L3-banner-univerzita

Medzinárodné vzťahy

K hlavným prioritám Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci medzinárodných vzťahov patrí rozvoj a skvalitňovanie medzinárodnej spolupráce so zahraničnými vysokými školami, a to formou medzinárodných bilaterálnych dohôd. Cieľom tejto spolupráce je najmä spoločná vedeckovýskumná činnosť, vzájomná výmena študentov, učiteľov a vedeckých pracovníkov, ale aj organizácia spoločných vedeckých podujatí a prezentácia výsledkov práce vo forme spoločných publikácií.
Študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o štipendijný pobyt v zahraničí, môžu využiť širokú ponuku mobilít v rámci európskeho programu ERASMUS+ alebo v rámci iných mobilitných programov koordinovaných národnými alebo medzinárodnými agentúrami, prípadne môžu využiť možnosť vycestovať na krátky študijno-prednáškový pobyt na základe vyššie spomenutých medzinárodných bilaterálnych dôhod UKF.
V rámci programu Erasmus+ má univerzita uzatvorené bilaterálne dohody s 27 krajinami, medzi ktoré patria Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko a Turecko.
Členstvo v medzinárodných organizáciách prináša UKF možnosť oboznámiť sa s pohľadmi, názormi a skúsenosťami z iných vysokoškolských inštitúcií a umožňuje získať cenné poznatky o najnovších trendoch vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Významnou súčasťou medzinárodnej spolupráce našej univerzity je aj akceptácia odborníkov zo zahraničia – lektorov, ktorí vyučujú teoreticko-praktické jazykovedné, literárnovedné a metodické disciplíny, oboznamujú našich študentov s kultúrnymi a spoločensko-politickými špecifikami svojej krajiny a významne sa podieľajú na procese internacionalizácie vedy, výskumu a vzdelávacieho procesu na našej univerzite.

Контактна інформація

Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі
Тр. A. Глінку, 1, 949 01, Нітра
 
Відділ міжнародних зв'язків Ректорату УКФ
Попович Валерій - Консультація для україномовних студентів
тел.: +421 944 277 251
електронна пошта:
Павол Вакош
тел.: +421 948 492 596
електронна пошта:
 
Ідентифікаційний номер юридичної особи / IČO: 00157716
Податковий ідентифікаційний номер / DIČ: 2021246590
Ідентифікаційний номер ПДВ / IČ DPH: SK 2021246590
ncsrk 2017 s