L3 banner studium new

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi o vysokoškolské štúdium, ktorý spĺňa podmienky prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na Univerzite Konštantína Filozofa.
Prijímacie konanie sa začína doručením prihlášky uchádzača o štúdium na niektorej z fakúlt univerzity. Univerzita preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky. Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. V prihláške uvádza uchádzač všetky požadované informácie podľa požiadaviek fakulty, na ktorú podáva prihlášku. Výsledky štúdia a aktivity uchádzač dokladuje príslušnými vysvedčeniami, certifikátmi, diplomami a pod., ktoré priloží k prihláške.
Prijímacie konanie je spoplatnené. Potvrdenie o úhrade poplatku priloží uchádzač k prihláške.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Na štúdium sú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností a predpokladov na štúdium. Základným kritériom hodnotenia sú výsledky predchádzajúceho štúdia. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.
Prijatý uchádzač potvrdzuje svoj záujem zapísať sa na štúdium prostredníctvom elektronickej návratky. Elektronická návratka slúži aj ako žiadosť o pridelenie ubytovania v študentských domovoch.
Uchádzačom so špecifickými vzdelávacími potrebami odporúčame kontaktovať Študentské centrum UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color