L3-banner-univerzita

Ubytovanie študentov vyšších ročníkov

Súčasní študenti 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. ročníka magisterského študijného programu podávajú žiadosti o ubytovanie na nasledujúci akademický rok prostredníctvom Univerzitného informačného systému (UIS).
Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne do 10. mája príslušného akademického roka. Podrobnejšie informácie o podávaní žiadosti o poskytnutie ubytovania spoločne s často kladenými otázkami pomôžu v nejednom prípade uľahčiť a odstrániť nejasnosti pri podávaní žiadosti o ubytovanie.
Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 20. mája príslušného akademického roka.
Rozhodnutia ubytovacej komisie budú bezodkladne zverejnené v osobnom profile študenta v UIS.
Pri posudzovaní žiadostí sa postupuje podľa kritérií, ktoré tvoria Prílohu č. 2 Smernice č. 21/2020 o zásadách ubytovania v študentských domovoch UKF.
Medzi hlavné kritériá patria:
  • študijné výsledky – vážený študijný priemer (VŠP) je posudzovaný u študentov 1. ročníka (bakalárskeho aj magisterského stupňa) za zimný semester aktuálneho akademického roka a u študentov 2. a 3. ročníka za celý predchádzajúci akademický rok,
  • vzdialenostné kritérium – vzdialenosť v kilometroch a časová dostupnosť v minútach medzi trvalým bydliskom a mestom Nitra (minimálna vzdialenosť je 25 km),
  • sociálne a zdravotné kritérium – obojstranná sirota, chovanec detského domova, čiastočný alebo plný invalid alebo držiteľ preukazu ZŤP,
  • aktivita študenta – člen Akademického senátu, ŠRVŠ, Združenia športových klubov UKF (volejbal), vrcholoví športovci reprezentujúci UKF, členovia súborov Ponitran, Atikus a VYDI, členovia Akademického speváckeho zboru a Maďarského speváckeho zboru (okrem študentov hudby a príbuzných programov), držitelia Jánskeho plakety a vedúci (koordinátori) ostatných kultúrnych, umeleckých alebo záujmových združení pôsobiacich na UKF.
Žiadateľ, ktorému bola zamietnutá žiadosť o pridelenie ubytovania, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania – odvolanie do 10 kalendárnych dní od zverejnenia zoznamov študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF. Žiadosti sa predkladajú vyplnením príslušného elektronického formulára v UIS, ktorý obsahuje presné zdôvodnenie žiadosti.
V prípade akceptácie žiadosti o ubytovanie si podľa návodu na predubytovanie študent sám zvolí miesto vo vybranom študentskom domove podľa dostupnej kapacity. Študenti podľa pokynov k ubytovaniu uhradia ubytovací poplatok bankovým prevodom v súlade so Smernicou č. 22/2020 o poplatkoch za ubytovacie služby a služby spojené s ubytovaním. Platba musí byť pripísaná na účet študentského domova najneskôr do 25. augusta príslušného roka.
Dôležité odkazy v kocke:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo