L3-banner-univerzita

ERASMUS+

Európsky program Erasmus má dlhoročnú tradíciu. Od akademického roka 2014/2015 existuje ako integrovaný program Erasmus+ pre obdobie rokov 2014 – 2021, ktorý poskytuje široké možnosti mobilít študentov a zamestnancov.
Erasmus+ podporuje 3 kľúčové aktivity:
  • KA1 = mobility jednotlivcov
  • KA2 = strategické partnerstvá
  • KA3 = reforma politík vrátane programu Jean Monnet a program Šport
V rámci kľúčovej aktivity KA1 (Mobility jednotlivcov) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre realizuje mobility štúdium a stáž pre študentov a výučba a školenie pre zamestnancov. Študenti a zamestnanci majú možnosť uchádzať sa o Erasmus+ mobilitu v niektorej z krajín EÚ a EHP, v prípade schválenia samostatného Erasmus+ projektu UKF aj o mobilitu v rámci krajiny mimo EÚ a EHP priestoru.
Pre Erasmus mobilitu v krajine EÚ alebo EHP (mobility KA103) pozri:
Pre Erasmus mobilitu v krajine mimo zónu EÚ a EHP (mobility KA107) pozri:
Mobility sa realizujú na základe Erasmus+ bilaterálnych dohôd podpísaných s partnerskými vysokoškolskými inštitúciami v zahraničí. Za vypracovanie návrhu Erasmus dohody, výber študentov a zamestnancov na mobilitu a uznanie výsledkov ich mobility zodpovedá katedrový a fakultný koordinátor príslušnej fakulty UKF. Pre účasť na mobilite si stačí vybrať prijímajúcu zahraničnú inštitúciu, založiť prihlášku cez aplikáciu StudyAbroad (týka sa len mobilít KA103), všetky požadované dokumenty odoslať online cez aplikáciu StudyAbroad, vytlačiť ich, odovzdať katedrovému koordinátorovi a zúčastniť sa výberového konania na katedre. Termín na prihlasovanie na Erasmus+ mobility je zvyčajne na jar (hlavný termín) pre mobility plánované na nasledujúci akademický rok, no počas roka sa zvyčajne vyhlasujú výzvy na dodatočné prihlasovanie.
Inšpirujte sa videami účastníkov mobilít Erasmus+, prihláste sa na Erasmus mobilitu a zažite vlastnú výnimočnú medzinárodnú skúsenosť.
V prípade záujmu sa môžu študenti UKF zapojiť do mimoškolskej činnosti v rámci dobrovoľníckej študentskej organizácie ESN UKF v Nitre a pomáhať prichádzajúcim zahraničným študentom pri vybavovaní náležitostí k ich pobytu na UKF.
Kontakt
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Ing. Katarína Butorová, PhD.
Ing. Anita Garajová, PhD.
Mgr. Pavol Vakoš
Úradné hodiny pre študentov
pondelok – streda: 8.30 – 11.00 h

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo