L3-banner-univerzita

Študijno-prednáškové pobyty

Bilaterálne dohody o spolupráci definujú rámec a tvoria východisko pre tvorivú spoluprácu pracovísk UKF a fakúlt, pričom rozsah aktivít bilaterálnej spolupráce možno vymedziť nasledovnými kľúčovými oblasťami:
  • zapojenie sa do spoločnej práce v oblasti vzdelávania a vedy,
  • vytvorenie potrebných podmienok pre výmenu pedagogických a výskumných pracovníkov a študentov,
  • vzájomná výmena vedeckých diel a výsledkov vedeckej práce,
  • spoločná vedecko-výskumná činnosť,
  • vzájomné publikovanie výsledkov vedeckej práce,
  • spolupráca na vedeckých projektoch,
  • spoločné organizovanie vedeckých podujatí (konferencií, seminárov, sympózií),
  • tvorba spoločných študijných programov (tzv. Joint Degree/Double Diploma).
Študijno-prednáškové pobyty, ktoré sa realizujú na základe Bilaterálnych dohôd o spolupráci medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a zahraničnými partnerskými inštitúciami uvedenými v prílohe, umožňujú výmenu zamestnancov (a v niektorých prípadoch i študentov) medzi UKF v Nitre a partnerskou inštitúciou v zahraničí na krátku mobilitu. Financovanie študijno-prednáškových pobytov sa odvíja od podmienok stanovených v konkrétnej bilaterálnej dohode s partnerskou inštitúciou v zahraničí.
Prehľad krátkodobých študijno-prednáškových pobytov na zahraničných partnerských univerzitách

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo