Zásady používania počítačovej siete

Používanie siete
Chod počítačovej siete zabezpečuje Centrum IKT, ktoré sa stará o funkčnosť aktívnych zariadení a funkčnosť bezdrôtových prístupových bodov a pripájanie zariadení, ktoré sú majetkom UKF.
Bezdrôtová sieť predstavuje v objektoch univerzity doplnkové pripojenie k internetu a intranetu, pričom na prístup do nej sú nutné údaje centrálnej autentifikácie. Z dôvodu bezpečnej výmeny prístupových údajov si vyžaduje šifrované spojenie (SSL), ktorého používanie zjednodušuje inštalácia bezpečnostného certifikátu.
Povinnosti používateľa
Základnou povinnosťou používateľa počítačovej siete je uchovávať v tajnosti svoje prístupové údaje.
Počítače pripojené k počítačovej sieti musia mať legálny operačný systém (najčastejšie v OEM verzii, prípadne distribúcii Linuxu). Ako zdroj ďalšieho legálneho softvéru univerzita prostredníctvom systému doc.ukf.sk poskytuje:
 • kancelársky balík Microsoft Office na základe zmluvy medzi MŠ SR a firmou Microsoft
 • antivírusový systém NOD
 • open-source, slobodný a voľne šíriteľný softvér
Používateľ je povinný dostatočným spôsobom zabezpečiť svoj počítač najmä:
 • pravidelnou inštaláciou bezpečnostných záplat operačného systému
 • inštaláciou a pravidelnou aktualizáciou antivírusového softvéru
 • používaním lokálneho firewallu a jeho vhodnou konfiguráciou
V prípade odpojenia počítača alebo iného uzla počítačovej siete, prípadne jeho vyradenia z majetku UKF, je nutné o tomto fakte bez zbytočného odkladu informovať zamestnanca Centra IKT, povereného správou počítačovej siete (e-mailom, písomne).
V prípade neprihlásenia počítača do počítačovej siete po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov môže byť počítaču odobraná pridelená IP adresa.
Zakázané aktivity
Z dôvodu agresívneho a často nepredvídateľného správania je v počítačovej sieti zakázané používanie sieťových zariadení, ktoré neboli inštalované, konfigurované alebo schválené Centrom IKT. Zákaz sa týka najmä:
 • bezdrôtových prístupových bodov šíriacich bezdrôtový signál
 • aktívnych zariadení (kancelárske prepínače (switch), smerovače (router) a pod.)
Zakázané sú aktivity:
 • sniffovanie – odpočúvanie sieťovej komunikácie
 • spoofovanie – falšovanie MAC adresy
 • crackovanie – používanie prostriedkov na prelomenie ochrany systémov
 • využívanie IKT, najmä elektronickej pošty na obťažovanie a zastrašovanie iných používateľov (napr. rozosielaním reťazových správ, šírením nevyžiadanej pošty – spamu a pod.)
Porušenie disciplíny
V prípade porušenie vyššie uvedených pravidiel môžu byť voči vinníkovi vyvodené nasledovné opatrenia:
 • uloženie sankcií pokrývajúcich náklady na odstránenie škôd, ktoré spôsobil,
 • postúpenie prípadu na riešenie škodovej komisii univerzity s presným vyčíslením vzniknutej škody a označením fyzickej osoby (zamestnanca alebo študenta), ktorý za škodu zodpovedá,
 • pokiaľ sa porušenia pravidiel bezpečnostnej politiky univerzitnej siete dopustil zamestnanec, možno ho upozorniť na porušenie pracovnej disciplíny (porušovanie vnútorných predpisov UKF), v prípade opakovaného porušenia pracovnej disciplíny súvisiacej s porušením bezpečnostnej politiky univerzitnej siete s možnosťou rozviazania pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. e) zák. č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov.
Podpora používateľa
V prílohe č. 1 k Smernici č. 10/2008 je definovaný štandardný softvér, na ktorý Centrum IKT poskytuje zamestnancom podporu a konzultácie.

Najnovšie návody

Tlačivá CIKT

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color