Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1. januára 2013 zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.
Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám a umožnenie prístupu k vzdelaniu čo najširšiemu okruhu záujemcov o vysokoškolské vzdelanie.
Pri svojej činnosti fond úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskou radou vysokých škôl, ako aj s Asociáciou doktorandov Slovenska.
Postup pre poskytovanie pôžičiek upravuje zákon o fonde a jeho podrobnosti vnútorný predpis fondu, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku na podporu vzdelávania a žiadostí o stabilizačnú pôžičku, vrátane vyčlenenia objemu finančných prostriedkov pre príslušný akademický rok.
Podmienky poskytovania pôžičiek na podporu vzdelávania (sú rovnaké aj pre stabilizačné pôžičky)
Žiadateľ o pôžičku musí:
 • byť v čase podania žiadosti zapísaný do ročníka v príslušnom stupni VŠ štúdia v príslušnom akademickom roku,
 • byť občanom Slovenskej republiky alebo
 • byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
 • byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území SR, alebo byť jeho rodinným príslušníkom.
Pôžička na podporu vzdelávania nebude poskytovaná žiadateľovi, ktorému už v minulosti bolo poskytnutých šesť pôžičiek, do počtu šiestich pôžičiek sa počítajú aj pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom.
Výška pôžičky, o ktorú môže študent I. a II. stupňa VŠ štúdia požiadať, sa každoročne mení, pohybuje sa v rozmedzí od 500 eur do 5000 eur, maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa VŠ štúdia je spravidla stanovená na 8000 eur.
Fond prijíma žiadosti v 1. termíne do 15. septembra a v 2. termíne do 31. októbra.
 
Stabilizačné pôžičky
Cieľom poskytovania stabilizačných pôžičiek je stabilizovať študentov vybraných študijných programov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v Slovenskej republike. Cieľom poskytovania stabilizačných pôžičiek je zároveň motivovať absolventov vysokých škôl po skončení štúdia vykonávať povolanie, na ktorého výkon sa pripravovali štúdiom na vysokej škole.
O stabilizačnú pôžičku môže požiadať študent študijného odboru ošetrovateľstvo alebo ekvivalentného študijného odboru.
Fond môže poskytnúť stabilizačnú pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz a najviac počas šiestich akademických rokov, ktoré nemusia nasledovať po sebe.
Fond prijíma žiadosti:
 • v termíne do 15. septembra
 • v termíne do 31. októbra
 • v termíne do 31. januára
 • v termíne do 31. marca
Výška stabilizačnej pôžičky je 4000 eur.
Na poskytnutie pôžičiek z FNPV nie je právny nárok. Pôžičky sa neschvaľujú v správnom konaní.
Výhody študentských pôžičiek:
 • Počas štúdia na vysokej škole sa pôžička neúročí a ani nespláca.
 • Vedenie účtu, ako aj elektronický výpis účtu, sú bezplatné.
 • Počas trvania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo ako uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSV a R, resp. počas trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, má študent nárok na odklad splátok.
 • Pôžička sa úročí nízkou sadzbou, iba 3 % p. a. (ročné úrokové obdobie).
 • Fond poisťuje každého klienta pre prípad trvalého úrazu alebo smrti, čo znamená, že v takýchto prípadoch bude splácanie pôžičky hradené z poistenia a študent a jeho rodinní príslušníci budú od splátok oslobodení.
 • Lehota splatnosti pôžičky môže byť až 10 rokov, študent pôžičku začína splácať až po ukončení VŠ.
Dôležité: Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku sa považuje deň jej doručenia v písomnej forme na adresu fondu, nie deň odoslania na poštovú prepravu! Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku v elektronickej podobe sa považuje deň jej reálneho doručenia na emailovú adresu .
Následne fond vykoná posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku na svojom webovom sídle.
Bližšie, pravidelne aktualizované, informácie a tlačivá žiadostí o pôžičky nájdete na webe Fondu na podporu vzdelávania.
studentske pozicky
 
stabilizacne pozicky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove