L3-banner-univerzita

Medzinárodné vzťahy

K hlavným prioritám Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci medzinárodných vzťahov patrí rozvoj a skvalitňovanie medzinárodnej spolupráce so zahraničnými vysokými školami, a to formou medzinárodných bilaterálnych dohôd. Cieľom tejto spolupráce je najmä spoločná vedeckovýskumná činnosť, vzájomná výmena študentov, učiteľov a vedeckých pracovníkov, ale aj organizácia spoločných vedeckých podujatí a prezentácia výsledkov práce vo forme spoločných publikácií.
Študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o štipendijný pobyt v zahraničí, môžu využiť širokú ponuku mobilít v rámci európskeho programu ERASMUS+ alebo v rámci iných mobilitných programov koordinovaných národnými alebo medzinárodnými agentúrami, prípadne môžu využiť možnosť vycestovať na krátky študijno-prednáškový pobyt na základe vyššie spomenutých medzinárodných bilaterálnych dôhod UKF.
V rámci programu Erasmus+ má univerzita uzatvorené bilaterálne dohody s 27 krajinami, medzi ktoré patria Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko a Turecko.
Členstvo v medzinárodných organizáciách prináša UKF možnosť oboznámiť sa s pohľadmi, názormi a skúsenosťami z iných vysokoškolských inštitúcií a umožňuje získať cenné poznatky o najnovších trendoch vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Významnou súčasťou medzinárodnej spolupráce našej univerzity je aj akceptácia odborníkov zo zahraničia – lektorov, ktorí vyučujú teoreticko-praktické jazykovedné, literárnovedné a metodické disciplíny, oboznamujú našich študentov s kultúrnymi a spoločensko-politickými špecifikami svojej krajiny a významne sa podieľajú na procese internacionalizácie vedy, výskumu a vzdelávacieho procesu na našej univerzite.

Контактная информация

Университет им. Константина Философа в Нитре
Тр. А. Глинку 1, 949 01, Нитра

Отделение международных отношений Ректората UKF
Павол Вакош - Консультирование для русскоговорящих студентов
тел./факс: +421 37 6408 120
электронная почта:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Брошюры

fb ikona

Facebook

ico-facebook
 

Виртуальный просмотр

foto icon