L3-banner-univerzita

Zamestnanecký účet

Prihlasovacie údaje zamestnaneckého účtu (meno, heslo) slúžia na prístup do všetkých informačných systémov univerzity.
Prihlasovacie meno a heslo
 • Prihlasovacie meno je vytvorené na základe:
  • prvého písmena mena a celého priezviska zamestnanca (napr. jmrkvicka),
  • v prípade, že účet s rovnakým názvom bol zriadený už v minulosti inej osobe, pribudne na koniec reťazca poradové číslo (napr. jmrkvicka2),
  • v prípade, že osoba má dve priezviská, účet bude tvorený prvým písmenom mena, prvým písmenom prvého priezviska a celým druhým priezviskom, (napr. pre Zuzana Kováčiková Šimonová bude prístupové meno zksimonova),
  • v prípade že má osoba dve mená, do názvu účtu sa vždy vezme iba prvé písmeno z prvého mena (napr. Ján Peter Komenský bude mať prístupové meno jkomensky).
 • Prístupové heslo (prvýkrát, v prípade straty) získava zamestnanec na požiadanie od pracovníka Centra IKT povereného správou LDAP. V prípade neosobného kontaktu je prístupové heslo možné zaslať na e-mailovú adresu iného zamestnanca v rámci domény ukf.sk (najčastejšie sekretariát alebo vedúci pracoviska).
Zmena hesla a nastavenie osobných údajov
 • Možnosť zmeny prístupového hesla a osobných údajov (telefoné číslo, označenie kancelárie, evidenčné číslo vozidla pre parkovaciu kartu) je zabezpečená prostredníctvom webového portálu: https://profil.ukf.sk/
Platnosť účtu
 • Vytvorenie zamestnaneckého účtu sa realizuje na základe zaevidovania zamestnanca do personálneho systému pracovníkmi Personálno-právneho oddelenia maximálne do 48 hodín od jeho zápisu.
 • Účet nie je možné zriadiť a udržiavať používateľom, ktorí nie sú riadnymi zamestnancami univerzity (bývalý zamestnanec, zamestnanec na dohodu o vykonaní práce, ktorý nie je evidovaný v personálnom systéme a pod.) s výnimkou e-mailovej schránky zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom, od ktorého neuplynuli 3 mesiace (pozri ďalej).
 • Zrušenie zamestnaneckého účtu prebieha automaticky v dvoch fázach:
  • zablokovanie prístupu do informačných systémov prebehne v deň ukončenia pracovného pomeru,
  • zablokovanie prístupu a zrušenie e-mailovej schránky prebehne 3 mesiace po ukončení pracovného pomeru.
Možné príčiny nefunkčnosti účtu
 • Overenie existencie účtu je možné prostredníctvom adresára zamestnancov. V prípade, že zamestnanec nie je v adresári, jeho účet neexistuje (nie je aktívny).
 • Najčastejším dôvodom nefunkčnosti je, že zamestnanec nemá platný pracovný pomer (začiatok/koniec školského roka). V prípade nezavedenia zamestnanca do personálneho systému je nutné riešiť požiadavku s Personálno-právnym oddelením.
 • V prípade funkčnosti prihlasovacích údajov len v niektorých systémoch, je nutné u systémov s nefunkčným prihlasením kontaktovať pracovníkov Centra IKT, poverených správou daného systému. Potrebné je oznámiť prihlasovacie meno a presný popis problému.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo