Ubytovanie novoprijatých študentov 1. ročníka

UKF v súčasnosti poskytuje ubytovanie študentom v troch vlastných ubytovacích zariadeniach:
 • Študentský domov ZOBOR, Dražovská cesta 2, Nitra
 • Študentský domov NITRA, Slančíkovej 1, Nitra
 • Študentský domov BREZOVÝ HÁJ, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Podrobnosti o jednotlivých ubytovacích zariadeniach nájdete na internetovej stránke študentských domovov.
Vzhľadom na to, že UKF nemá dostatok vlastných ubytovacích kapacít, poskytujeme ubytovanie aj v zmluvných ubytovacích zariadeniach:
 • Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra
 • Farská ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi, Fraňa Mojtu 10, Nitra
Pod pojmom „Novoprijatí študenti“ sa rozumejú študenti prijatí do 1. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu, magisterského študijného programu (absolventi bakalárskeho stupňa na inej VŠ) a doktorandského študijného programu.
Novoprijatí študenti podávajú žiadosti o ubytovanie v závislosti od toho, v ktorom kole prijímacieho konania boli prijatí na štúdium, konkrétne:
 1. Študenti prijatí v rámci 1. kola prijímacieho konania na bakalársky alebo magisterský študijný program podávajú žiadosti o ubytovanie do 30. 6. 2023.
 2. Študenti prijatí na štúdium v odvolacom konaní a študenti prijatí na doktorandský študijný program podávajú žiadosti o ubytovanie do 31. 7. 2023.
 3. Študenti prijatí v 2. kole prijímacieho konania podávajú žiadosti o ubytovanie do 10. 9. 2023.
Pri posudzovaní žiadostí o ubytovanie sa postupuje podľa kritérií, ktoré schválil Akademický senát UKF – Príloha č. 1 Smernice č. 21/2020 o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF v Nitre a v zmluvných zariadeniach UKF v Nitre.
Medzi hlavné kritériá patria: vzdialenostné kritérium – vzdialenosť v kilometroch a časová dostupnosť v minútach medzi trvalým bydliskom a mestom Nitra (minimálna vzdialenosť je 25 km), sociálne kritérium – obojstranná sirota, študent v pestúnskej starostlivosti, klient centra pre deti a rodinu (detského domova) a zdravotné kritérium – držiteľ preukazu ZŤP. Osobitný zreteľ je braný na zahraničných študentov a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia.

Pokyny k jednotlivým kolám ubytovacieho konania

 • Študenti prijatí v 1. kole prijímacieho konania
Novoprijatí študenti do 1. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu a magisterského študijného programu (absolventi bakalárskeho stupňa na inej VŠ) podávajú žiadosti o ubytovanie prostredníctvom návratky Univerzitného informačného systému (UIS) – návratka slúži výlučne na podávanie žiadostí o ubytovanie a nie je totožná s návratkou na potvrdenie nástupu na štúdium. Pre podrobnejšie informácie, ako podať ubytovaciu návratku, slúži návod, ktorý vás prevedie jednotlivými krokmi podávania návratky.
Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne od 22. 5. 2023 do 30. 6. 2023. Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 10. 7. 2023.
Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené v ubytovacej návratke a následne budú zaslané na e-mail, ktorý si žiadatelia uviedli v prihláške na štúdium.
V prípade akceptácie žiadosti o ubytovanie je žiadateľ povinný sa predubytovať (zapísať na konkrétnu izbu) do 25. 7. 2023. Návod na predubytovanie uvedie ubytovacia komisia v informačnom e-maile a súčasne ho zverejnení na svojej internetovej stránke. Následne bude zaslaná predubytovaným žiadateľom v ubytovacích zariadeniach UKF ubytovacia zmluva a presné pokyny k nástupu na ubytovanie.
V prípade zamietnutia žiadosti o ubytovanie môže žiadateľ podať odvolanie – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ubytovacej komisie v termíne do 20. 7. 2023. Odvolania sa predkladajú vyplnením príslušného formulára v ubytovacej návratke, ktorý obsahuje presné zdôvodnenie žiadosti.
 • Študenti prijatí na štúdium v odvolacom konaní a študenti prijatí na doktorandský študijný program
Novoprijatí študenti do 1. ročníka dennej formy doktorandského študijného programu a študenti prijatí na štúdium v odvolacom konaní podávajú žiadosti o ubytovanie prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu najneskôr 31. 7. 2023. E-mail zašle novoprijatý študent minimálne deň po potvrdení elektronickej návratky v systéme AIS2 a bude obsahovať okrem samotného obsahu žiadosti o ubytovanie aj nasledovné prílohy: rozhodnutie o prijatí na štúdium a v prípade, že spĺňa sociálne a zdravotné kritérium, aj aktuálny a relevantný doklad preukazujúci túto skutočnosť. Ubytovacia komisia obratom zaregistruje žiadosť o ubytovanie do návratky Univerzitného informačného systému (UIS).
Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 10. 8. 2023.
Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené v ubytovacej návratke a následne budú zaslané na e-mail, ktorý si žiadatelia uviedli v prihláške na štúdium.
V prípade akceptácie žiadosti o ubytovanie študenta predubytuje ubytovacia komisia. Následne bude zaslaná predubytovaným žiadateľom v ubytovacích zariadeniach UKF ubytovacia zmluva a presné pokyny k nástupu na ubytovanie.
V prípade zamietnutia žiadosti o ubytovanie, môže žiadateľ podať odvolanie – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ubytovacej komisie  do desiatich dní od rozhodnutia ubytovacej komisie. Odvolania sa predkladajú zaslaním e-mailu na , ktorý obsahuje presné zdôvodnenie žiadosti.
 • Študenti prijatí v 2. kole prijímacieho konania
Novoprijatí študenti do 1. ročníka dennej formy prijatí v 2. kole prijímacieho konania podávajú žiadosti o ubytovanie prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu najneskôr 10. 9. 2023. E-mail zašle novoprijatý študent minimálne deň po potvrdení elektronickej návratky v systéme AIS2 a bude obsahovať okrem samotného obsahu žiadosti o ubytovanie aj nasledovné prílohy: rozhodnutie o prijatí na štúdium a v prípade, že spĺňa sociálne a zdravotné kritérium, aj aktuálny a relevantný doklad preukazujúci túto skutočnosť. Ubytovacia komisia obratom zaregistruje žiadosť o ubytovanie do návratky Univerzitného informačného systému (UIS).
Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 20. 9. 2023.Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené v ubytovacej návratke a následne budú zaslané na e-mail, ktorý si žiadatelia uviedli v prihláške na štúdium.
V prípade akceptácie žiadosti o ubytovanie študenta predubytuje ubytovacia komisia. Následne bude zaslaná predubytovaným žiadateľom v ubytovacích zariadeniach UKF ubytovacia zmluva a presné pokyny k nástupu na ubytovanie.
V prípade zamietnutia žiadosti o ubytovanie môže žiadateľ podať odvolanie – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ubytovacej komisie  do desiatich dní od rozhodnutia ubytovacej komisie. Odvolania sa predkladajú zaslaním e-mailu na , ktorý obsahuje presné zdôvodnenie žiadosti.
Upozornenie:
Vzdialenosť a minutáž je získavaná z celoštátneho informačného systému o cestovných poriadkoch, ktorého elektronickú podobu je možné nájsť na idos.cz. Vzdialenosť bola zistená ako aritmetický priemer dĺžok trás z troch časovo najkratších ponúknutých spojov, ktoré prídu z miesta štúdia do miesta trvalého bydliska v určenú dobu.
Kontakty:
Ďalšie informácie ohľadom ubytovania nájdete na webovom sídle UKF v sekcii Moja UKF a na Facebook stránke Študentských domovov UKF.
Dôležité odkazy v kocke:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color