ESN UKF v Nitre

logo esnukf
Erasmus Student Network (ESN) je nezisková medzinárodná študentská organizácia a je jednou z najväčších študentských asociácií v Európe. Centrum ESN sa nachádza v Bruseli, Belgicko. Cieľom ESN je zastupovať zahraničných študentov a poskytovať im príležitosti pre kultúrne porozumenie a vlastný rozvoj na základe princípu 'Students Helping Students'. V súčasnosti ESN pôsobí v 37 krajinách a zahŕňa okolo 13 500 členov – dobrovoľníkov pracujúcich v 460 sekciách. Jednou z týchto sekcií sa v roku 2011 stala aj ESN UKF Nitra ako jedna z 13 ESN sekcií zriadených na Slovensku v rámci siete ESN Slovakia.
Sekcia ESN UKF je pobočkou zriadenou pre potreby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá každoročne prijíma približne 50 – 60 zahraničných študentov prijatých na mobility (krátky študijný pobyt alebo stáž) cez rôzne výmenné programy (Erasmus, NŠP SR, CEEPUS, DAAD, Erasmus Mundus, Akcia Rakúsko-Slovensko, štipendiá MŠVVŠ SR, IVF a iné.). Sekcia ESN UKF má približne 20 členov, ktorí tvoria riadiaci tím sekcie a Buddies, ktorí pomáhajú jednotlivým zahraničným študentom počas ich mobility na UKF. Úlohou sekcie je poskytovať zahraničným študentom asistenčné služby počas ich pobytu na UKF (pick-up service, asistencia pri vybavení povolenia k pobytu a preukazu študenta UKF, tlmočení, príp. niektorých študijných otázkach) na základe pokynov Oddelenia pre medzinárodné vzťahy UKF, s ktorým sekcia úzko spolupracuje. Sekcia okrem toho vytvára podmienky na interkultúrne spoznávanie a rozvoj zahraničných študentov i vlastných členov ESN. Okrem toho reprezentuje Slovensko a UKF v Nitre vo vzťahu k účastníkom mobilít prichádzajúcich zo zahraničia a prostredníctvom aktivít a medzinárodných zasadnutí sekcií ESN nás pomáha zviditeľňovať aj v zahraničí.
Kontakt:
ESN UKF
B. Slančíkovej 1
949 74 Nitra
E-mail: ,  
web: http://ukf.esn.sk/, http://www.esn.sk/
 
 
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color