ERASMUS+

Vážený/á študent/ka,
v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom pandémie koronavírusu (COVID-19) nižšie nájdete pokyny k ukončeniu mobility. Nájdete tam všetko potrebné, ako postupovať v čase, keď budete mobilitu ukončovať, ako aj všetky dokumenty, ktoré je potrebné odovzdať. V prípade otázok neváhajte kontaktovať Oddelenie pre medzinárodné vzťahy.
Európsky program Erasmus má dlhoročnú tradíciu. Od akademického roka 2014/2015 existuje ako integrovaný program Erasmus+, ktorý poskytuje široké možnosti mobilít študentov a zamestnancov.
Erasmus+ podporuje 3 kľúčové aktivity:
  • KA1 = mobility jednotlivcov
  • KA2 = strategické partnerstvá
  • KA3 = reforma politík vrátane programu Jean Monnet a program Šport
V rámci kľúčovej aktivity KA1 (Mobility jednotlivcov) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre realizuje mobility štúdium a stáž pre študentov a výučba a školenie pre zamestnancov. Študenti a zamestnanci majú možnosť uchádzať sa o Erasmus+ mobilitu v niektorej z krajín EÚ a EHP, v prípade schválenia samostatného Erasmus+ projektu UKF aj o mobilitu v rámci krajiny mimo EÚ a EHP priestoru.
Pre Erasmus mobilitu v krajine EÚ alebo EHP (mobility KA131) pozri:
Pre Erasmus mobilitu v krajine mimo zónu EÚ a EHP (mobility KA171) pozri:
Mobility sa realizujú na základe Erasmus+ bilaterálnych dohôd podpísaných s partnerskými vysokoškolskými inštitúciami v zahraničí. Za vypracovanie návrhu Erasmus dohody, výber študentov a zamestnancov na mobilitu a uznanie výsledkov ich mobility zodpovedá katedrový a fakultný koordinátor príslušnej fakulty UKF. Pre účasť na mobilite si stačí vybrať prijímajúcu zahraničnú inštitúciu, všetky požadované dokumenty vyplniť, vytlačiť ich, zúčastniť sa výberového konania na katedre a všetky podklady odovzdať na dekanáte fakulty, na ktorej zamestnanec pracuje alebo na ktorej je študent zapísaný. Termín na prihlasovanie na Erasmus+ mobility je zvyčajne na jar (hlavný termín) pre mobility plánované na nasledujúci akademický rok, no počas roka sa zvyčajne vyhlasujú výzvy na dodatočné prihlasovanie.
V prípade záujmu sa môžu študenti UKF zapojiť do mimoškolskej činnosti v rámci dobrovoľníckej študentskej organizácie ESN UKF v Nitre a pomáhať prichádzajúcim zahraničným študentom pri vybavovaní náležitostí k ich pobytu na UKF.
Kontakt
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Úradné hodiny pre študentov
pondelok – streda: 8.30 – 11.00 h

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color