Ubytovanie študentov vyšších ročníkov

UKF poskytuje ubytovanie študentom v troch vlastných ubytovacích zariadeniach:
  • Študentský domov ZOBOR, Dražovská cesta 2, Nitra
  • Študentský domov BREZOVÝ HÁJ, Nábrežie mládeže 1, Nitra
  • Študentský domov NITRA, Slančíkovej 1, Nitra (ŠD Nitra bude od 1. júla 2024 mimo prevádzky z dôvodu komplexnej rekonštrukcie)
Podrobnosti o jednotlivých ubytovacích zariadeniach nájdete na internetovej stránke študentských domovov.
Vzhľadom na to, že UKF nemá dostatok vlastných ubytovacích kapacít, poskytujeme ubytovanie aj v zmluvných ubytovacích zariadeniach:
  • IZPI - Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra
  • Farská ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi, Fraňa Mojtu 10, Nitra
  • Študentské domovy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Akademická 1755, Tr. A. Hlinku 38, Štúrova 3, Nitra
Oprávnený žiadateľ je študent, ktorého miesto trvalého bydliska je vzdialené od Nitry minimálne 50 km alebo časová dostupnosť trvalého bydliska je väčšia ako 50 minút a súčasne, ktorý nedovŕšil k 1. septembru príslušného kalendárneho roka vek 26 rokov. V akademickom roku 2024/25 je opravený len žiadateľ, ktorý sa narodil 1. septembra 1998 a neskôr.
Študent nie je oprávneným žiadateľom, ak bol v predchádzajúcom období vylúčený z ubytovania alebo preukázateľne opakovane neprimeranie rušil ostatných ubytovaných, poškodzoval majetok alebo iným spôsobom porušoval zásady spolunažívania a dobrých mravov, nedodržiaval termíny úhrad ubytovacích poplatkov, neuhradil poplatky za ubytovanie v stanovenej výške, iným spôsobom vážne porušil domáci poriadok ubytovacieho zariadenia alebo bolo zistené falšovanie údajov v súvislosti so žiadosťou o ubytovanie. Študent nie je oprávneným žiadateľom, ak mu bolo počas štúdia na UKF udelené disciplinárne opatrenie, študuje na príslušnom stupni na UKF dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia jeho študijného programu alebo preukázateľne porušuje všeobecne záväzné právne predpisy a/alebo vnútorné predpisy UKF.
Študenti vyšších ročníkov podávajú žiadosti o ubytovanie v termíne od 1. júna do 15. júna.
Medzi hlavné kritériá patria:
  • vzdialenostné kritérium – vzdialenosť v kilometroch a časová dostupnosť v minútach medzi trvalým bydliskom a mestom Nitra,
  • študijné výsledky – vážený študijný priemer (VŠP) je posudzovaný u študentov 1. ročníka (bakalárskeho aj magisterského stupňa) za zimný semester akademického roka 2023/2024 a u študentov 2. a 3. ročníka ako priemer dvoch priemerov, konkrétne VŠP za letný semester akademického roku 2022/2023 a VŠP za zimný semester akademického roka 2023/2024,
  • mimoriadna aktivita študenta – vrcholový športovec, vedúci, resp. koordinátor kultúrneho, umeleckého alebo iného záujmového združenia UKF, organizátor študentských aktivít na UKF, nositeľ Jánskeho plakety.
Osobitný zreteľ je braný na študentov, ktorí sú sociálne a zdravotne znevýhodnení (úplná sirota, klient centra pre deti a rodiny, osoba v pestúnskej starostlivosti alebo s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP)).
Súčasní študenti 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. ročníka magisterského študijného programu podávajú žiadosti o ubytovanie na nasledujúci akademický rok prostredníctvom Univerzitného informačného systému (UIS).
Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne od 1. júna 2024 do 15. júna 2024.  Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 28. júna 2024.
Podrobnejšie informácie o podávaní žiadosti o poskytnutie ubytovania spoločne s často kladenými otázkami pomôžu v nejednom prípade uľahčiť a odstrániť nejasnosti pri podávaní žiadosti o ubytovanie.
Rozhodnutia ubytovacej komisie budú bezodkladne zverejnené v osobnom profile študenta v UIS  a následne budú zaslané na univerzitný e-mail študenta.
V prípade akceptácie žiadosti o ubytovanie je žiadateľ povinný do 10 pracovných dní od zverejnenia rozhodnutí ubytovacej komisie sa predubytovať (zapísať sa na konkrétnu izbu), elektronicky uzatvoriť zmluvu o ubytovaní a uhradiť rezervačný poplatok vo výške ubytovacieho poplatku za mesiac september (termín úhrady poplatku platí len pre ŠD Zobor a ŠD Brezový háj).
Návod na predubytovanie uvedie ubytovacia komisia v informačnom e-maile a súčasne ho zverejnení na svojej internetovej stránke. Následne budú predubytovaným žiadateľom zaslané presné pokyny k nástupu na ubytovanie.
V prípade zamietnutia žiadosti o ubytovanie môže žiadateľ podať odvolanie – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ubytovacej komisie v termíne do 10 pracovných dní od zverejnenia rozhodnutí ubytovacej komisie. Odvolania sa predkladajú vyplnením príslušného elektronického formulára v UIS, ktorý obsahuje presné zdôvodnenie žiadosti. Ubytovacia komisia zmení svoje rozhodnutie iba ak sa vydalo v rozpore s podmienkami prijímania a posudzovania žiadostí, inak pôvodné rozhodnutie potvrdí a žiadosť zamietne.
Upozornenie:
Vzdialenosť a minutáž je získavaná z celoštátneho informačného systému o cestovných poriadkoch, ktorého elektronickú podobu je možné nájsť na idos.cz. Vzdialenosť bola zistená ako aritmetický priemer dĺžok trás z troch časovo najkratších ponúknutých spojov, ktoré prídu z miesta štúdia do miesta trvalého bydliska v určenú dobu.
Kontakty:
Ďalšie informácie ohľadom ubytovania nájdete na webovom sídle UKF v sekcii Moja UKF a na Facebook stránke Študentských domovov UKF.
Dôležité odkazy v kocke:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color