Stručný návod pre UKF stravníka v jedálňach SPU v Nitre

Ako sa prihlásiť?
Zamestnanec/študent UKF, ktorý má záujem o stravovanie (obedy) v jedálňach SPU, oznámi tento záujem prostredníctvom informácie vyplnenej vo svojom profile na tomto odkaze. V sekcii Zmena osobných údajov je potrebné zaškrtnúť políčko... Zamestnanec, ktorý si zmení záujem o stravovanie na SPU, bude e-mailom informovaný o tom, že bol zaradený do databázy stravníkov SPU. Nasledujúci pracovný deň bude môcť vykonávať činnosti, ktoré sú popisované v tomto návode.
Čo musím splniť?
  • Zamestnanec musí vlastniť čipovú kartu – preukaz zamestnanca
  • Študent I., II. a III. stupňa štúdia musí vlastniť čipovú kartu – preukaz študenta
  • Čipová karta musí mať predpísaný vzhľad preukazu UKF, alebo vzhľad ISIC karty.
  • Karta musí mať čitateľne a pravdivo zobrazené: Číslo karty, Priezvisko a Meno vlastníka a jeho vzťah – rolu Zamestnanec alebo Študent.
  • Stravník si musí nabiť kartu kreditom, a to vložením zálohy (min. výška je 5 eur)
Ako vložiť zálohu?
Zálohu možno vložiť len hotovosťou pomocou preukazu, a to buď v pokladnici jedální na ŠD Antona Bernoláka, alebo cez „tankomat“ – autonómny systém, ktorý umožňuje užívateľom ukladať prostriedky na svoje kreditné účty bez účasti obsluhy prevádzkovateľa. Užívateľ sa identifikuje kartou, vloží peniaze, ktoré chce pripísať na svoj účet, dokončí transakciu opätovným priložením svojej karty, zoberie si vytlačenú účtenku. Vložené peniaze sú ihneď pripísané na jeho kreditný účet.
tankomaty SPU stravovanie
Tankomaty na SPU v Nitre sú umiestnené nasledovne:
  • Hala pred štud. jedálňou na ŠD Bernoláka.
  • Vstupná hala pri jedálňach na ŠD Mladosť. 
Spôsoby výdaja stravy
Obedy sa vydávajú v 4 jedálňach:
  • dve v ŠD Antona Bernoláka – študentská na 1. poschodí, zamestnanecká na prízemí a
  • dve na prízemí ŠD Mladosť, jedna študentská a jedna zamestnanecká
V zamestnaneckých jedálňach sa vydáva strava iba zamestnancom, a to len vopred objednaná strava a výdaj je formou obsluhy. V zamestnaneckej jedálni si stravník vyberie miesto, usadí sa k prestretému stolu, polievku si sám naberie z prinesenej misy a hlavné jedlo prinesie obsluha, ktorá urobí všetky úkony pri výdajovom okienku pomocou karty stravníka.
stravovanie SPU
V študentských jedálňach sa vydáva strava tak pre zamestnancov, ako aj pre študentov, či už na vopred objednaný obed, alebo na dodatkovú stravu (voľný výber obedov bez potreby objednania deň vopred). Strava sa vydáva formou osobného odberu pričom v každej študentskej jedálni sú dve výdajné miesta – jedno na vopred objednaný obed a druhé na dodatkovú stravu. Ponuka obedov na dodatkovú stravu je zobrazená na monitore pri vstupe do študentskej jedálne.
V študentskej jedálni stravník pred odberom priloží kartu k snímaču, ktorý je umiestnený pod výdajovým terminálom a na výdajovom termináli sa zobrazí ČÍSLO objednaného obeda (1, 2, 3, 4, 5, 6), ktoré obsluha vydá stravníkovi.
Pri voľnom výbere obeda (dodatková strava), ktorý nie je vopred objednaný, je potrebné na dotykovom výdajovom termináli najprv dotykom navoliť OBED a následne označiť ČÍSLO obeda (7, 8, 9, 10) podľa ponuky obedov zobrazených nad výdajným okienkom, resp. pultom a potom potvrdiť voľbu priložením karty k snímaču pod výdajovým terminálom a automaticky sa mu zvolený obed v systéme „objedná“ a aj „vydá“. Následne obsluha pri okienku vydá stravníkovi zvolený obed.
stravovanie SPU objednavanie obedov
Objednanie obedov
Obedy je možné vopred objednať dvoma spôsobmi. Buď cez Prezenčné miesto, alebo cez WebKredit, teda cez internet na webe obedy.uniag.sk. Obed je možné si objednať 1 pracovný deň vopred do 14.00 hod. Pri sviatkoch a dňoch pracovného voľna je potrebné si obed objednať v pracovný deň, ktorý predchádza sviatku alebo dňu pracovného voľna, napr. v piatok objednávka obeda na pondelok.
stravovanie SPU prezencne miesto
Prezenčné miesto je PC terminál umiestnený pred vstupom do jedální, jeden na ŠD Bernoláka a druhý na ŠD Mladosť. Do stravovacieho systému sa stravník prihlási priložením svojej karty k snímaču na pravej strane od dotykovej obrazovky. V ľavej časti displeja sa mu zobrazia objednané obedy v nastavenej jedálni a v pravej časti si zvolí dotykom číslo obeda na ďalší deň. Zmenou dátumu môže objednať aj niekoľko dní vopred – zvyčajne na celý jeden alebo dva týždne. Zamestnanec si môže objednať obed do ktorejkoľvek jedálne, zamestnaneckej alebo študentskej. Objednanie každého obeda musí potvrdiť dotykom na Objednať a navolené nastavenia sa zapíšu pri záverečnom priložení karty k snímaču, čím nastane aj odhlásenie z konta stravníka a terminál je pripravený pre ďalšieho stravníka.
Na termináli je možné navoliť zobrazenie účtu, histórie objednania a odberu jedál s cenami, históriu vkladov na účet a výsledným aktuálnym sumárom zostatku, respektíve vyúčtovania za zvolený mesiac.
WebKredit je prístup k stravovaciemu účtu a všetkým funkciám Prezentačného miesta cez webovú aplikáciu na webe obedy.uniag.sk.
stravovanie SPU webkredit
Prístup je zabezpečený cez prihlasovacie údaje stravníka: Osobné číslo a Heslo. Tieto údaje môže stravník získať v pokladnici jedální na ŠD Bernoláka umiestnenej na chodbe vľavo od vrátnice.
Práca v WebKredite je jednoduchá, intuitívna. Po každej voľbe alebo zmene je potrebné Potvrdiť objednávku resp. Potvrdiť zmeny. V návode si prečítate podrobnosti.
Druhy obedov
Poskytovanie stravy je zabezpečené zmluvne treťou stranou, a to firmou Mirko Petrík – Gastromir. Ceny stravy sa v zmysle zmluvy prehodnocujú 2x ročne, a to k 1. februáru a k 1. septembru v roku.
V súčasnosti sú nasledovné druhy a ceny obedov:
Vopred objednaný obed
(zloženie: polievka, krajec chleba alebo polievkové pečivo, tepelne upravené jedlo vrátane nápoja):
1. hlavné tepelne upravené jedlo mäsité s prílohou 3,95 € s DPH
2. hlavné tepelne upravené jedlo polo mäsité s prílohou 3,59 € s DPH
3. hlavné tepelne upravené jedlo múčne 3,44 € s DPH
4. hlavné tepelne upravené jedlo vegetariánske s event. prílohou 3,36 € s DPH
5. hlavné tepelne upravené jedlo výberové mäsité (rôzne druhy) 4,17 € s DPH
6. hlavné jedlo šalát (rôzne druhy) 3,89 € s DPH
Obed na dodatkovú stravu – voľný výber bez objednania deň vopred
(zloženie: tepelne upravené jedlo vrátane nápoja):
7. hlavné tepelne upravené jedlo mäsité s prílohou 3,63 € s DPH
8. hlavné tepelne upravené jedlo múčne 3,22 € s DPH
9. hlavné tepelne upravené jedlo vegetariánske 3,19 € s DPH
10. desiatová polievka, chlieb alebo polievkové pečivo s prídavkom 2,08 € s DPH
Študenti majú dve teplé jedlá za deň, každé dotované sumou 1,40 €, ktorá sa im automaticky nastaví pri objednaní obeda.
Reklamácie
Ako všade, aj tu môžu nastať chyby, nedopatrenia a iné nepríjemnosti, ktoré nie sú napraviteľné dohovorom s obsluhou a vedúcim. Ich riešením sú sťažnosti v Knihách sťažností a prianí umiestnených v jedálňach, respektíve nahlásením na adrese .

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color