Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1. januára 2013 zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám – študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom škôl, odborným zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, ako aj vysokoškolským pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl. Fond na podporu vzdelávania zároveň zabezpečuje správu pôžičiek poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov.
Pri svojej činnosti fond úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskou radou vysokých škôl, ako aj s Asociáciou doktorandov Slovenska.
Termíny vypísaných pôžičiek sú zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke Fondu na podporu vzdelávania.
Typy študentských pôžičiek, ktoré fond ponúka:
Pôžička bez ručiteľa
Pre koho je určená?
Pre študenta I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme na vysokej škole v Slovenskej republike. Študent musí spĺňať aspoň jedno zo špeciálnych kritérií pre tento typ pôžičky.
Aká je maximálna výška pôžičky?
2 000,00 € - pôžička je bezúčelová
Aký je cieľ pôžičky?
Cieľom pôžičky je podporiť sociálno-ekonomicky slabšiu skupinu študentov a sprístupniť im vysokoškolské vzdelanie.
Pôžička s ručiteľom
Pre koho je určená?
a) Pre študenta I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.
Aká je maximálna výška pôžičky?
7 500,00 € - pôžička je bezúčelová
b) Pre študenta III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.
Aká je maximálna výška pôžičky?
15 000,00 € - pôžička je bezúčelová
Aký je cieľ pôžičky?
Cieľom pôžičky je podporiť širokospektrálnu skupinu študentov a zlepšiť im podmienky počas vysokoškolského vzdelávania.
Študent, ktorý má o pôžičku záujem musí byť v čase podania žiadosti zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku požiada.
Výhody študentskej pôžičky
 • študent ju spláca až po ukončení štúdia
 • počas štúdia sa pôžička neúročí
 • po ukončení štúdia sa pôžička úročí iba 4% úrokom ročne
 • vedenie účtu je bez poplatkov
 • o pôžičku môže študent požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby vysokoškolského štúdia, najviac však šesťkrát akademických rokov (ktoré nemusia nasledovať po sebe)
 • študent/ka má nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu evidencie na úrade práce ako uchádzača o zamestnanie
Pedagogická pôžička
Základné informácie
 • maximálna výška pôžičky je 15 000,00 €
 • pôžička je bezúčelová
 • pôžička sa úročí iba 4% úrokom ročne
 • doba splatnosti je min. 5 a max. 15 rokov
Zabezpečenie pôžičky
Funguje formou ručenia pre pôžičky vo výške od 5 000,00 € vrátane a zároveň formou poistenia vo výške 0,4% ročne z nesplatenej istiny.
Výhody pedagogickej pôžičky
 • bezúčelová
 • bez vekového obmedzenia
 • výhodné splácanie
 • nízky úrok
 • výška pôžičky
 • je vhodná aj pre doktorandov študujúcich dennú formu štúdia
Ak chcete mať vždy aktuálne informácie alebo sa dozvedieť viac o pôžičkách z Fondu na podporu vzdelávania, sledujte web  Facebook a Instagram.
PS
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color