Ubytovanie študentov vyšších ročníkov

Súčasní študenti 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. ročníka magisterského študijného programu podávajú žiadosti o ubytovanie na nasledujúci akademický rok prostredníctvom Univerzitného informačného systému (UIS).
Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne do 10. mája príslušného akademického roka. Podrobnejšie informácie o podávaní žiadosti o poskytnutie ubytovania spoločne s často kladenými otázkami pomôžu v nejednom prípade uľahčiť a odstrániť nejasnosti pri podávaní žiadosti o ubytovanie.
Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 20. mája príslušného akademického roka.
Rozhodnutia ubytovacej komisie budú bezodkladne zverejnené v osobnom profile študenta v UIS.
Pri posudzovaní žiadostí sa postupuje podľa kritérií, ktoré tvoria Prílohu č. 2 Smernice č. 21/2020 o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF.
Medzi hlavné kritériá patria:
  • študijné výsledky – vážený študijný priemer (VŠP) je posudzovaný u študentov 1. ročníka (bakalárskeho aj magisterského stupňa) za zimný semester akademického roka 2022/2023 a u študentov 2. a 3. ročníka ako priemer dvoch priemerov, konkrétne VŠP za letný semester akademického roku 2021/2022 a VŠP za zimný semester akademického roka 2022/2023,
  • vzdialenostné kritérium – vzdialenosť v kilometroch a časová dostupnosť v minútach medzi trvalým bydliskom a mestom Nitra (minimálna vzdialenosť je 25 km),
  • sociálne kritérium – obojstranná sirota, klient centra pre deti a rodinu alebo študent v pestúnskej starostlivosti,
  • zdravotné kritérium – študent zaradený do evidencie študentov so špecifickými potrebami,
  • aktivita študenta – člen akademického senátu, člen Študentskej rady vysokých škôl SR, člen Združenia športových klubov UKF (reprezentant UKF v kolektívnych alebo individuálnych športoch), držitelia Jánskeho plakety, vedúci (koordinátori) a členovia kultúrnych, umeleckých, športových alebo záujmových združení pôsobiacich na UKF, ktoré sú registrované v Študentskom centre UKF.
Žiadateľ, ktorému bola zamietnutá žiadosť o pridelenie ubytovania, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania – odvolanie do 10 kalendárnych dní od zverejnenia zoznamov študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF. Žiadosti sa predkladajú vyplnením príslušného elektronického formulára v UIS, ktorý obsahuje presné zdôvodnenie žiadosti.
V prípade akceptácie žiadosti o ubytovanie si podľa návodu na predubytovanie študent sám zvolí miesto vo vybranom študentskom domove podľa dostupnej kapacity. Študenti podľa pokynov k ubytovaniu uhradia ubytovací poplatok bankovým prevodom v súlade so Smernicou č. 22/2020 o poplatkoch za ubytovacie služby a služby spojené s ubytovaním. Platba za mesiac september musí byť pripísaná na účet študentského domova najneskôr do 25. júla príslušného roka.
Dôležité odkazy v kocke:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color