Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov a doktorandov (vládne štipendiá)

Poskytovanie štipendií vlády SR je dlhodobou súčasťou rozvojovej pomoci SR, ktorá je programovou a projektovou aktivitou Ministerstva zahraničných vecí SR a európskych záležitostí SR v rámci medzinárodného spoločenstva.
Vládne štipendium poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) občanovi partnerskej krajiny na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na verejnej vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky.
Na poskytnutie vládneho štipendia nie je právny nárok.
O štipendium vlády pre nastávajúci akademický rok záujemcovia žiadajú elektronickou žiadosťou spolu s požadovanými prílohami prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk, ktorý je aktívny vždy od marca do 30. mája príslušného kalendárneho roka.
Podrobné informácie o vládnych štipendiách sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva, na ktorom záujemcovia nájdu aj aktuálne finančné podmienky na daný akademický rok.
Priznané vládne štipendium je viazané na príslušný akademický rok a je neprenosné na inú osobu.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre prijíma finančné prostriedky v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na vládne štipendiá zo štátneho rozpočtu.
Podkladom pre výplatu vládnych štipendií je splnenie legislatívnych podmienok, evidencia údajov o študentoch a doktorandoch v systéme AIS, za ktorých priebežnú aktualizáciu a správnosť zodpovedá prodekan fakulty.
Univerzita vyplatí vládne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorého číslo študent, resp. doktorand, oznámi univerzite.
Pokyny pre vyplatenie štipendia vlády nájdete v časti Tlačivá, bližšie informácie poskytne Oddelenie štipendií UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color