Motivačné štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy

Podmienky priznávania motivačného štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje § 96 a ods. 1 až 4 zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Podmienky priznávania štipendií z vlastných zdrojov vysokej školy ustanovuje § 97 ods. 1 až 2 zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
O priznanie motivačného štipendia sa obvykle nežiada, proces posudzovania zo strany vysokej školy je individuálny.
Na priznanie motivačného štipendia študent nemá právny nárok.
Motivačné štipendium sa priznáva ako:
  • prospechové štipendium
  • odborové štipendium
  • mimoriadne štipendium
Prospechové štipendium sa priznáva študentom za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v príslušnom období štúdia.
Plnenie študijných povinností sa posudzuje podľa:
  • úspešného absolvovania študijných predmetov, ktoré si študent v sledovanom období zapísal na štúdium,
  • kvality dosiahnutých študijných výsledkov v absolvovaných študijných predmetoch; na určenie kvality slúži vážený študijný priemer.
Posudzovanie plnenia študijných povinností sa uskutočňuje po fakultách, podkladom pre určenie miery plnenia študijných povinností študentom slúžia údaje zaznamenané v Akademickom informačnom systéme UKF.
Prospechové štipendium priznáva rektor alebo dekan fakulty, na ktorej je študent zapísaný a vypláca sa ako jednorazová finančná čiastka.
Odborové štipendium môže vysoká škola priznať študentom vo vybraných odboroch ako motivačné štipendium podľa § 96a ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách. Zoznam študijných odborov, ktorých sa to týka, upravuje ministerstvo v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný rok.
Mimoriadne štipendium sa študentovi priznáva za:
  • vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej alebo v športovej činnosti,
  • úspešnú reprezentáciu fakulty, univerzity alebo Slovenskej republiky vo vedeckých, umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach,
  • vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia cenou rektora alebo cenou dekana,
  • mimoriadne kvalitnú záverečnú alebo inú prácu študenta,
  • výnimočnú angažovanosť v študentských spolkoch a združeniach, v samosprávnych orgánoch univerzity a fakulty.
Mimoriadne štipendium priznáva rektor alebo dekan fakulty, na ktorej je študent zapísaný, spravidla v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa štipendium priznáva.
Rektor alebo dekan, ktorý štipendium priznal, vydá rozhodnutie o pridelení motivačného štipendia, v ktorom uvedie výšku motivačného štipendia a odôvodnenie.
Návrhy na mimoriadne štipendium sa predkladajú:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color