L3-banner-univerzita

Vyhlásenie o prístupnosti

!--

Webové sídlo Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť a spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené na základe Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, jeho noviel a Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štruktúra obsahu portálu je vytvorená v XHTML 1.0 Transitional a CSS 3.0. Portál vyhovuje požiadavkám Blind Friendly - WCAG 2.0 (Level AA).

-->
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.ukf.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
   • Niektoré fotografie a obrázky, ktoré sú zároveň hypertextovým odkazom, neobsahujú alternatívne texty. [Kritérium úspešnosti: 1.1.1 Netextový obsah]
   • Videozáznamy (nahraté vopred) neobsahujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)]
   • Prezentácia (Slide show) na domovskej stránke obsahuje inštrukcie založené na tvare prvku (šípka). [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
   • Pre hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
   • Niektoré stránky obsahujú textové prvky, ktoré nespĺňajú požiadavku na minimálny kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
   • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
   • Niektoré z prvkov stránky sa pri zmene veľkosti okna na definovanú veľkosť neškáluje správne (fotogaléria, spodné menu). [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
   • Zameranie niektorých navigačných prvkov nemá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
   • Niektoré položky hlavnej navigácie nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
   • Pre prezentáciu na domovskej stránke neexistuje mechanizmus, ktorým ju používateľ môže dočasné pozastaviť, zastaviť alebo skryť. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zatavenie, skrytie]
   • Stránka nemá implementované skiplinky ani iný mechanizmus umožňujúci preskočenie obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
   • Hlavná navigácia obsahuje prvky, ktoré vyžadujú na ovládanie trajektóriu a neposkytujú časovač, ktorý by zabezpečil zotrvanie ponuky. [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
   • Niektoré dokumenty zverejnené vo formáte .pdf nemajú definovaný jazyk dokumentu [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Pohyby ukazovateľa]
   • Prepínač jazykových verzií nemá správne definovaný jazyk pre jednotlivé položky. Pri niektorých jazykoch je horná navigácia v inom jazyku, ako je jazyk stránky a nemá definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
   • Niektoré formuláre neobsahujú vhodný popis chybného vstupu. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
   • Niektoré tlačidlá nemajú definovaný výstižný názov. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
   • Niektoré časti formulárov alebo formuláre neobsahujú pomôcky pri chybne zadaných poliach [Kritérium úspešnosti: 3.3.3 Pomoc pri zadávaní vstupu]
   • Na stránke sa vyskytujú syntakticky nesprávne vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza] 
  2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:
   • Nie je uvedený dátum vytvorenia a poslednej aktualizácie webovej stránky. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
   • Niektoré dokumenty na stránke sú vo formáte .pdf a scanov nespĺňajúcich požadované kritériá. [§18 pís. d) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy] Požadované dokumenty, ktoré nie sú v súlade, vám môžeme poslať na základe vašej písomnej žiadosti
   • Odkazy na súbory nie sú doplnené o informáciu o veľkosti súboru. [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 1. neprimerané zaťaženie
  • Z dôvodu neprimeraného zaťaženia v zmysle článku 5 smernice (EÚ) 2016/2102 nie je možné zabezpečiť konverziu naskenovaných dokumentov do iného formátu, vytvorenie titulkov do všetkých videí, vpísanie alternatívnych textov pre fotografie vo fotogalérii.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 9. februára 2022.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 9. februára 2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese . Správcom webového sídla a jeho prevádzkovateľom je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je .

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, a to prostredníctvom e-mailovej adresy 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color