L3-banner-univerzita

Kontakt

Webové sídlo UKF slúži na informovanie uchádzačov o štúdium, študentov, zamestnancov a širokej verejnosti o dianí na univerzite, jej štruktúre, pracoviskách, o samotnom štúdiu, výskume a ďalších dôležitých oblastiach. Na informovanie všetkých spomenutých návštevníkov webového sídla UKF slúži Hlavná stránka. Moja UKF je priestor určený primárne na zverejňovanie oznamov, výziev a rozličných informácií podstatných pre akademickú obec.
Oficiálna korešpondencia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 6408 111
e-mail:
Kontaktné údaje na jednotlivé pracoviská nájdete na linkoch Rektorát a Fakulty a súčasti.
Pre vyhľadanie kontaktných údajov zamestnancov UKF použite Adresár osôb.
Štúdium
V prípade potreby získania informácií ohľadom prijatia na štúdium či jednotlivých študijných programoch neváhajte kontaktovať študijné oddelenia fakúlt.
Ubytovanie
Pre získanie informácií o ubytovaní sa obráťte na študentské domovy.
Ďalšie informácie
Ak požadujete informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, poskytne Vám ich Alexandra Oborčoková.
Kontaktnou osobou v prípade záujmu o získanie informácií ohľadom ochrany osobných údajov je Ing. Kornélia Masariková.
Kontaktnou osobou v prípade podávania sťažností a petícií je Ing. Eva Pavlíková. Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti sa riadi Smernicou 21/2019: Vnútorný systém vybavovania oznámení zamestnancov UKF (oznamovateľov) o protispoločenskej činnosti.
Webové sídlo
V prípade pripomienok k webovému sídlu UKF neváhajte kontaktovať webmastra na e-mailovej adrese .
UKF na mape
Informácie o lokalizácii univerzity, jej fakúlt a súčastí nájdete na nasledujúcich linkoch:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo