L3-banner-univerzita

ERASMUS+

Vážený/á študent/ka,
v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom pandémie koronavírusu (COVID-19) nižšie nájdete pokyny k ukončeniu mobility. Nájdete tam všetko potrebné, ako postupovať v čase, keď budete mobilitu ukončovať, ako aj všetky dokumenty, ktoré je potrebné odovzdať. V prípade otázok neváhajte kontaktovať Oddelenie pre medzinárodné vzťahy.
Európsky program Erasmus má dlhoročnú tradíciu. Od akademického roka 2014/2015 existuje ako integrovaný program Erasmus+, ktorý poskytuje široké možnosti mobilít študentov a zamestnancov.
Erasmus+ podporuje 3 kľúčové aktivity:
  • KA1 = mobility jednotlivcov
  • KA2 = strategické partnerstvá
  • KA3 = reforma politík vrátane programu Jean Monnet a program Šport
V rámci kľúčovej aktivity KA1 (Mobility jednotlivcov) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre realizuje mobility štúdium a stáž pre študentov a výučba a školenie pre zamestnancov. Študenti a zamestnanci majú možnosť uchádzať sa o Erasmus+ mobilitu v niektorej z krajín EÚ a EHP, v prípade schválenia samostatného Erasmus+ projektu UKF aj o mobilitu v rámci krajiny mimo EÚ a EHP priestoru.
Pre Erasmus mobilitu v krajine EÚ alebo EHP (mobility KA131) pozri:
Pre Erasmus mobilitu v krajine mimo zónu EÚ a EHP (mobility KA171) pozri:
Mobility sa realizujú na základe Erasmus+ bilaterálnych dohôd podpísaných s partnerskými vysokoškolskými inštitúciami v zahraničí. Za vypracovanie návrhu Erasmus dohody, výber študentov a zamestnancov na mobilitu a uznanie výsledkov ich mobility zodpovedá katedrový a fakultný koordinátor príslušnej fakulty UKF. Pre účasť na mobilite si stačí vybrať prijímajúcu zahraničnú inštitúciu, založiť prihlášku cez aplikáciu StudyAbroad (týka sa len mobilít KA131), všetky požadované dokumenty odoslať online cez aplikáciu StudyAbroad, vytlačiť ich, odovzdať katedrovému koordinátorovi a zúčastniť sa výberového konania na katedre. Termín na prihlasovanie na Erasmus+ mobility je zvyčajne na jar (hlavný termín) pre mobility plánované na nasledujúci akademický rok, no počas roka sa zvyčajne vyhlasujú výzvy na dodatočné prihlasovanie.
V prípade záujmu sa môžu študenti UKF zapojiť do mimoškolskej činnosti v rámci dobrovoľníckej študentskej organizácie ESN UKF v Nitre a pomáhať prichádzajúcim zahraničným študentom pri vybavovaní náležitostí k ich pobytu na UKF.
Kontakt
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Úradné hodiny pre študentov
pondelok – streda: 8.30 – 11.00 h

Контактная информация

Университет имени Константина Философа в Нитре
Тр. А. Глинку 1, 949 01, Нитра
 
Отделение международных отношений Ректората УКФ
Павол Вакош - Консультирование для русскоговорящих студентов
тел.: +421 948 492 596
электронная почта:
Валерий Попович - Консультирование для русскоговорящих студентов
тел.: +421 944 277 251
электронная почта:
 
Идентификационный номер юридического лица / IČO: 00157716
Налоговый идентификационный номер / DIČ: 2021246590
Идентификационный номер НДС / IČ DPH: SK 2021246590

Брошюры

fb ikona

Facebook

ico-facebook
 

Виртуальный просмотр

foto icon