L3-banner-univerzita

ERASMUS+ bilaterálne dohody

Dohoda Erasmus je vyjadrením súhlasu oboch strán s prijatím študentov, pedagógov a nepedagogických pracovníkov z partnerskej inštitúcie za predpokladu, že budú dodržané podmienky pre prihlasovanie sa na mobilitu. Požiadavkou UKF je uzatvárať Erasmus dohody, u ktorých bude predpoklad recipročnej výmeny študentov a pracovníkov medzi oboma partnerskými inštitúciami. Katedrový Erasmus koordinátor na UKF vypĺňa dohodu Erasmus na konkrétny/e akademický/é rok/roky, študijný odbor a počet študento-mesiacov a týždňov mobility pedagógov, prípadne aj počet dní mobility nepedagogických pracovníkov, ktoré plánujú obe inštitúcie realizovať. Vyplnené Erasmus dohody, ktoré sa plánujú za UKF uzatvoriť na ďalší akademický rok, musia byť predložené fakultným Erasmus koordinátorom (resp. katedrovým Erasmus koordinátorom po dohode s fakultným Erasmus koordinátorom) na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UKF v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohli byť skontrolované, uzavreté, t. j. podpísané oboma stranami a doručené späť na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UKF do 30. novembra daného akademického roka. Erasmus dohody podpisuje za UKF výlučne Inštitucionálny Erasmus koordinátor UKF.
Zoznam inštitúcií, s ktorými má UKF podpísané bilaterálne dohody Erasmus
Zoznamy kódov pre uzavretie Erasmus dohody:
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
Na základe úspešného vypracovania projektu získala UKF v Nitre v decembri 2013 Erasmus univerzitnú chartu (ECHE), ktorá ju oprávňuje realizovať mobility v rámci nového programu ERASMUS+ v období rokov 2014 – 2020. Pridelenie ECHE oprávňuje vysokoškolskú inštitúciu participovať na akýchkoľvek aktivitách programu ERASMUS+ (vrátane projektov) počas celého obdobia trvania programu, uzatvárať ERASMUS+ bilaterálne dohody s partnerskými inštitúciami v zahraničí a žiadať o pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu aktivít programu ERASMUS+.
Viac informácií o programe ERASMUS+:  www.erasmusplus.sk  alebo https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.  
Číslo Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) UKF v Nitre: 51772-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE
Erasmus ID code UKF Nitra: SK NITRA01
UKF PIC code: 997731913

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo