Zamestnanecký účet

Prihlasovacie údaje zamestnaneckého účtu (meno, heslo) slúžia na prístup do všetkých informačných systémov univerzity.
Prihlasovacie meno a heslo
 • Prihlasovacie meno je vytvorené na základe:
  • prvého písmena mena a celého priezviska zamestnanca (napr. jmrkvicka),
  • v prípade, že účet s rovnakým názvom bol zriadený už v minulosti inej osobe, pribudne na koniec reťazca poradové číslo (napr. jmrkvicka2),
  • v prípade, že osoba má dve priezviská, účet bude tvorený prvým písmenom mena, prvým písmenom prvého priezviska a celým druhým priezviskom, (napr. pre Zuzana Kováčiková Šimonová bude prístupové meno zksimonova),
  • v prípade že má osoba dve mená, do názvu účtu sa vždy vezme iba prvé písmeno z prvého mena (napr. Ján Peter Komenský bude mať prístupové meno jkomensky).
 • Prístupové heslo (prvýkrát, v prípade straty) získava zamestnanec na požiadanie od pracovníka Centra IKT povereného správou LDAP. V prípade neosobného kontaktu je prístupové heslo možné zaslať na e-mailovú adresu iného zamestnanca v rámci domény ukf.sk (najčastejšie sekretariát alebo vedúci pracoviska).
Zmena hesla a nastavenie osobných údajov
 • Možnosť zmeny prístupového hesla a osobných údajov (telefoné číslo, označenie kancelárie, evidenčné číslo vozidla pre parkovaciu kartu) je zabezpečená prostredníctvom webového portálu: https://profil.ukf.sk/
Platnosť účtu
 • Vytvorenie zamestnaneckého účtu sa realizuje na základe zaevidovania zamestnanca do personálneho systému pracovníkmi Personálno-právneho oddelenia maximálne do 48 hodín od jeho zápisu.
 • Účet nie je možné zriadiť a udržiavať používateľom, ktorí nie sú riadnymi zamestnancami univerzity (bývalý zamestnanec, zamestnanec na dohodu o vykonaní práce, ktorý nie je evidovaný v personálnom systéme a pod.) s výnimkou e-mailovej schránky zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom, od ktorého neuplynuli 3 mesiace (pozri ďalej).
 • Zrušenie zamestnaneckého účtu prebieha automaticky v dvoch fázach:
  • zablokovanie prístupu do informačných systémov prebehne v deň ukončenia pracovného pomeru,
  • zablokovanie prístupu a zrušenie e-mailovej schránky prebehne 3 mesiace po ukončení pracovného pomeru.
Možné príčiny nefunkčnosti účtu
 • Overenie existencie účtu je možné prostredníctvom adresára zamestnancov. V prípade, že zamestnanec nie je v adresári, jeho účet neexistuje (nie je aktívny).
 • Najčastejším dôvodom nefunkčnosti je, že zamestnanec nemá platný pracovný pomer (začiatok/koniec školského roka). V prípade nezavedenia zamestnanca do personálneho systému je nutné riešiť požiadavku s Personálno-právnym oddelením.
 • V prípade funkčnosti prihlasovacích údajov len v niektorých systémoch, je nutné u systémov s nefunkčným prihlasením kontaktovať pracovníkov Centra IKT, poverených správou daného systému. Potrebné je oznámiť prihlasovacie meno a presný popis problému.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color