L3-banner-univerzita

ESN UKF v Nitre

logo esnukf
Erasmus Student Network (ESN) je nezisková medzinárodná študentská organizácia a je jednou z najväčších študentských asociácií v Európe. Centrum ESN sa nachádza v Bruseli, Belgicko. Cieľom ESN je zastupovať zahraničných študentov a poskytovať im príležitosti pre kultúrne porozumenie a vlastný rozvoj na základe princípu 'Students Helping Students'. V súčasnosti ESN pôsobí v 37 krajinách a zahŕňa okolo 13 500 členov – dobrovoľníkov pracujúcich v 460 sekciách. Jednou z týchto sekcií sa v roku 2011 stala aj ESN UKF Nitra ako jedna z 13 ESN sekcií zriadených na Slovensku v rámci siete ESN Slovakia.
Sekcia ESN UKF je pobočkou zriadenou pre potreby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá každoročne prijíma približne 50 – 60 zahraničných študentov prijatých na mobility (krátky študijný pobyt alebo stáž) cez rôzne výmenné programy (Erasmus, NŠP SR, CEEPUS, DAAD, Erasmus Mundus, Akcia Rakúsko-Slovensko, štipendiá MŠVVŠ SR, IVF a iné.). Sekcia ESN UKF má približne 20 členov, ktorí tvoria riadiaci tím sekcie a Buddies, ktorí pomáhajú jednotlivým zahraničným študentom počas ich mobility na UKF. Úlohou sekcie je poskytovať zahraničným študentom asistenčné služby počas ich pobytu na UKF (pick-up service, asistencia pri vybavení povolenia k pobytu a preukazu študenta UKF, tlmočení, príp. niektorých študijných otázkach) na základe pokynov Oddelenia pre medzinárodné vzťahy UKF, s ktorým sekcia úzko spolupracuje. Sekcia okrem toho vytvára podmienky na interkultúrne spoznávanie a rozvoj zahraničných študentov i vlastných členov ESN. Okrem toho reprezentuje Slovensko a UKF v Nitre vo vzťahu k účastníkom mobilít prichádzajúcich zo zahraničia a prostredníctvom aktivít a medzinárodných zasadnutí sekcií ESN nás pomáha zviditeľňovať aj v zahraničí.
Kontakt:
ESN UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra
E-mail: ,  
web: http://ukf.esn.sk/, http://www.esn.sk/
 
 
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo