WiFi

Bezdrôtová sieť (wifi sieť) umožňuje pripojenie používateľov do počítačovej siete a k internetu bez nutnosti použitia káblov a iných fyzických nosičov. UKF poskytuje bezdrôtovú sieť vo všetkých objektoch univerzity. Prístup na internet je zabezpečený prostredníctvom siete eduroam.
Štruktúra bezdrôtovej (wifi) siete UKF
 • Sieť (SSID) UKFinfo je informačná sieť s návodmi, potrebnými súbormi a doplňujúcimi informáciami potrebnými pre využívanie bezdrôtovej siete UKF.
 • Sieť (SSID) eduroam slúži študentom, zamestnancom a doktorandom UKF na prístup do bezdrôtovej siete UKF a súčasne slúži na pripájanie hostí a študentov z iných univerzít podieľajúcich sa na projekte eduroam.
Prihlasovacie údaje do wifi siete UKF
 • Študenti a zamestnanci UKF:
  • meno používateľa pre zamestnancov je v tvare: prihlasovacie meno + @ukf.sk, príklad:
  • meno používateľa pre študentov je v tvare: prihlasovacie meno + @ukf.sk, kde:
   • prihlasovacie meno študenta je totožné s ID číslom študenta, vygenerovaným v AiS2. Zapísané je na preukaze študenta pod fotografiou. U študentov so starším typom preukazu, vydávaným do roku 2015, je prihlasovacie meno totožné s číslom študentského preukazu, príklad: ,
  • heslo je zhodné s prihlasovacími údajmi (centrálna autentifikácia) do všetkých informačných systémov UKF (AIS, KIS, EDU atď.)
 • Hostia a študenti z iných univerzít podieľajúcich sa na projekte eduroam:
  • prihlasujú sa prostredníctvom prihlasovacieho mena (login) a hesla, ktoré používajú v domovskej inštitúcii
 • Účastníci konferencií organizovaných UKF:
  • prihlasujú sa prostredníctvom prihlasovacieho mena (login) a hesla, ktoré používajú v domovskej inštitúcii, alebo prostredníctvom prihlasovacieho mena (login) a hesla, ktoré im dá k dispozícii organizátor konferencie.
Pripojenie k wifi sieti UKF
Najjednoduchší spôsob pripojenia k sieti eduroam je použitím automatického inštalačného programu. Tento program automaticky vytvorí profil nastavení pre wifi sieť eduroam. Pre plnú funkčnosť stačí správne vyplniť prihlasovacie meno vo formáte emailu (napr. ) a dvakrát zadať správne heslo. Po následnom reštartovaní počítača by ste mali byť automaticky pripojený k dostupnej wifi sieti.
K dispozícii sú nasledovné verzie automatického inštalačného programu:
Na domovskej stránke eduroam nájdete aktuálne verzie inštalačných programov.
eduroam download QR
V prípade, že uprednostňujete ručné nastavenie wifi profilu eduroam, sú vám k dispozícii nasledovné návody.  
 
Poznámky
   • Kvalita pripojenia klesá s narastajúcou vzdialenosťou od prístupového bodu. V prípade, že je v mieste dosahu problém pripojiť sa, alebo počas existujúceho pripojenia spojenie vypadáva, odporúčame presunúť sa na miesto s lepšou kvalitou pripojenia (bližšie k prístupovému bodu).
Upozornenie – monitorovanie komunikácie
  • Vo všetkých bezdrôtových sieťach UKF prebieha monitorovanie a zaznamenávanie koncových bodov komunikácie a použitej služby. Nezaznamenáva sa obsah komunikácie, iba informácie o reláciách. Zaznamenané informácie môžu byť použité pri vyšetrovaní priestupkov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color