L3-banner-univerzita

Zásady používania počítačovej siete

Používanie siete
Chod počítačovej siete zabezpečuje Centrum IKT, ktoré sa stará o funkčnosť aktívnych zariadení a funkčnosť bezdrôtových prístupových bodov a pripájanie zariadení, ktoré sú majetkom UKF.
Bezdrôtová sieť predstavuje v objektoch univerzity doplnkové pripojenie k internetu a intranetu, pričom na prístup do nej sú nutné údaje centrálnej autentifikácie. Z dôvodu bezpečnej výmeny prístupových údajov si vyžaduje šifrované spojenie (SSL), ktorého používanie zjednodušuje inštalácia bezpečnostného certifikátu.
Povinnosti používateľa
Základnou povinnosťou používateľa počítačovej siete je uchovávať v tajnosti svoje prístupové údaje.
Počítače pripojené k počítačovej sieti musia mať legálny operačný systém (najčastejšie v OEM verzii, prípadne distribúcii Linuxu). Ako zdroj ďalšieho legálneho softvéru univerzita prostredníctvom systému doc.ukf.sk poskytuje:
 • kancelársky balík Microsoft Office na základe zmluvy medzi MŠ SR a firmou Microsoft
 • antivírusový systém NOD
 • open-source, slobodný a voľne šíriteľný softvér
Používateľ je povinný dostatočným spôsobom zabezpečiť svoj počítač najmä:
 • pravidelnou inštaláciou bezpečnostných záplat operačného systému
 • inštaláciou a pravidelnou aktualizáciou antivírusového softvéru
 • používaním lokálneho firewallu a jeho vhodnou konfiguráciou
V prípade odpojenia počítača alebo iného uzla počítačovej siete, prípadne jeho vyradenia z majetku UKF, je nutné o tomto fakte bez zbytočného odkladu informovať zamestnanca Centra IKT, povereného správou počítačovej siete (e-mailom, písomne).
V prípade neprihlásenia počítača do počítačovej siete po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov môže byť počítaču odobraná pridelená IP adresa.
Zakázané aktivity
Z dôvodu agresívneho a často nepredvídateľného správania je v počítačovej sieti zakázané používanie sieťových zariadení, ktoré neboli inštalované, konfigurované alebo schválené Centrom IKT. Zákaz sa týka najmä:
 • bezdrôtových prístupových bodov šíriacich bezdrôtový signál
 • aktívnych zariadení (kancelárske prepínače (switch), smerovače (router) a pod.)
Zakázané sú aktivity:
 • sniffovanie – odpočúvanie sieťovej komunikácie
 • spoofovanie – falšovanie MAC adresy
 • crackovanie – používanie prostriedkov na prelomenie ochrany systémov
 • využívanie IKT, najmä elektronickej pošty na obťažovanie a zastrašovanie iných používateľov (napr. rozosielaním reťazových správ, šírením nevyžiadanej pošty – spamu a pod.)
Porušenie disciplíny
V prípade porušenie vyššie uvedených pravidiel môžu byť voči vinníkovi vyvodené nasledovné opatrenia:
 • uloženie sankcií pokrývajúcich náklady na odstránenie škôd, ktoré spôsobil,
 • postúpenie prípadu na riešenie škodovej komisii univerzity s presným vyčíslením vzniknutej škody a označením fyzickej osoby (zamestnanca alebo študenta), ktorý za škodu zodpovedá,
 • pokiaľ sa porušenia pravidiel bezpečnostnej politiky univerzitnej siete dopustil zamestnanec, možno ho upozorniť na porušenie pracovnej disciplíny (porušovanie vnútorných predpisov UKF), v prípade opakovaného porušenia pracovnej disciplíny súvisiacej s porušením bezpečnostnej politiky univerzitnej siete s možnosťou rozviazania pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. e) zák. č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov.
Podpora používateľa
V prílohe č. 1 k Smernici č. 10/2008 je definovaný štandardný softvér, na ktorý Centrum IKT poskytuje zamestnancom podporu a konzultácie.

Najnovšie návody

Tlačivá CIKT

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo