Kariérne poradenstvo a kariérne vzdelávanie

Kariérne poradenstvo podporuje sebapoznanie človeka, identifikovanie toho, v čom je dobrý, čo ho zaujíma, podporuje jeho sebarozvoj a motiváciu. Kariérne poradenstvo pomáha ujasniť si ciele a túžby, lepšie sa zorientovať a vybrať si z možností, pripraviť sa na zmeny, ale aj zmenu uskutočniť, hľadať rovnováhu medzi osobným a pracovným životom a riadiť osobnú kariéru. Kariérne poradenstvo je realizované formou individuálneho kariérneho poradenstva, ako aj skupinového kariérneho poradenstva. Individuálne kariérne poradenstvo prebieha jedenkrát do týždňa, časovo v rozmedzí od 45 do 60 minút v závislosti od typu problému. Konkrétny termín individuálneho poradenstva si treba dohodnúť u kariérnej poradkyne prostredníctvom e-mailu
Kariérne poradenstvo zabezpečujú tri kariérne poradkyne – PaedDr. Martina Romanová, PhD., Mgr. Katarína Baňasová, PhD., a Mgr. Miriama Hudáková, PhD.
V prípade vášho záujmu o kariérne poradenstvo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára
Kariérne vzdelávanie je organizované Študentským centrom – Job kontakt UKF v Nitre. Pozostáva z realizácie workshopov a školení zameraných na rozvoj vedomostí a zručností študentov UKF v Nitre s cieľom ich lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. Témy workshopov/školení sú rôznorodé. Sú zamerané jednak na oblasť rozvoja vlastného podnikania (podpora manažérskych, marketingových, projektových zručností, zručností v oblasti startupov...), ale aj zručností potrebných pre získanie dobrého zamestnania (písanie životopisov, príprava na interview, komunikačné a prezentačné zručnosti...). Sú realizované v spolupráci s renomovanými partnerskými organizáciami.
Konkrétne termíny a stručný opis aktuálne ponúkaných workshopov sa zverejňujú v rámci kalendára udalostí, ktorý je pravidelne aktualizovaný na webovom sídle Študentského centra.
V prípade vášho záujmu o kariérne vzdelávanie nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: Mgr. Ľubica Ľachká
V prípade vášho záujmu o kariérne poradenstvo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color