Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1. januára 2013 zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám – študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom škôl, odborným zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, ako aj vysokoškolským pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl do 35 rokov. Cieľom poskytovania zvýhodnených pôžičiek je podpora dostupnosti kvalitného vzdelávania čo najväčšiemu počtu študentov, a tiež získanie, udržanie a motivácia kvalitných pedagogických zamestnancov na zotrvanie v školstve.
Fond taktiež zastrešuje poskytovanie stabilizačných pôžičiek pre študentov vybraných študijných programov vysokých škôl s cieľom motivovať absolventov vysokých škôl po skončení štúdia vykonávať povolanie v Slovenskej republike, na výkon ktorého sa pripravovali štúdiom.
Pri svojej činnosti fond úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskou radou vysokých škôl, ako aj s Asociáciou doktorandov Slovenska.
Fond každoročne zverejňuje
ktoré detailne definujú podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov.
Fond aktuálne prijíma žiadosti v termíne do 30. septembra.
Ak finančné prostriedky alokované na jednotlivé typy pôžičiek pre študentov nebudú vyčerpané po 30. septembri 2023, budú tieto nevyčerpané finančné prostriedky použité na poskytnutie pôžičiek v ďalšom termíne na doručenie žiadosti o pôžičku až do ich úplného vyčerpania. Radou fondu sú stanovené termíny:
  • do 31. októbra 2023
  • do 31. januára 2024
  • do 31. marca 2024
Dôležité: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku osobne, poštou alebo kuriérskou službou sa považuje deň jej doručenia v listinnej podobe na poštovú adresu fondu, nie deň odoslania na poštovú prepravu!
Žiadosť o pôžičku môžete doručiť aj v elektronickej podobe, vyplňte ju na počítači vo všetkých častiach, podpíšte ju svojim kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (spôsob a postup podpisovania kvalifikovaným elektronickým podpisom je definovaný softvérovým vybavením, ktoré na podpisovanie využívate) a odošlete fondu na emailovú adresu spolu s prílohami do stanoveného termínu. Zo strany fondu musíte obdržať potvrdzujúci mail o prijatí a to maximálne do 3 pracovných dní od doručenia. Pokiaľ takýto email žiadateľ od fondu neobdrží, znamená to, že žiadosť na emailovú adresu fondu nebola doručená. Fond nezodpovedá za nedoručenie zásielky napr. v prípade problémov s internetovým pripojením na strane žiadateľa. Od 1. 1. 2023 je prístupná nová forma elektronického podávania žiadostí a to cez IS MŠ SR – sledujte aktuality fondu.
Bližšie, pravidelne aktualizované informácie a tlačivá žiadostí o pôžičky nájdete na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania a na stabilizačné pôžičky.
PS
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color