L3-banner-univerzita

Ubytovanie novoprijatých študentov 1. ročníka

Novoprijatí študenti do 1. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu, magisterského študijného programu (absolventi iných VŠ) a doktorandského študijného programu podávajú žiadosti o ubytovanie prostredníctvom ubytovacej návratky, ktorá slúži výlučne len na podávanie žiadostí o ubytovanie.
Ubytovacia návratka vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne do 10. augusta príslušného akademického roka. Pre podrobnejšie informácie, ako podať ubytovaciu návratku, slúži návod, ktorý vás prevedie jednotlivými krokmi podávania návratky.
Ubytovacia komisia rozhodne o ubytovacích návratkách do 20. augusta príslušného akademického roka. Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené v ubytovacej návratke a následne budú zaslané na e-mail, ktorý si žiadatelia uviedli v prihláške na štúdium.
Pri posudzovaní žiadostí sa postupuje podľa kritérií, ktoré tvoria prílohu č. 1 Smernice č. 19/2019 o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF a ktoré schválil Akademický senát UKF v Nitre.
Medzi hlavné kritériá patria:
  • vzdialenostné kritérium – vzdialenosť v kilometroch a časová dostupnosť v minútach medzi trvalým bydliskom a mestom Nitra (minimálna vzdialenosť je 25 km),
  • sociálne a zdravotné kritérium – obojstranná sirota, chovanec detského domova, čiastočný alebo plný invalid alebo držiteľ preukazu ZŤP,
  • ďalej je braný osobitný zreteľ na zahraničných študentov a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia.
Žiadateľ, ktorému bola zamietnutá žiadosť o pridelenie ubytovania, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania do 15 kalendárnych dní od zverejnenia zoznamov študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie. Daná žiadosť sa predkladá vyplnením príslušného elektronického formulára.
V prípade akceptácie žiadosti o ubytovanie si na základe návodu k predubytovaniu študent sám zvolí miesto vo vybranom študentskom domove podľa dostupnej kapacity. Následne podľa pokynov k ubytovaniu bankovým prevodom uhradí ubytovací poplatok v súlade so Smernicou č. 27/2017 o poplatkoch za ubytovacie služby a služby spojené s ubytovaním. Platba musí byť pripísaná na účet študentského domova najneskôr do 25. augusta príslušného roka.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo