L3-banner-univerzita

Pôžičky z fondu na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1. novembra 2013 zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.
Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám a umožnenie prístupu k vzdelaniu čo najširšiemu okruhu záujemcov o vysokoškolské vzdelanie.
Pri svojej činnosti fond úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskou radou vysokých škôl, ako aj s Asociáciou doktorandov Slovenska.
Postup pre poskytovanie pôžičiek upravuje zákon o fonde a jeho podrobnosti vnútorný predpis fondu, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku, vrátane vyčlenenia objemu finančných prostriedkov pre príslušný akademický rok.
Podmienky získania pôžičky z FNPV pre študentov a doktorandov:
  • žiadosť o pôžičku môže študent podať vtedy, ak je zapísaný do ročníka v príslušnom stupni VŠ v príslušnom akademickom roku,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
  • je v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
  • je občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území SR, alebo je jeho rodinným príslušníkom.
Pôžička nebude poskytovaná žiadateľovi, ktorému už v minulosti bolo poskytnutých šesť pôžičiek, do počtu šiestich pôžičiek sa počítajú aj pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom.
Na poskytnutie pôžičky z FNPV nie je právny nárok. Pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní.
Výhody študentskej pôžičky:
  • Počas štúdia na vysokej škole sa pôžička neúročí a ani nespláca.
  • Vedenie účtu, ako aj elektronický výpis účtu, sú bezplatné.
  • Počas trvania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo ako uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR má študent nárok na odklad splátok.
  • Pôžička sa úročí nízkou sadzbou, iba 3 % p. a. (ročné úrokové obdobie).
  • Fond poisťuje každého klienta pre prípad trvalého úrazu alebo smrti, čo znamená, že v takýchto prípadoch bude splácanie pôžičky hradené z poistenia a študent a jeho rodinní príslušníci budú od splátok oslobodení.
  • Lehota splatnosti pôžičky môže byť až 10 rokov, študent pôžičku začína splácať až po ukončení VŠ.
Výška pôžičky, o ktorú môže študent I. a II. stupňa VŠ štúdia požiadať sa každoročne mení, pohybuje sa v rozmedzí od 500 € do 2 500 €, maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa VŠ štúdia je spravidla stanovená na 5 000 €.
Fond prijíma žiadosti v 1. termíne do 15. septembra a v 2. termíne do 31. októbra. Následne fond vykoná posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdenie súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku na svojom webovom sídle.
Bližšie pravidelne aktualizované informácie nájdete na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo