Študentský účet

Prihlasovacie údaje študentského účtu (meno, heslo) slúžia na prístup do všetkých informačných systémov univerzity.
Primárne vytvorenie študentského účtu sa realizuje na základe registrácie študenta do Akademického informačného systému (AiS2) a jeho zapísania do 1. evidenčného ročníka (bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia).
Prihlasovacie meno a heslo
  • Prihlasovacie meno je totožné s ID číslom študenta vygenerovanom v AiS2, zapísané je na preukaze študenta pod fotografiou. U študentov so starším typom preukazu, vydávaným do roku 2015, je prihlasovacie meno totožné s číslom študentského preukazu (v prípade straty/výmeny staršieho typu preukazu sa mení prihlasovacie meno študenta, prístupové heslo zostáva zachované).
  • Primárne prístupové heslo získavajú študenti pri zápise do 1. evidenčného ročníka.
Platnosť účtu
  • Študentské konto platí v prípade štandardných podmienok do 30. septembra nasledujúceho akademického roka. Aktivácia/reaktivácia konta na prelome akademických rokov sa realizuje 1. októbra a jej podmienkou je potvrdenie zápisu študenta v AIS do ďalšieho ročníka.
  • Zrušenie študentského účtu prebieha automaticky pri prerušení alebo ukončení štúdia, príp. nezapísaní študenta na ďalšie štúdium.
Možné príčiny nefunkčnosti účtu
  • Najčastejším dôvodom nefunkčnosti je na začiatku školského roka nezapísanie študenta do ďalšieho ročníka. Problém je potrebné riešiť s príslušným študijným oddelením.
  • V prípade funkčnosti prihlasovacích údajov len v niektorých systémoch, je nutné u systémov s nefunkčným prihlásením kontaktovať pracovníkov Centra IKT, poverených správou daného systému. Potrebné je oznámiť prihlasovacie meno a presný popis problému.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color