ERASMUS+ bilaterálne dohody

Dohoda Erasmus je vyjadrením súhlasu oboch strán s prijatím študentov, pedagógov a nepedagogických pracovníkov z partnerskej inštitúcie za predpokladu, že budú dodržané podmienky pre prihlasovanie sa na mobilitu. Požiadavkou UKF je uzatvárať Erasmus dohody, u ktorých bude predpoklad recipročnej výmeny študentov a pracovníkov medzi oboma partnerskými inštitúciami. Katedrový Erasmus koordinátor na UKF vypĺňa dohodu Erasmus na konkrétny/e akademický/é rok/roky, študijný odbor a počet študento-mesiacov a týždňov mobility pedagógov, prípadne aj počet dní mobility nepedagogických pracovníkov, ktoré plánujú obe inštitúcie realizovať. Vyplnené Erasmus dohody, ktoré sa plánujú za UKF uzatvoriť na ďalší akademický rok, musia byť predložené fakultným Erasmus koordinátorom (resp. katedrovým Erasmus koordinátorom po dohode s fakultným Erasmus koordinátorom) na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UKF v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohli byť skontrolované, uzavreté, t. j. podpísané oboma stranami a doručené späť na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UKF do 30. novembra daného akademického roka. Erasmus dohody podpisuje za UKF výlučne Inštitucionálny Erasmus koordinátor UKF.
Zoznam inštitúcií, s ktorými má UKF podpísané bilaterálne dohody Erasmus
Zoznamy kódov pre uzavretie Erasmus dohody:
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nite získala Erasmus chartu vysokoškolského vzdelávania (ECHE) v novom Erasmus+ programovom období 2021 – 2027. Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie stanovuje všeobecný rámec kvality pre európske a medzinárodné činnosti spolupráce, ktoré môže inštitúcia vysokoškolského vzdelávania vykonávať v rámci programu Erasmus+. Udelenie charty je povinné pre všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sídlia v krajine participujúcej na programe a majú záujem zapojiť sa do projektov mobility jednotlivcov v oblasti vzdelávania a/alebo spolupráce v oblasti inovácie a osvedčených postupov v rámci programu Erasmus+. Charta sa udeľuje na celé trvanie programu Erasmus+ 2021 – 2027. Kompletný zoznam držiteľov charty, ktorý zverejnila Európska komisia, je dostupný na webovom sídle Portálu pre financovanie a ponuky.
Viac informácií o programe ERASMUS+:  www.erasmusplus.sk alebo https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
Erasmus ID code UKF Nitra: SK NITRA01
UKF PIC code: 997731913
OID: E10196453

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color