L3-banner-univerzita

Motivačné štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy

Podmienky priznávania motivačného štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje § 96 a ods. 1 až 4 zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Podmienky priznávania štipendií z vlastných zdrojov vysokej školy ustanovuje § 97 a ods. 1 až 2 zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štipendijný poriadok Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Motivačné štipendium sa priznáva ako:
 • prospechové štipendium
 • mimoriadne štipendium
Na priznanie motivačného štipendia študent nemá právny nárok.
Prospechové štipendium sa priznáva študentom za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v príslušnom období štúdia:
 • študentovi zapísanému na štúdium v prvom stupni a v prvom roku štúdia na základe študijných výsledkov v poslednom roku štúdia na strednej škole,
 • študentovi zapísanému na štúdium v druhom stupni a v prvom roku štúdia na základe dosiahnutých študijných výsledkov za celé bakalárske štúdium,
 • študentovi zapísanému na štúdium v druhom a ďalšom roku štúdia na základe študijných výsledkov v predchádzajúcom akademickom roku.
Plnenie študijných povinností sa posudzuje podľa:
 • úspešného absolvovania študijných predmetov, ktoré si študent v sledovanom období zapísal na štúdium,
 • kvality dosiahnutých študijných výsledkov v absolvovaných študijných predmetoch; na určenie kvality slúži vážený študijný priemer.
Posudzovanie plnenia študijných povinností sa uskutočňuje po fakultách, podkladom pre určenie miery plnenia študijných povinností študentom slúžia údaje zaznamenané v Akademickom informačnom systéme UKF.
Prospechové štipendium priznáva rektor alebo dekan fakulty, na ktorej je študent zapísaný a vypláca sa ako jednorazová finančná čiastka.
Mimoriadne štipendium sa študentovi priznáva za:
 • vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej alebo v športovej činnosti,
 • úspešnú reprezentáciu fakulty, univerzity alebo Slovenskej republiky vo vedeckých, umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach,
 • vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia cenou rektora alebo cenou dekana,
 • mimoriadne kvalitnú záverečnú alebo inú prácu študenta,
 • výnimočnú angažovanosť v študentských spolkoch a združeniach, v samosprávnych orgánoch univerzity a fakulty.
Mimoriadne štipendium priznáva rektor alebo dekan fakulty, na ktorej je študent zapísaný, spravidla v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa štipendium priznáva.
Návrhy na mimoriadne štipendium sa predkladajú:
 • prostredníctvom elektronického formulára https://doc.ukf.sk/stipko/, ku ktorému si môžete pozrieť manuál,
 • uzávierka podania návrhov je do 15. októbra a do 15. apríla príslušného akademického roka.
V zmysle Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám, vydanej ministerstvom školstva, sa študentom v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch poskytuje motivačné odborové štipendium.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo