena rektora za celoživotné dielo udelená v roku 2017
foto Seidler

Prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre
Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj vysokoškolského vzdelávania svojou osobnou investíciou a vysoko profesionálnym prístupom k odbornému rastu a podpore študentov univerzity. Od roku 1973 pracuje na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre. V rokoch 1996-2006 pôsobil ako vedúci Katedry pedagogiky. Od roku 2006 zastával post prodekana pre štúdium PF UKF. Aktívne participoval v riešiteľských tímoch svojou tvorivou činnosťou v projektoch vedeckých, kultúrnych a edukačných grantových agentúr MŠVVaŠ SR. Je členom pracovnej skupiny AK – pre pedagogické vedy (od roku 2003), predseda odborovej komisie doktorandského štúdia 1. 1. 4 Pedagogika PF UKF, členom komisií pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností, člen edičnej rady - „subject editor“ pre oblasť špeciálnej pedagogiky vedeckého časopisu The New Educational Review, členom vedeckej rady (Rada Naukowa) v PEDAGOGIKA, TOM III. Wyzsa Szkola Przedsiebiorczosci, Gliwice, redaktorom serii Pedagogika K. Redziński. Gliwice, či členom vedeckého výboru Medzinárodnej konferencie "Sześciolatek: przedszkolak czy uczen - dylematy w kszalceniu i wychowaniu dzieci najmlodszych.
V minulom pôsobení sa angažoval v komisii pre výchovu mentálne retardovaných a telesne postihnutých, komisii pre deti a rodinu, komisii pre vypracovanie učebných osnov pre 1. st. ZŠ a participoval ako člen prípravného výboru Medacta 93, odborný gestor sekcie Špeciálna pedagogika, člen expertnej skupiny č. II a – Phare MŠ a V SR, člen komisie MŠ SR pre nadané deti, člen výboru Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku Bratislava, ako tajomník komisie CAG Nitra či člen pedagogického kolégia dekana v Nitre (PF VŠPg, v rokoch 1993- 1996), člen AS UKF (v rokoch 2003-2005). Bol i členom pracovnej skupiny AK – pre pedagogické vedy (od roku 2003) či členom odborovej komisie doktorandského štúdia 1. 1. 4 Pedagogika PF UKF.
Pôsobil aj ako člen pedagogického kolégia PF UKF v Nitre a garant študijného odboru Pedagogika vo všetkých stupňoch štúdia. Prejavoval účasť na koncepčnej práci spojenej s udržiavaním kvality študijných programov a podpore vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti na pracovisku.
Aktívne sa podieľa pri vytváraní podmienok pre štúdium študentov so špecifickými potrebami.
Je koordinátorom štúdia študentov so špecifickými potrebami na UKF v Nitre a koncepčne pracuje pri budovaní Centra podpory študentov so špecifickými potrebami pri KPg PF UKF v Nitre.
Aktívne sa zúčastnil na celoslovenskom seminári organizovanom Ministerstvom školstva k otázkam inklúzie vysokoškolských študentov (bol mu udelený ďakovný list ministra školstva).
Okrem iného podporoval internacionalizáciu vysokoškolského štúdia (aktívna účasť v bilaterálnom projekte UKF Nitra - KH Leuven, zameranom na aktuálne problémy pedagogickej teórie a praxe vrátane otázok integrácie a inklúzie žiakov a študentov so špecifickými potrebami a nadaním), realizoval študijnú a prednáškovú stáž v Leuvene v rámci projektu Erasmus určenej pedagógom a študentom na pracovisku. V minulosti tiež absolvoval odborné stáže na Ukrajine, Nemecku, Poľsku a Anglicku. Vykazoval lektorskú a  prednášateľskú činnosť v projektoch ESF.
 

doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.

Cena rektora za celoživotné dielo udelené v roku 2017
foto Sandorova

Doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.

Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSS UKF v Nitre
Pôsobí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre od roku 1990.
V rokoch 2001 – 2014 pôsobila ako riaditeľka Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy. Na fakulte i na univerzite zastávala i zastáva viaceré významné funkcie – je predsedníčkou odborovej komisie, členka Vedeckej rady UKF i FSŠ UKF v Nitre, komisie KEGA MŠ SR, Verejného zboru Maďarskej akadémie vied, Hungarian Linguistic Society,  International Association for Hungarian Studies, Mercurius Association.
Jej vedecký výskum je zameraný na dialektológiu, sociolingvistiku, translatológiu, onomastiku a vyučovanie materinského jazyka, dokumentujú to viaceré domáce i zahraničné projekty a výstupy z ich riešení.
Pedagogická činnosť bezprostredne nadväzuje na vedeckovýskumné zameranie. Ako hosťujúci pedagóg absolvovala viaceré pozvané prednáškové pobyty v zahraničí, napríklad v Maďarsku či Fínsku.
Rovnako možno vyzdvihnúť aj ďalšie oblasti jej vedecko-výskumnej činnosti: organizáciu vedeckých podujatí, aktívnu účasť na sympóziách i konferenciách, popularizáciu vedeckých poznatkov, bohatú publikačnú činnosť.
Za svoje zásluhy získala viaceré významné ocenenia: Plaketa a cena Bálinta Csűryho (udelená v roku 1993 Jazykovednou spoločnosťou Maďarskej akadémie vied), Cena rektora UKF za publikačné aktivity (2008), Cena Jánosa Aranya za významnú vedeckovýskumnú činnosť (udelená v roku 2011 Maďarskou akadémiou vied v roku 2011 v Budapešti), Cena Čestný občan obce Kolíňany (2013), Rytiersky kríž Rady Maďarska za mimoriadne zásluhy v rozvoji maďarského, vedeckého i verejného života (udelená prezidentom Maďarska, 2015), Pamätná medaila Jánosa Lotza ako prejav uznania za významný prínos a výskum v oblasti lingvistiky (cenu udelil International Association for Hungarian Studies, 2016), Čestné uznanie za dlhoročnú obetavú prácu i významný prínos v oblasti vzdelávacej, kultúrnej a vedeckovýskumnej činnosti (cenu udelila Spoločnosť Katedra v Dunajskej Strede, 2016).
Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú pedagogickú i vedecko-výskumnú prácu i riadiacu prácu v oblasti vysokého školstva.
 

Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.

Mimoriadna cena rektora udelená v roku 2017
foto Strbak

Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.

Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
Mimoriadna cena rektora mu bola udelená za prezentáciu UKF: 2 abonentné orchestrálne koncerty v Slovenskej filharmónii, adventné koncertné turné Akademického speváckeho zboru PF UKF.
Marek Štrbák je pedagógom a zbormajstrom Akademického speváckeho zboru PF UKF a zároveň špičkovým koncertným organistom. Na pozvanie dramaturgie Slovenskej filharmónie odohral dva abonentné orchestrálne koncerty. Dňa 26. a 27. januára 2017 zaznela v bratislavskej Redute pod vedením ruského dirigenta Daniela Raiskina slovenská premiéra orchestrálneho diela Musica festiva pre organ a orchester op. 124 od poľského skladateľa Krzysztofa Meyera, kde sa Marek Štrbák zhostil extrémne náročného organového partu.
Ako sólista sa Marek Štrbák dňa 15. februára 2017 opäť zaskvel v Slovenskej filharmónii. Pod taktovkou slovenského dirigenta Rastislava Štúra uviedol poslucháčsky obľúbený Koncert pre organ, tympany a sláčikový orchester FP 93 francúzskeho skladateľa Francisa Poulenca.
Marek Štrbák ako zbormajster vedie Akademický spevácky zbor Pedagogickej fakulty UKF v Nitre a Adventné koncerty patria u tohto umeleckého telesa medzi najreprezentatívnejšie a stali sa dôležitou tradíciou. Každý rok sa zbor snaží ponúknuť výnimočné diela domáceho i zahraničného hudobného repertoáru. Po minuloročných mimoriadne úspešných adventných turné s Českou vianočnou omšou od Jakuba Jana Rybu (2015), A Little Jazz Mass od Boba Chilcotta (2014) alebo Vianočnou omšou in F od slovenského skladateľa Norberta Bodnára (2013) pripravili výnimočné sakrálne dielo Missa in Jazz pre zbor, organ, saxofón a perkusie od nemeckého skladateľa Petra Schindlera.
Spevácky zbor spolu so sólistami Tomášom Hodálom (organ), Pavlom Litauszkim a Jakubom Brestovským (saxofón), ako aj Martinom Istvánom (perkusie) absolvoval zatiaľ svoje najdlhšie a najnáročnejšie turné na siedmich miestach v troch rozličných samosprávnych krajoch. Prvý, „generálkový“, koncert sa odohral 9. decembra 2016 v Kláštore Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. 10. decembra sa zbor predstavil v Trnavskom samosprávnom kraji, a síce vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Radošovciach a Farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici. Náročný víkend pokračoval ďalším dvojkoncertom 11. decembra v Kostole sv. Jakuba (benefičný koncert so zbierkou na opravu vzácneho organa v Španej doline) a v Kostole sv. Mikuláša v Sliači. S nemalou dávkou hrdosti dodávame, že výnimočné turné nášho zboru si všimla aj RTVS a informáciu o ňom v tento deň zaradila do svojho hlavného spravodajstva. Šiesty koncert zbor absolvoval 12. decembra vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie na nitrianskej Kalvárii. 15. decembra sa uskutočnil posledný slávnostný koncert za účasti predstaviteľov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitrianskeho samosprávneho kraja a ich vzácnych hostí v koncertnej sále Župného domu v Nitre.
Adventné turné Akademického speváckeho zboru je možné hodnotiť mimoriadne pozitívne. Odozvy publika i obvykle prísnych uší predstaviteľov reholí či kléru boli veľmi pozitívne a podľa ich slov sa nášmu zboru podarilo to, čo máloktorým interpretom – osloviť srdce, vzbudiť radosť, vytvoriť emóciu a duchovný zážitok. Náš zbor sa zároveň zapísal do histórie slovenskej hudby, keďže sa stal prvým hudobným telesom, ktoré toto výnimočné dielo interpretovalo na Slovensku.
Ostáva veľkým želaním, aby Akademický spevácky zbor PF UKF v Nitre naďalej pokračoval vo svojich pozoruhodných aktivitách, rozdával dobrú hudbu, radosť i emócie, reprezentoval a šíril dobré meno našej alma mater nielen vo svojom meste, ale aj za jeho hranicami.
 

Špičkový vedecký tím Fakulty prírodných vied - prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc., prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.

foto spickovy tim FPV 2
Členovia tímu: prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc., prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
Oblasť výskumu: 13 vedy o živej prírode, 19 poľnohospodárske a lesnícke vedy
 

Špičkový vedecký tím Fakulty stredoeurópskych štúdií - prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., Dr. habil. PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD., Dr. habil. Mgr. Zoltán Németh, PhD., Mgr. Gabriela Petres, PhD., prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.

foto spickovy tim FSS
Členovia tímu: prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., Dr. habil. PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD., Dr. habil. Mgr. Zoltán Németh, PhD., Mgr. Gabriela Petres, PhD., prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Oblasť výskumu: 2 humanitné vedy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.