Študijno-prednáškové pobyty

Bilaterálne dohody o spolupráci definujú rámec a tvoria východisko pre tvorivú spoluprácu pracovísk UKF a fakúlt, pričom rozsah aktivít bilaterálnej spolupráce možno vymedziť nasledovnými kľúčovými oblasťami:
  • zapojenie sa do spoločnej práce v oblasti vzdelávania a vedy,
  • vytvorenie potrebných podmienok pre výmenu pedagogických a výskumných pracovníkov a študentov,
  • vzájomná výmena vedeckých diel a výsledkov vedeckej práce,
  • spoločná vedecko-výskumná činnosť,
  • vzájomné publikovanie výsledkov vedeckej práce,
  • spolupráca na vedeckých projektoch,
  • spoločné organizovanie vedeckých podujatí (konferencií, seminárov, sympózií),
  • tvorba spoločných študijných programov (tzv. Joint Degree/Double Diploma).
Študijno-prednáškové pobyty, ktoré sa realizujú na základe Bilaterálnych dohôd o spolupráci medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a zahraničnými partnerskými inštitúciami uvedenými v prílohe, umožňujú výmenu zamestnancov (a v niektorých prípadoch i študentov) medzi UKF v Nitre a partnerskou inštitúciou v zahraničí na krátku mobilitu. Financovanie študijno-prednáškových pobytov sa odvíja od podmienok stanovených v konkrétnej bilaterálnej dohode s partnerskou inštitúciou v zahraničí.
Prehľad krátkodobých študijno-prednáškových pobytov na zahraničných partnerských univerzitách

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color