Sociálne štipendiá

Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje § 96 ods. 1 až 8 zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov a Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Právny nárok na sociálne štipendium má študent, ktorý študuje prvýkrát na vysokej škole v dennej forme v bakalárskom alebo magisterskom stupni štúdia, má na území SR trvalý pobyt, neprekročil v príslušnom študijnom programe štandardnú dĺžku štúdia a rozhodujúci príjem jeho rodiny nie je vyšší ako hranica príjmu stanovená na základe životného minima.
Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná čiastka počas jedného akademického roka najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike.
Študent, ktorému bolo priznané sociálne štipendium, môže v priebehu akademického roka požiadať o jeho prehodnotenie podaním novej žiadosti, ak v okruhu spoločne posudzovaných osôb nastanú nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na priznanú výšku sociálneho štipendia.
Výška sociálneho štipendia je naviazaná na legislatívne zmeny súm životného minima. Iná je maximálna mesačná výška štipendia, ak žiadateľ študuje v mieste trvalého pobytu, a iná, ak študuje 30 a viac kilometrov od miesta trvalého pobytu. Konkrétna výška sociálneho štipendia závisí od spoločne posudzovaných osôb a ich celkového príjmu.
Sociálne štipendium sa žiadateľovi poskytne od prvého dňa mesiaca, v ktorom o podporu požiadal.
Informácia o prevzatí rozhodnutia o priznanom/nepriznanom sociálnom štipendiu je zasielaná študentovi na e-mailovú adresu študenta UKF StudMAIL.
Čo je potrebné urobiť
A1 Socialne stipendium SS skrat cakanie UKF 2023

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color