Ubytovanie novoprijatých študentov 1. ročníka

UKF poskytuje ubytovanie študentom v troch vlastných ubytovacích zariadeniach:

  • Študentský domov ZOBOR, Dražovská cesta 2, Nitra
  • Študentský domov BREZOVÝ HÁJ, Nábrežie mládeže 1, Nitra
  • Študentský domov NITRA, Slančíkovej 1, Nitra (ŠD Nitra bude od 1. júla 2024 mimo prevádzky z dôvodu komplexnej rekonštrukcie)
Podrobnosti o jednotlivých ubytovacích zariadeniach nájdete na internetovej stránke študentských domovov.
Vzhľadom na to, že UKF nemá dostatok vlastných ubytovacích kapacít, poskytujeme ubytovanie aj v zmluvných ubytovacích zariadeniach:
  • IZPI - Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra
  • Farská ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi, Fraňa Mojtu 10, Nitra
  • Študentské domovy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Akademická 1755, Tr. A. Hlinku 38, Štúrova 3, Nitra
Pod pojmom „Novoprijatí študenti“ sa rozumejú študenti prvýkrát prijatí do 1. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu, magisterského študijného programu (absolventi bakalárskeho stupňa na inej VŠ) a doktorandského študijného programu.
Oprávnený žiadateľ je novoprijatý študent, ktorého miesto trvalého bydliska je vzdialené od Nitry minimálne 50 km alebo časová dostupnosť trvalého bydliska je väčšia ako 50 minút a súčasne, ktorý nedovŕšil k 1. septembru príslušného kalendárneho roka vek 26 rokov. V prípade študentov dennej formy doktorandského štúdia 30 rokov. V akademickom roku 2024/25 je opravený len žiadateľ, ktorý sa narodil 1. septembra 1998 a neskôr (bakalársky a magisterský študijný program) resp. ktorý sa na narodil 1. septembra 1994 a neskôr (doktorandský študijný program).
Novoprijatí študenti podávajú žiadosti o ubytovanie v termíne od 1. júna do 15. júla.
Medzi hlavné kritériá patria: vzdialenostné kritérium (vzdialenosť v kilometroch a časová dostupnosť v minútach medzi trvalým bydliskom a mestom Nitra) a mimoriadne aktivity (vrcholový športovec alebo nositeľ Jánskeho plakety).
Osobitný zreteľ je braný na novoprijatých študentov denného doktorandského študijného programu a na novoprijatých študentov, ktorí sú sociálne a zdravotne znevýhodnení (úplná sirota, klient centra pre deti a rodiny, osoba v pestúnskej starostlivosti alebo s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP)).
Novoprijatí študenti do 1. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu a magisterského študijného programu (absolventi bakalárskeho stupňa na inej VŠ) podávajú žiadosti o ubytovanie prostredníctvom návratky Univerzitného informačného systému (UIS) – návratka slúži výlučne na podávanie žiadostí o ubytovanie a nie je totožná s návratkou na potvrdenie nástupu na štúdium. Pre podrobnejšie informácie, ako podať ubytovaciu návratku, slúži návod, ktorý vás prevedie jednotlivými krokmi podávania návratky.
Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne od 1. júna 2024 do 15. júla 2024. Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 29. júla 2024.
Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené v ubytovacej návratke a následne budú zaslané na e-mail, ktorý si žiadatelia uviedli v prihláške na štúdium.
V prípade akceptácie žiadosti o ubytovanie je žiadateľ povinný do 10 pracovných dní od zverejnenia rozhodnutí ubytovacej komisie sa predubytovať (zapísať sa na konkrétnu izbu), elektronicky uzatvoriť zmluvu o ubytovaní a uhradiť rezervačný poplatok vo výške ubytovacieho poplatku za mesiac september (termín úhrady poplatku platí len pre ŠD Zobor a ŠD Brezový háj).
Návod na predubytovanie uvedie ubytovacia komisia v informačnom e-maile a súčasne ho zverejnení na svojej internetovej stránke. Následne budú predubytovaným žiadateľom zaslané presné pokyny k nástupu na ubytovanie.
V prípade zamietnutia žiadosti o ubytovanie môže žiadateľ podať odvolanie – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ubytovacej komisie v termíne do 10 pracovných dní od zverejnenia rozhodnutí ubytovacej komisie. Odvolania sa predkladajú vyplnením príslušného formulára v ubytovacej návratke, ktorý obsahuje presné zdôvodnenie žiadosti. Ubytovacia komisia zmení svoje rozhodnutie iba ak sa vydalo v rozpore s podmienkami prijímania a posudzovania žiadostí, inak pôvodné rozhodnutie potvrdí a žiadosť zamietne.
Upozornenie:
Vzdialenosť a minutáž je získavaná z celoštátneho informačného systému o cestovných poriadkoch, ktorého elektronickú podobu je možné nájsť na idos.cz. Vzdialenosť bola zistená ako aritmetický priemer dĺžok trás z troch časovo najkratších ponúknutých spojov, ktoré prídu z miesta štúdia do miesta trvalého bydliska v určenú dobu.
Kontakty:
Ďalšie informácie ohľadom ubytovania nájdete na webovom sídle UKF v sekcii Moja UKF a na Facebook stránke Študentských domovov UKF.

Dôležité odkazy v kocke:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color